รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.5/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายคีตพัทธ์ บุญมี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 15:41 ขาด ขาด     7:30 7:30 3 1 18 0 0
  2. เด็กชายณัฐชนน พลายโถ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     7:17 7:15 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายนนทภู สังวาลเดช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด 14:55 8:56     7:30 7:35 3 2 17 0 0
  4. เด็กชายพีรวัส เหลืองโพยมนิมิต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:30 ขาด ขาด     7:18 7:15 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     7:38 7:37 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายสมิทธิชัย วงศ์ศรีเผือก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:56 6:57 ขาด ขาด     6:57 6:57 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายอธิคุณ วิวรวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด     7:26 7:30 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายนรภัทร โสภิพันธ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     7:13 16:11 2 1 19 0 0
  9. เด็กชายธนพล ดำทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายนฤกานต์ ช่างสมบุญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  11. เด็กชายจิรโชติ ม่วงงาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:13 ขาด 1 0 21 0 0
  12. เด็กชายณัฏฐากร กาฬภักดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  13. เด็กหญิงเกวลี หวู   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กหญิงณฐมน งามถาวรวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:53 6:57 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรสุทธิทรัพย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:58 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  16. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กหญิงพัญภษา ขุนสอาดศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:51 7:01 ขาด ขาด     ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  18. นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:59 7:19 ขาด ขาด     7:06 7:07 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:41 ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 1 21 0 0
  20. เด็กหญิงรุ่งนภา ยิ้มสมบูรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  21. เด็กหญิงวทันยา สถาปิตานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 7:35 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด     7:39 7:38 3 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญผล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:50 ขาด ขาด ขาด     16:12 6:45 2 1 19 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐนรี พงษ์หนู   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:29 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา เคนทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 1 0 21 0 0
  26. เด็กหญิงศิรประภา หวู   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  27. เด็กหญิงศิรภัสสร สลาคำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:15 1 1 20 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 11 8 0 0     14 14 47
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 2 1 1     1 2 7
ขาด   27 27 27 27 27     27 27 27 27 27     27 27 27 27 27     27 16 17 26 26     12 11 540
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0