รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.4/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:05 7:08 2 0 20 0 0
  2. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:30 14:57 8:54     7:42 7:36 4 2 16 0 0
  3. เด็กชายลิขิต ศิริโรจนกุลชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:29 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ คงมาลัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  5. เด็กชายจตุพล สว่างศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:17 7:22 2 0 20 0 0
  6. เด็กชายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:10 7:34 1 1 20 0 0
  7. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:31 7:28 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:31 7:28 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:31 7:28 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:31 7:28 2 0 20 0 0
  11. เด็กชายวิธวินท์ นวสกุลศักดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:05 7:17 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายกันตภณ มาลาพงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:44 7:36 ขาด ขาด     7:25 ขาด 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายทักษิณ ทองประดับ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กชายปริญญา ลาภโสภา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:18 7:20 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายภูริต โพธิ์งาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:36 ขาด ขาด     6:50 6:57 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     7:29 7:28 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงปาณิสรา นาคอิ่ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:58 7:00 ขาด ขาด     7:04 7:04 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชรศักดา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมกล้า   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:13 ขาด ขาด     7:13 7:11 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงนรินรัตน์ สุกสุทธิ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  21. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวนาค   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     7:31 7:26 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:21 ขาด ขาด     7:15 7:07 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวดี ผิวเผือก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด     7:03 7:00 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงอธิชา ประทับสิงห์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:35 7:35 2 0 20 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 9 7 0 0     19 19 54
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 1 1     1 0 3
ขาด   24 24 24 24 24     24 24 24 24 24     24 24 24 24 24     24 15 17 23 23     4 5 471
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0