รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธนพงษ์ ภาคบุบผา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายณัฐวุฒิ สืบสมุทร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายทัตเทพ แย้มวงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายคณิศร อรุณแสงศิลป์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายชนวีร์ สว่างเหมือน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายธนพล เตียววิไล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายธนวัฒน์ สมคเณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายณัฐกร บุตรเบ้า - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายพัชระ พงษ์เกียรติกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นายปกรณ์ชัย มั่นคง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นายอรรถวิท บาเปีย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นายบัญญพนต์ โพธิ์ปิ่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นายพงศธร สุมูลเวช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นายพชร ชนะวงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นายภาคภูมิ วีระธรรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นายรุ่งเรือง ธีระโรจนพงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นายวสันต์ เล็กประสมวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นายศตวรรษ บัวนาค - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นายศรัณย์ อ่อนส้มกิจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นายสิทธิชัย ดอนม่วง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นายสิทธิราช พูพวงจันทร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวปิยะธิดา สุวรรรสร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวนฤมล โชคสถาพร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวสิริยากร ไพนิตย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวณัชชา กลิ่นเสียงดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวภัศรา นิลแสง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวมาทินี มีกุศล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาววิมลสิริ รัตนวรพิพัฒน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิวานิช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวชลธิชา ศิลา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวภัททิยา วิภาณุรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวศรัณยา พึ่งสุข - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวสิรีธร ฉอ้อนโฉม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวสุนิตา ชุ่มมะนัส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวสุหร่ายมาศ สอนพงค์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวอุษณา สิงห์บูรณา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวอุษณี สิงห์บูรณา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาววิชุลดา หนูโต - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาวชัชชุอร โมกศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวภัสสร บัวแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาวศิริญา ระวิ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  46. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  47. นางสาวอารีย์ จันระดา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0