รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจักรพันธ์ ฉ่ำใจดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายธนกร บัวสมบูรณ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายพิชิตชัย กมลคร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายวงศพัทธ์ ศรีหมากสุก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายวรวิชญ์ เทพแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายวัชรพงศ์ ลิ้มตระกูลธงชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายนนทพัทธ์ โชติกเดชาณรงค์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายรัญชน์พล พสิษฐ์ธีรนาถ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นางสาวณัฐ ตั้งภูมิ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นางสาวตรีรัตน์ อินสว่าง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นางสาวทิวาสิริ บัวบาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นางสาวศิวภรณ์ ดวงแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นางสาวสุจิตตรา อินทร์บุญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวอริสรา จิตดำรงขันติ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวลดาวัลย์ อินทะนะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวปัทมา สวัสดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวกฤติกา ทองคำใส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวสตรีรัตน์ ทิพย์ป่าเว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวอภิชญา ธัญญะผล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวชนัญชิดา ศรีขจรวุฒิศักดิ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวบุณยานุช วงษ์นามใหม่ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวภัทราภรณ์ เสาร์แก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาววนิดา ระโหฐาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวศิริกัญญา ผิวอ่อน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวอินทิรา อินทนะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงปาณิสรา โสวรรณรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0