รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.4/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ รักษ์ศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:36 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล ตระบูรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:26 ขาด ขาด   - 7:27 ขาด 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายวงศกร กุลแพทย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:50 7:42 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายวุฒิภัทร สว่างศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:20 2 0 20 0 0
  5. เด็กชายเพชรภูมิ นาคลำภา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:46 ขาด ขาด   - 6:46 6:47 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์ลอ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:24 ขาด 1 0 21 0 0
  7. เด็กชายปรปก ศึกเสือ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:41 ขาด ขาด   - 7:22 7:26 4 0 18 0 0
  8. เด็กหญิงกรญตา กลิ่นหอม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:27 7:24 3 0 19 0 0
  9. เด็กหญิงชุณหกาญจน์ ทองขาว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:56 ขาด   - ขาด ขาด 0 1 21 0 0
  10. เด็กหญิงนาฎนภัส เรืองอุไร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:15 7:18 2 0 20 0 0
  11. เด็กหญิงพลอยนภัส เพชรธนาภัทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:44 ขาด ขาด   - 7:24 7:20 4 0 18 0 0
  12. เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:28 7:28 2 0 20 0 0
  13. เด็กหญิงมัลลิกา ทองรอด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:18 2 0 20 0 0
  14. เด็กหญิงวันเลิศ ลิ้มบรรจง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:18 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:06 ขาด ขาด   - 7:07 7:05 4 0 18 0 0
  16. เด็กหญิงกัญญาภัค สายกรัด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด   - 7:45 7:35 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงชุติมา ตันทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐมล ธัญญเจริญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด   - 7:42 7:36 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงธาษตรี มัจฉา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:52 6:50 ขาด ขาด   - 6:51 6:52 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงนุจนารถ มีเจริญสุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:12 ขาด ขาด   - 7:18 7:06 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงลิปิการ์ เติมเศรษฐเจริญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:04 7:22 ขาด ขาด   - 7:37 7:31 3 1 18 0 0
  22. เด็กหญิงวัชมล ทองคำเจริญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  23. เด็กหญิงศุภมาส ป่าสวนสัก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:08 ขาด ขาด   - 7:10 7:13 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงสันศนีย์ ภูโต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:07 7:08 2 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงอภิศรา ฝาชัยภูมิ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  26. เด็กหญิงอรเพ็ญ ใจกล้า - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:25 2 0 20 0 0
  27. เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:40 ขาด ขาด   - 7:25 7:21 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:10 ขาด ขาด   - 7:13 ขาด 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา วาจามั่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - 7:17 7:15 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:35 7:38 3 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงบงกชรัตน์ ส่งเเสง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  32. เด็กหญิงปาริชาติ อุบล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด   - 7:16 7:15 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เทียนน้อย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:08 7:10 2 0 20 0 0
  34. เด็กหญิงพรพรรณ จันทรัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:27 7:24 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงพรรณษา พลายละหาร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:25 7:31 2 0 20 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนิดา สุมงคล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:27 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด   - 7:40 ขาด 2 0 20 0 0
  38. เด็กหญิงหฤทัยภรณ์ บุญศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  39. เด็กหญิงนาตาชา วงษ์วิจิตร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:24 ขาด ขาด   - 7:23 7:25 4 0 18 0 0
  40. เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - 7:08 7:10 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงสราวลี ตั้งจิตต์ธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:50 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 7:10 3 1 18 0 0
  42. เด็กหญิงศวรรยา เถาว์โท - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:05 ขาด ขาด   - 7:22 7:30 3 0 19 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 12 24 0     0 36 32 104
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 2 0 1     0 0 0 3
ขาด 0 42 42 42 42     0 42 42 42 42     0 42 42 42 42     0 42 28 18 41     0 6 10 649
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0