รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.5/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรวิชญ์ วรรธนะกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ เขียวชะอุ่ม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายบุริศร์พล เฟื่องวงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายวงศพัทธ์ สว่างศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กหญิงนพรดา ขาวประเสริฐ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กหญิงกนกพร อุบล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กหญิงพลอยชมพู เรือนคง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กหญิงพัชรพัฒน์ สุขเผือก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กหญิงพิชญ์รดา แดงประเสริฐ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กหญิงกิตติมา เเก้วเจริญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กหญิงจิดาภา หอมสุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงชนิภรณ์ แจงธรรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงณญาดา ชลสวัสดิ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงณวภรณ์ พูลทองคำ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงธีรดา แก้วบัวดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงพนิทนันท์ สุพรรณชาติ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงอภิชยา เรือนใจมั่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงเขมรุจิ เทศวิรัช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงธนภัทร นาคใหม่ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวธนารินทร์ ครุพันธ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงธันย์ชนก สุขเรือน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงพิชญาธร จิตดำรงขันติ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราวดี ทิวาวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา แหวนทองคำ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงนลินรัตน์ ทองทับทิม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงปรมินทร์ กิริวรรณา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงภิญญดา ชำนาญดีวรเดช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงปิยธิดา ฉอุ่มผล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0