รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.5/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายตรีภพ จุลโพธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:08 7:10 2 0 20 0 0
  2. เด็กชายนนท์ธวัช พูลกำลัง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  3. เด็กชายพัฒนา โตพันธานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  4. เด็กชายเดชาวัต พรวงค์เลิศ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  5. เด็กชายปุญญพัฒน์ วิชชโอฬารกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:42 ขาด ขาด     7:35 7:39 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายสุเมธ บุญประเสริฐ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด     7:38 ขาด 2 0 20 0 0
  7. เด็กชายคงกฤช โพธิ์แฉล้ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:21 ขาด ขาด     7:44 7:43 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน รุ่งรัตนพงษ์พร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 7:09 ขาด ขาด     7:07 6:58 4 0 18 0 0
  9. นายสหภูมิ คูประชามิตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:13 7:14 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ หาญตระกูลสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด     7:17 7:16 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายกตัญญู บุญครอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:41 7:32 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายฐากูร ใจหลัก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด     7:41 7:37 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายเกียรติชัย พรวิศวารักษกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:46 ขาด ขาด     6:46 6:47 3 0 19 0 0
  14. เด็กหญิงกรองทอง จันทรังษี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:33 7:27 3 0 19 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ พลเสน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:29 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงญานิสา ศรีชมภู   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 7:18 ขาด ขาด     7:17 7:18 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงนิตยา สาครดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  18. เด็กหญิงศิรินภา ไม้น้อย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:23 ขาด ขาด     7:25 7:18 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงสวรส รุ่งเรือง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:04 ขาด ขาด     7:07 7:08 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงอมิตา ทับท่าช้าง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     7:25 7:18 3 0 19 0 0
  21. เด็กหญิงจณิตตา นัยยะพัด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:38 7:37 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงชาลิสา อ่อนวิมล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:36 7:31 2 0 20 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐธยาน์ พลายมีนพเก้า   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:17 7:17 2 0 20 0 0
  24. เด็กหญิงนภาดาว สุ่มเงิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 7:42 ขาด ขาด     7:40 7:37 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงภัครดา รัตนคำสกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  26. เด็กหญิงวรัษฐา แก้วกระจ่าง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:13 7:06 2 0 20 0 0
  27. เด็กหญิงอารยา เมืองช้าง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:16 3 0 19 0 0
  28. นางสาวกวินทรา ศรีเดช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:14 16:12 1 1 20 0 0
  29. เด็กหญิงชลาลัย สารวุฒิ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  30. เด็กหญิงธนัญญา อินแสน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:27 7:25 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงสหฤทัย นิ่มนวล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:27 7:28 2 0 20 0 0
  32. เด็กหญิงอภิษฎา สว่างศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:21 ขาด ขาด     7:18 7:15 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์เดช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:52 ขาด ขาด     16:10 6:51 2 1 19 0 0
  34. เด็กหญิงรัฐฎาพร สนธิไชย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:09 7:08 2 0 20 0 0
  35. เด็กหญิงวิณัฐดา กล่ำดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:26 7:24 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงสุกาญดา สาดนิยม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:52 6:56 2 0 20 0 0
  37. เด็กหญิงพรรณพัสสา กาบทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  38. เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิจอารีวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:25 2 0 20 0 0
  39. เด็กหญิงพีรดา โพธิ์ทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:16 7:11 2 0 20 0 0
  40. เด็กหญิงปาจรีย์ ธนรุ่งเจริญกิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     7:35 7:26 3 0 19 0 0
  41. เด็กหญิงชุติภา ศรีเพียงจันทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:32 7:33 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 8 19 0 0     32 32 91
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     1 1 2
ขาด   41 41 41 41 41     41 41 41 41 41     41 41 41 41 41     41 33 22 41 41     8 8 809
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0