รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายบุญรวี เอี่ยมตระกูล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายปรมินทร์ โสมนัส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายอนุรักษ์ ศิลา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายเทพรินทร์ คุ้มภัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายพิษณุวัฒน์ มาตรศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายนนทกานต์ โพธิ์ศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายอาชวิน หงษ์โต - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายวสวัตติ์ ห่วงวิไล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นายพัชรวัฒน์ วัฒนะศิริเมธี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นายสิทธินนท์ โตสิรภัทร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นายวีรวัฒน์ ไพฑูร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นางสาวชลธิชา พ่วงรักษา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นางสาวญาณิศา พิลาดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวมิ่งขวัญ ศรีสมโภชน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาววันวิสา ฉิมภาลี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวกันต์ฤทัย จันทา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวณัฐสุดา พลเสน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวหัทยา มาลัยเจริญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวอังควิภา บัวเงิน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวนฤมล นาคศิริ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวนุชจรีย์ แซ่เอีย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวประพาฬรัตน์ พรพิพัฒน์พงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวพัชราภรณ์ เม่นมงกุฏ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวชมพู่ ค้ายาดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวศุภวรรณ ฤกษ์บุรุษ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวอภิญญา บุญส่งดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวอาจรีย์ อารีมิตรน่วมบัว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาววรดา วงษ์ยี่สุ่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาววาสินี มณีรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาววิภาภรณ์ อรุณเเสงศิลป์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวสุมิตตรา ทาหนองโดก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวอรวี โอภาส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวอริสรา ราชวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวอัญชิสา ปิ่นหิรัญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวอัญชิสา วิจิตรบัญชา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวศิรินดา จิตรหาญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0