รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.4/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ รักษ์ศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:36 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล ตระบูรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:26 ขาด ขาด     7:27 ขาด 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายวงศกร กุลแพทย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:50 7:42 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายวุฒิภัทร สว่างศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:24 7:20 2 0 20 0 0
  5. เด็กชายเพชรภูมิ นาคลำภา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:46 ขาด ขาด     6:46 6:47 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์ลอ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:24 ขาด 1 0 21 0 0
  7. เด็กชายปรปก ศึกเสือ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:41 ขาด ขาด     7:22 7:26 4 0 18 0 0
  8. เด็กหญิงกรญตา กลิ่นหอม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:27 7:24 3 0 19 0 0
  9. เด็กหญิงชุณหกาญจน์ ทองขาว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:56 ขาด     ขาด ขาด 0 1 21 0 0
  10. เด็กหญิงนาฎนภัส เรืองอุไร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:15 7:18 2 0 20 0 0
  11. เด็กหญิงพลอยนภัส เพชรธนาภัทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 7:44 ขาด ขาด     7:24 7:20 4 0 18 0 0
  12. เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 7:28 2 0 20 0 0
  13. เด็กหญิงมัลลิกา ทองรอด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:16 7:18 2 0 20 0 0
  14. เด็กหญิงวันเลิศ ลิ้มบรรจง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:16 7:18 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:06 ขาด ขาด     7:07 7:05 4 0 18 0 0
  16. เด็กหญิงกัญญาภัค สายกรัด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด     7:45 7:35 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงชุติมา ตันทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐมล ธัญญเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด     7:42 7:36 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงธาษตรี มัจฉา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:52 6:50 ขาด ขาด     6:51 6:52 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงนุจนารถ มีเจริญสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:12 ขาด ขาด     7:18 7:06 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงลิปิการ์ เติมเศรษฐเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:04 7:22 ขาด ขาด     7:37 7:31 3 1 18 0 0
  22. เด็กหญิงวัชมล ทองคำเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  23. เด็กหญิงศุภมาส ป่าสวนสัก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:08 ขาด ขาด     7:10 7:13 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงสันศนีย์ ภูโต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:07 7:08 2 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงอภิศรา ฝาชัยภูมิ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  26. เด็กหญิงอรเพ็ญ ใจกล้า   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:25 2 0 20 0 0
  27. เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:40 ขาด ขาด     7:25 7:21 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:10 ขาด ขาด     7:13 ขาด 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา วาจามั่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     7:17 7:15 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:35 7:38 3 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงบงกชรัตน์ ส่งเเสง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  32. เด็กหญิงปาริชาติ อุบล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด     7:16 7:15 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เทียนน้อย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:08 7:10 2 0 20 0 0
  34. เด็กหญิงพรพรรณ จันทรัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:27 7:24 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงพรรณษา พลายละหาร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:25 7:31 2 0 20 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนิดา สุมงคล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด     7:25 7:27 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด     7:40 ขาด 2 0 20 0 0
  38. เด็กหญิงหฤทัยภรณ์ บุญศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  39. เด็กหญิงนาตาชา วงษ์วิจิตร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:24 ขาด ขาด     7:23 7:25 4 0 18 0 0
  40. เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     7:08 7:10 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงสราวลี ตั้งจิตต์ธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:50 7:12 ขาด ขาด     7:14 7:10 3 1 18 0 0
  42. เด็กหญิงศวรรยา เถาว์โท   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:05 ขาด ขาด     7:22 7:30 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 12 24 0 0     36 32 104
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 2 0 1 0     0 0 3
ขาด   42 42 42 42 42     42 42 42 42 42     42 42 42 42 42     42 28 18 41 42     6 10 817
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0