รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:00 7:03 2 0 20 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด   - 7:39 7:38 3 0 19 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 9:19   - 7:40 7:30 2 1 19 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - 7:23 ขาด 2 0 20 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - 7:33 ขาด 2 0 20 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:57 ขาด ขาด   - 7:22 ขาด 1 1 20 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:52 ขาด ขาด   - 7:48 7:47 3 0 19 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 2 0 20 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:09 7:13 2 0 20 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - 7:08 7:09 4 0 18 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:34 7:36 3 0 19 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:34 7:36 3 0 19 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 6:50 ขาด ขาด   - ขาด 6:52 3 0 19 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:36 4 0 18 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:18 ขาด ขาด   - 7:17 7:13 4 0 18 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:30 2 0 20 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:13 7:29 2 0 20 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:53 ขาด ขาด ขาด   - 6:50 6:49 3 0 19 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด   - 7:21 7:22 4 0 18 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:57 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 14:09 2 2 18 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:59 ขาด ขาด   - 7:04 7:07 3 0 19 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 1 0 21 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 1 0 21 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:15 2 0 20 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:07 1 1 20 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:29 ขาด ขาด   - 7:32 7:32 4 0 18 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:54 6:51 ขาด ขาด   - 6:46 6:50 4 0 18 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:53 6:49 ขาด ขาด   - 16:16 6:49 3 1 18 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด   - 7:31 7:25 3 0 19 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:36 ขาด ขาด   - 7:31 7:25 4 0 18 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 7:40 3 0 19 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด   - 7:30 7:32 3 0 19 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   - 7:13 7:06 3 0 19 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:14 2 0 20 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:14 2 0 20 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 ขาด 1 0 21 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:15 ขาด ขาด   - 7:11 7:20 4 0 18 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 16 20 0     0 30 31 97
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 1 0     0 1 2 5
ขาด 0 45 45 45 45     0 45 45 45 45     0 45 45 45 45     0 45 28 24 45     0 14 12 708
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0