รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.4/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายดนุพล ศรีมาศ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:22 7:21 2 0 20 0 0
  2. เด็กชายภวัย ธีระธำรงชัยกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:06 ขาด 0 1 21 0 0
  3. เด็กชายจิรันธนิน แย้มยิ้ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:14 7:29 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายณัฐภัค อยู่สม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:11 7:17 2 0 20 0 0
  5. เด็กชายภักดี เกตุคง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:30 ขาด ขาด     7:30 7:29 4 0 18 0 0
  6. เด็กชายภาณุพงศ์ อภิเดช   ขาด ขาด 17:04 ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด     7:16 7:15 5 1 16 0 0
  7. เด็กชายชยากร คงเปีย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:25 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายธนธรณ์ ชมเวลา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 7:27 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายธนัตพร จิตตยานุรักษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายธิษณบดินท์ ทรายเพชร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     8:06 7:35 2 0 20 0 0
  11. เด็กชายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด     7:29 7:30 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายพลวีธ์ ปิ่นทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 1 0 21 0 0
  13. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:37 ขาด ขาด     6:48 7:19 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายบดีพงศ์ จำปาเงิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. เด็กชายปฏิภาณ ช้างเขียว   ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด     ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:34 ขาด ขาด     7:38 7:37 6 0 16 0 0
  16. เด็กชายวิวรรธน์ ปิ่นแก้ว   ขาด ขาด 7:01 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:02 ขาด ขาด     ขาด 7:01 3 0 19 0 0
  17. เด็กชายวีรภัทร กรอบมุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:11 7:16 2 0 20 0 0
  18. เด็กชายยศกร สำเร็จผลไพบูลย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:08 7:42 1 1 20 0 0
  19. เด็กชายรัตนสิน อินทร์ศิริ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  20. เด็กชายรวิทัต นะวะมะโรจน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:35 ขาด ขาด     7:38 7:37 4 0 18 0 0
  21. เด็กชายประพฤทธ์ ไปแดน   ขาด 16:50 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด     ขาด 7:21 2 1 19 0 0
  22. เด็กชายป๊อปอาย หมี่สวง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด     7:11 ขาด 2 0 20 0 0
  23. นายวรเมธ สิทธิเตโช   ขาด 16:51 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด     7:43 7:31 3 1 18 0 0
  24. เด็กหญิงธนัญญา รัตนโชติพานิช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญาสิริ ทองสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:19 ขาด ขาด     7:17 7:13 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงเจษฎาพร เเสงเพลิง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:47 7:48 ขาด ขาด     7:52 7:49 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงนันธิยา พรหมเดช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:21 7:12 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงพิชชากร สมธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด     7:15 7:18 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรา บุตรทรัพย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:19 7:17 2 0 20 0 0
  30. เด็กหญิงสไบทิพย์ ธรรมวาโร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:37 7:33 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงอลิสา บุตรดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด     7:21 7:07 3 0 19 0 0
  32. เด็กหญิงอัญมณี จันทร์ตรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:04 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 1 21 0 0
  33. เด็กหญิงกฤติญา สุขศิริศักดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:28 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรขจร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  35. เด็กหญิงบงกช เปิ่นใจช่วย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด     7:11 ขาด 2 0 20 0 0
  36. เด็กหญิงพิชาภา หวลบุตตา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด     7:21 ขาด 2 0 20 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัฐ เลิศทัศนวนิช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  38. เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตรักมั่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:30 ขาด ขาด     7:28 ขาด 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงณภัสฌา ปั้นสุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 15:43 ขาด ขาด     7:15 7:18 3 1 18 0 0
  40. เด็กหญิงณัฐนิชา ชูเชิด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:21 ขาด ขาด     7:14 7:11 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงพรสินี เลิศเจริญวงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  42. เด็กหญิงเบญจวรรณ แน่นหนา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด     7:25 7:32 4 0 18 0 0
  43. เด็กหญิงนัทธมน มิตรราตรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:58 7:36 ขาด ขาด     ขาด 7:38 3 0 19 0 0
  44. เด็กหญิงศิรภัสสร โลห์ประเสริฐ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:35 7:23 3 0 19 0 0
มา   0 0 2 0 0     0 2 0 0 0     0 0 0 0 0     0 15 21 0 0     30 31 101
สาย   0 2 1 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 1 0 0     2 0 7
ขาด   44 42 41 44 44     44 42 44 44 44     44 44 44 44 44     44 28 22 44 44     12 13 860
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0