รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.4/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:05 7:08 2 0 20 0 0
  2. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:30 14:57 8:54   - 7:42 7:36 4 2 16 0 0
  3. เด็กชายลิขิต ศิริโรจนกุลชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ คงมาลัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  5. เด็กชายจตุพล สว่างศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:22 2 0 20 0 0
  6. เด็กชายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:10 7:34 1 1 20 0 0
  7. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7:28 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7:28 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7:28 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7:28 2 0 20 0 0
  11. เด็กชายวิธวินท์ นวสกุลศักดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:05 7:17 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายกันตภณ มาลาพงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:44 7:36 ขาด ขาด   - 7:25 ขาด 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายทักษิณ ทองประดับ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กชายปริญญา ลาภโสภา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:18 7:20 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายภูริต โพธิ์งาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:36 ขาด ขาด   - 6:50 6:57 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - 7:29 7:28 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงปาณิสรา นาคอิ่ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:58 7:00 ขาด ขาด   - 7:04 7:04 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชรศักดา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมกล้า - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:13 ขาด ขาด   - 7:13 7:11 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงนรินรัตน์ สุกสุทธิ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  21. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวนาค - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7:26 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:21 ขาด ขาด   - 7:15 7:07 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวดี ผิวเผือก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด   - 7:03 7:00 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงอธิชา ประทับสิงห์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:35 7:35 2 0 20 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 9 7 0     0 19 19 54
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 1     0 1 0 2
ขาด 0 24 24 24 24     0 24 24 24 24     0 24 24 24 24     0 24 15 17 23     0 4 5 376
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0