รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.4/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกานณรงค์ สุริวงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  2. เด็กชายรณชัย จันทร์มณี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:07 7:05 2 0 20 0 0
  3. เด็กชายชิษะณุพงศ์ ขาวโต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด   - 7:23 7:25 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายภูกวิน หมวดเชียงคะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:33 7:32 2 0 20 0 0
  5. เด็กชายชนาธิป อินทร์สว่าง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:50 6:49 2 0 20 0 0
  6. เด็กชายธนพงศ์ คชายุทธ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:40 ขาด ขาด   - 7:15 7:29 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายกฤติน ช้างผึ้ง - ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:14 7:22   - 7:36 7:30 5 0 17 0 0
  8. เด็กชาย่ไกรพ สวยสม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  9. เด็กชายทนภัค วิจิตรพานิชกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:36 7:30 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายธนภูมิ สุขเกษม - ขาด ขาด 17:14 ขาด ขาด   - ขาด 17:02 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:15 16:10 ขาด   - 7:15 7:17 4 3 15 0 0
  11. เด็กชายศุภกร ธรรมนิมิตโชค - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:19 7:33 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายคมคิด เรืองหิรัญวนิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:53 ขาด ขาด   - ขาด 7:12 2 0 20 0 0
  13. เด็กชายนวพล นาคนิยม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 9:38   - 16:08 7:02 1 2 19 0 0
  14. เด็กชายนัทธวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:59 ขาด ขาด   - ขาด 7:07 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จักษุศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:14 3 0 19 0 0
  16. เด็กชายอนุวัฒ อิ่มสำราญ - ขาด ขาด ขาด ขาด 17:04   - ขาด 17:02 ขาด 17:09 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:42 6:40 14:56 9:42   - 6:44 6:43 4 5 13 0 0
  17. เด็กหญิงสินีนาถ มหาชน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:24 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  18. เด็กหญิงฉัตรกมล ศรีเวช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:36 7:34 2 0 20 0 0
  19. เด็กหญิงธีรารัตน์ เทศจันทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:55 ขาด ขาด   - 6:52 ขาด 2 0 20 0 0
  20. เด็กหญิงภัทธร คงสมจิต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:45 ขาด ขาด   - 7:41 7:44 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงชลธิชา ปานสมสวย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:37 7:35 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์วงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:27 3 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงเพียงฟ้า บรรเทิง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 2 0 20 0 0
  24. เด็กหญิงสุริชยา เธียรภัทรโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:14 7:12 2 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงสุนิษา แสนทวีสุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
มา 0 0 0 1 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 6 11 1     0 17 20 56
สาย 0 0 0 1 0     0 0 2 0 1     0 0 0 0 0     0 0 0 0 2     0 1 0 7
ขาด 0 25 25 23 25     0 25 23 25 24     0 25 25 25 25     0 25 19 14 22     0 7 5 387
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0