รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:00 7:03 2 0 20 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด     7:39 7:38 3 0 19 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 9:19     7:40 7:30 2 1 19 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     7:23 ขาด 2 0 20 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     7:33 ขาด 2 0 20 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:57 ขาด ขาด     7:22 ขาด 1 1 20 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:52 ขาด ขาด     7:48 7:47 3 0 19 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 2 0 20 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:09 7:13 2 0 20 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     7:08 7:09 4 0 18 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:34 7:36 3 0 19 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:34 7:36 3 0 19 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 6:50 ขาด ขาด     ขาด 6:52 3 0 19 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:36 4 0 18 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:18 ขาด ขาด     7:17 7:13 4 0 18 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:22 7:30 2 0 20 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:13 7:29 2 0 20 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:53 ขาด ขาด ขาด     6:50 6:49 3 0 19 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด     7:21 7:22 4 0 18 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:57 7:12 ขาด ขาด     7:14 14:09 2 2 18 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:59 ขาด ขาด     7:04 7:07 3 0 19 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 1 0 21 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 1 0 21 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:16 7:15 2 0 20 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:07 1 1 20 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:29 ขาด ขาด     7:32 7:32 4 0 18 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:54 6:51 ขาด ขาด     6:46 6:50 4 0 18 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:53 6:49 ขาด ขาด     16:16 6:49 3 1 18 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     7:31 7:25 3 0 19 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:36 ขาด ขาด     7:31 7:25 4 0 18 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:19 ขาด ขาด     ขาด 7:40 3 0 19 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด     7:30 7:32 3 0 19 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     7:13 7:06 3 0 19 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:16 7:14 2 0 20 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:16 7:14 2 0 20 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 ขาด 1 0 21 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:15 ขาด ขาด     7:11 7:20 4 0 18 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 16 20 0 0     30 31 97
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 1 0 1     1 2 6
ขาด   45 45 45 45 45     45 45 45 45 45     45 45 45 45 45     45 28 24 45 44     14 12 887
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0