รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายพุฒิพงศ์ สำราญพานิช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายภูมินทร์ พรมอุทธา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายสุวิจักขณ์ จันดารักษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายศิรวัช เรืองทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายสิริภาส เงินงาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายธีร์รัชช์ สุขสมพงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายภัคพล สาระสันต์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายอัครรัชต์ พิมใจใส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายพัลลภ สะมะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นายภควรรษ อุบลรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นายณัฐนนท์ งาชัยภูมิ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นายยุทธศาสตร์ ผิวเผือก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นายวัชรพรรณ น้อยแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นางสาวกมลวรรณ จิตรีธรรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสระแสน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวอธิชา วัฒิวรรณผล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวกมลชนก บุญมี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวชนิกานต์ จันธิมา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวชวิศา แสนโรจน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวณัชชา อบอุ่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวณัฐณิชา ตันสุขี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวธัญญ์มล วรรณะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวมณฑิณี ชาวบ้านสิงห์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวกัญพิชญ์ นิลธนพันธ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวอนรรฆวี บัวชะอุ่ม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวอริสรา ตู้แก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวอัจฉราวรรณ ทาวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวชนิษฐา พลายละหาร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวณัฐกฤตา เสร็จกิจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวเบญจวรรณ ศิริรักษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวพลอยพรรณ จุมพรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาววาสนา ลิ้มสุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวขวัญจิรา อ่ำสกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวแพรวา แซ่เซียว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวธิดารัตน์ เสร็จกิจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวปิยฉัตร เรณูแย้ม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวปิยภรณ์ โตสวน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวปิยวรรณ โตสวน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0