รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธัสมา เครือวัลย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายชยกรณ์ ดวงอุดม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายดลวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายราม บุญทรัพย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายกฤษฎา แย้มทรัพย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายชนนน พรพิพัฒน์พงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายอภิวัฒน์ สุวรรณศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายปฏิภาณ สันติกฤษณเลิศ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายสิรภพ กิตติวัฒนากูล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายอภิสิทธิ์ สาปาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นายธนวิทย์ บุญญังกูร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นายนันทสิทธิ์ เอี่ยมสะอาดศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นายยศกร ตั้งจิตต์ธรรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวธนภรณ์ มั่นใจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวประภัศรา ภูโต - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวณัฐนิษฐ์ษา อ่อนน้อม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวญาณิศา อู่อรุณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวณัฐธิดา งามสอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวปรียาภัทร เรือนรื่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวสุภัสสร เรือนวิลัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวชนิกานต์ รอดเชียงล้ำ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวนันท์นภัส พลายละหาร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาววาริษา แก้วศรีงาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวศุภัชยา โพธิ์ศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวอรณัญช์ แก้วพันลึก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวกฤตยา คล่องแคล่ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวมลิดา เพ็ชรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวปัญจพร พลายเพ็ชร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวจุฑามณี มากขนอน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวชุติมณต์ แจ่มจันทร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาวสุพัตรา รามจุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวอารยา มณีเเสง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวลลิดา สิงห์ใจชี่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาววรรณวิมล เกตุแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  46. นางสาวศิริพร สีนาคสุข - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  47. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไตรเวทย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0