รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.4/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายดนุพล ศรีมาศ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:21 2 0 20 0 0
  2. เด็กชายภวัย ธีระธำรงชัยกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:06 ขาด 0 1 21 0 0
  3. เด็กชายจิรันธนิน แย้มยิ้ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:14 7:29 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายณัฐภัค อยู่สม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:17 2 0 20 0 0
  5. เด็กชายภักดี เกตุคง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:30 ขาด ขาด   - 7:30 7:29 4 0 18 0 0
  6. เด็กชายภาณุพงศ์ อภิเดช - ขาด ขาด 17:04 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด   - 7:16 7:15 5 1 16 0 0
  7. เด็กชายชยากร คงเปีย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:25 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายธนธรณ์ ชมเวลา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:28 7:27 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายธนัตพร จิตตยานุรักษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายธิษณบดินท์ ทรายเพชร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 8:06 7:35 2 0 20 0 0
  11. เด็กชายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด   - 7:29 7:30 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายพลวีธ์ ปิ่นทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 1 0 21 0 0
  13. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:37 ขาด ขาด   - 6:48 7:19 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายบดีพงศ์ จำปาเงิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. เด็กชายปฏิภาณ ช้างเขียว - ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด   - ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:34 ขาด ขาด   - 7:38 7:37 6 0 16 0 0
  16. เด็กชายวิวรรธน์ ปิ่นแก้ว - ขาด ขาด 7:01 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:02 ขาด ขาด   - ขาด 7:01 3 0 19 0 0
  17. เด็กชายวีรภัทร กรอบมุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:16 2 0 20 0 0
  18. เด็กชายยศกร สำเร็จผลไพบูลย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:08 7:42 1 1 20 0 0
  19. เด็กชายรัตนสิน อินทร์ศิริ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  20. เด็กชายรวิทัต นะวะมะโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:35 ขาด ขาด   - 7:38 7:37 4 0 18 0 0
  21. เด็กชายประพฤทธ์ ไปแดน - ขาด 16:50 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 2 1 19 0 0
  22. เด็กชายป๊อปอาย หมี่สวง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   - 7:11 ขาด 2 0 20 0 0
  23. นายวรเมธ สิทธิเตโช - ขาด 16:51 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด   - 7:43 7:31 3 1 18 0 0
  24. เด็กหญิงธนัญญา รัตนโชติพานิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญาสิริ ทองสุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:19 ขาด ขาด   - 7:17 7:13 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงเจษฎาพร เเสงเพลิง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:47 7:48 ขาด ขาด   - 7:52 7:49 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงนันธิยา พรหมเดช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:21 7:12 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงพิชชากร สมธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด   - 7:15 7:18 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรา บุตรทรัพย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:19 7:17 2 0 20 0 0
  30. เด็กหญิงสไบทิพย์ ธรรมวาโร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:37 7:33 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงอลิสา บุตรดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด   - 7:21 7:07 3 0 19 0 0
  32. เด็กหญิงอัญมณี จันทร์ตรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:04 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 1 21 0 0
  33. เด็กหญิงกฤติญา สุขศิริศักดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด   - 7:29 7:28 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรขจร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  35. เด็กหญิงบงกช เปิ่นใจช่วย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด   - 7:11 ขาด 2 0 20 0 0
  36. เด็กหญิงพิชาภา หวลบุตตา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด   - 7:21 ขาด 2 0 20 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัฐ เลิศทัศนวนิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  38. เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตรักมั่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:30 ขาด ขาด   - 7:28 ขาด 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงณภัสฌา ปั้นสุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 15:43 ขาด ขาด   - 7:15 7:18 3 1 18 0 0
  40. เด็กหญิงณัฐนิชา ชูเชิด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:21 ขาด ขาด   - 7:14 7:11 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงพรสินี เลิศเจริญวงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  42. เด็กหญิงเบญจวรรณ แน่นหนา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:32 4 0 18 0 0
  43. เด็กหญิงนัทธมน มิตรราตรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:58 7:36 ขาด ขาด   - ขาด 7:38 3 0 19 0 0
  44. เด็กหญิงศิรภัสสร โลห์ประเสริฐ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด   - 7:35 7:23 3 0 19 0 0
มา 0 0 0 2 0     0 0 2 0 0     0 0 0 0 0     0 0 15 21 0     0 30 31 101
สาย 0 0 2 1 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 1 0     0 2 0 7
ขาด 0 44 42 41 44     0 44 42 44 44     0 44 44 44 44     0 44 28 22 44     0 12 13 684
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0