รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.5/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายคีตพัทธ์ บุญมี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 15:41 ขาด ขาด   - 7:30 7:30 3 1 18 0 0
  2. เด็กชายณัฐชนน พลายโถ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - 7:17 7:15 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายนนทภู สังวาลเดช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 14:55 8:56   - 7:30 7:35 3 2 17 0 0
  4. เด็กชายพีรวัส เหลืองโพยมนิมิต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:30 ขาด ขาด   - 7:18 7:15 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - 7:38 7:37 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายสมิทธิชัย วงศ์ศรีเผือก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:56 6:57 ขาด ขาด   - 6:57 6:57 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายอธิคุณ วิวรวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด   - 7:26 7:30 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายนรภัทร โสภิพันธ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - 7:13 16:11 2 1 19 0 0
  9. เด็กชายธนพล ดำทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายนฤกานต์ ช่างสมบุญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  11. เด็กชายจิรโชติ ม่วงงาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:13 ขาด 1 0 21 0 0
  12. เด็กชายณัฏฐากร กาฬภักดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  13. เด็กหญิงเกวลี หวู - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กหญิงณฐมน งามถาวรวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:53 6:57 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรสุทธิทรัพย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:58 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  16. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กหญิงพัญภษา ขุนสอาดศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:51 7:01 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  18. นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:59 7:19 ขาด ขาด   - 7:06 7:07 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:41 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 1 21 0 0
  20. เด็กหญิงรุ่งนภา ยิ้มสมบูรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  21. เด็กหญิงวทันยา สถาปิตานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:28 7:35 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด   - 7:39 7:38 3 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญผล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:50 ขาด ขาด ขาด   - 16:12 6:45 2 1 19 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐนรี พงษ์หนู - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา เคนทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 1 0 21 0 0
  26. เด็กหญิงศิรประภา หวู - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  27. เด็กหญิงศิรภัสสร สลาคำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:15 1 1 20 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 11 8 0     0 14 14 47
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 2 1     0 1 2 6
ขาด 0 27 27 27 27     0 27 27 27 27     0 27 27 27 27     0 27 16 17 26     0 12 11 433
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0