รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายธนธรณ์ วิวัฒน์ภาสวร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายณัฐนนท์ อยู่ดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายภคพล เรืองฤทธิ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายนิติธร มะธิปา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายพงศ์เทพ สุนทรวิภาต - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายภัทรศักดิ์ สำราญใจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายภีรพัฒน์ เดชมา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายก้องกิดาการ ล้อมวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นายธนวัฒน์ เลาหะแสงเจริญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นายธนาธิป ครูพิพรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นายธนาธิป เรืองสม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นายนนท์นริศร์ นูมหันต์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวเกร็ดมณี ทองพันชั่ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวมนัสวี ทรัพย์สง่า - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาววฤณดา ลิ้มธนกิจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวทัชชกร เดชะศิริพงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวชิดชนก เรืองขจร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวนาเซีย ปาทาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวกิตติกา ใจเฉื่อย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวกุลธิดา นาเมือง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุขกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวจรัสรวี สมวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวจุฑาพร บุญมา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวจุฑามาศ พึ่งแพ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวณัฐริกา หิรัญวัฒนะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวนุชรินทร์ รัตนเจริญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวปริมประภา ชินสุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวปาลิตา หวังดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวพิมพ์มาดา ปัตวิน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวรุจิรา งามสอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวขนิษฐา สุขสมพงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวสุกฤตา วรคุณพิเศษ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวสุชานันท์ ศรีมณฑา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาววันวิสาข์ เตรมะวงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาววิชญา วิสัยชนม์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวอรวรรณ ธนาภิญญานนท์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0