รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.4/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายโชติพัชร์ โพธิ์เผื่อนน้อย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:37 7:33 2 0 20 0 0
  2. เด็กชายพิชัยยุทธ หงษ์ทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:19 ขาด ขาด   - 7:24 7:20 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายธนกฤต สุภารัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  4. เด็กชายพชรภูมิ สุวรรณคร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด   - 7:34 7:34 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:03 ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:17 2 1 19 0 0
  6. เด็กชายอัครเดช พิมใจใส - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  7. เด็กชายณัฐดนัย จันทรสานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด   - 7:27 7:26 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธรณินทร์ โชคสกุลวงษ์ - ขาด 16:36 17:14 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:15 ขาด ขาด   - 7:15 ขาด 3 2 17 0 0
  9. เด็กชายณภัทร แสงอินทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 3 0 19 0 0
  10. นายวิริทธิ์พล สุขสมพงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด   - 7:14 7:11 3 0 19 0 0
  11. นายอัครชัย อรุณแสงศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด   - 7:24 7:26 3 0 19 0 0
  12. เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิ่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:04 7:01 ขาด ขาด   - 7:00 7:04 3 1 18 0 0
  13. เด็กหญิงสาริศา บุญเชื้อ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กหญิงชลธิชา เซ็งแซ่ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:30 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไมตรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด   - 7:42 7:41 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:25 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงภัณธิรา ภัทรโกศล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - 7:15 7:10 3 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงสิริยากร สว่างศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  19. เด็กหญิงตะวัน วรรธนะกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:52 7:48 ขาด ขาด   - 16:08 7:42 3 1 18 0 0
  20. เด็กหญิงอภิชญา ไหลกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:26 2 0 20 0 0
  21. เด็กหญิงณภาภัช โรจนกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  22. เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:06 7:00 1 1 20 0 0
  23. เด็กหญิงอมราวดี พนมมาส - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:51 ขาด ขาด   - 16:06 7:35 2 1 19 0 0
  24. เด็กหญิงสหพร ชื่นชวน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. นางสาวจิรนันท์ จันทรโชติ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:50 15:46 ขาด ขาด   - 7:36 7:40 3 1 18 0 0
  26. นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:41 7:32 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงดรุณี พรหมทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 ขาด 1 0 21 0 0
  28. นางสาวพิชชาพร มีบุญญา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:26 7:24 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงวรรณพร มหรรณพ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:23 16:08 1 1 20 0 0
  30. นางสาวสุดารัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:25 ขาด ขาด   - 7:40 7:41 4 0 18 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 1 0 0     0 0 0 0 0     0 0 7 15 0     0 20 21 64
สาย 0 0 1 1 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 2 1 0     0 3 1 9
ขาด 0 30 29 29 30     0 30 29 30 30     0 30 30 30 30     0 30 21 14 30     0 7 8 467
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0