รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธรรธรณ์ ไทยวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายภาณุวัฒน์ สว่างจิตร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายสรวิชญ์ พันธุ์เสือ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายชลกร กฤษประจันต์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายอานนท์ เล็กโสภี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายณภัทร ศรีงาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายอดิศร บรรดาศักดิ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายจตุพล สิทธิเกษมชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายจิรเมธ ตันรัตนพิทักษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายจิรวัฒน์ สินทรโก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นายจิรายุ ผลจรัญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นายเตชสิทธิ์ จันทร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นายณัฐพงศ์ สุขภพ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นายประยูรศักดิ์ ฉิมวัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นายทศพร กองประเสริฐ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นายวิศรุต พลเสน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นายภัทรพงษ์ กอสุพรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวธนินนาถ นาคเอก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวนิมนญา ปาลพันธ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวนูรีน กิจจำนง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวปารีณา บัวบาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวศศิวิมล ชำนาญดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวชลดา เมฆพะโยม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวสุพัตรา ชั้นเสมา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวจิราวดี ศรีสนาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวสรัลพร สว่างศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวสุมาลินี มณีวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวสุดาพร มีเจริญสุข - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวณัฏฐนิชา เผ่าพันธุ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวเทียนทัชชา นิยมทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวนิศารัตน์ เสาวรส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวเบญจมาศ แซอั๊ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวพลอยไพลิน ฮองกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวพีรดา จงสุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวณัฐธิฌา มีมา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวสุนิสา กำจัดภัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  46. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  47. นางสาววรางคณา แสนกล้า - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  48. นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  49. นางสาวอรนิภา ฤกษ์ประกอบ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0