รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0