รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.4/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายโชติพัชร์ โพธิ์เผื่อนน้อย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:37 7:33 2 0 20 0 0
  2. เด็กชายพิชัยยุทธ หงษ์ทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:19 ขาด ขาด     7:24 7:20 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายธนกฤต สุภารัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  4. เด็กชายพชรภูมิ สุวรรณคร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด     7:34 7:34 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:03 ขาด ขาด ขาด     7:11 7:17 2 1 19 0 0
  6. เด็กชายอัครเดช พิมใจใส   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  7. เด็กชายณัฐดนัย จันทรสานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด     7:27 7:26 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธรณินทร์ โชคสกุลวงษ์   ขาด 16:36 17:14 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:15 ขาด ขาด     7:15 ขาด 3 2 17 0 0
  9. เด็กชายณภัทร แสงอินทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 3 0 19 0 0
  10. นายวิริทธิ์พล สุขสมพงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด     7:14 7:11 3 0 19 0 0
  11. นายอัครชัย อรุณแสงศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด     7:24 7:26 3 0 19 0 0
  12. เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิ่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:04 7:01 ขาด ขาด     7:00 7:04 3 1 18 0 0
  13. เด็กหญิงสาริศา บุญเชื้อ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กหญิงชลธิชา เซ็งแซ่   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:30 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไมตรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด     7:42 7:41 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด     7:30 7:25 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงภัณธิรา ภัทรโกศล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     7:15 7:10 3 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงสิริยากร สว่างศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  19. เด็กหญิงตะวัน วรรธนะกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:52 7:48 ขาด ขาด     16:08 7:42 3 1 18 0 0
  20. เด็กหญิงอภิชญา ไหลกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:22 7:26 2 0 20 0 0
  21. เด็กหญิงณภาภัช โรจนกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  22. เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:06 7:00 1 1 20 0 0
  23. เด็กหญิงอมราวดี พนมมาส   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:51 ขาด ขาด     16:06 7:35 2 1 19 0 0
  24. เด็กหญิงสหพร ชื่นชวน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. นางสาวจิรนันท์ จันทรโชติ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:50 15:46 ขาด ขาด     7:36 7:40 3 1 18 0 0
  26. นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:41 7:32 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงดรุณี พรหมทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 ขาด 1 0 21 0 0
  28. นางสาวพิชชาพร มีบุญญา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:26 7:24 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงวรรณพร มหรรณพ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:23 16:08 1 1 20 0 0
  30. นางสาวสุดารัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:25 ขาด ขาด     7:40 7:41 4 0 18 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 1 0 0 0     0 0 0 0 0     0 7 15 0 0     20 21 64
สาย   0 1 1 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 2 1 0 0     3 1 9
ขาด   30 29 29 30 30     30 29 30 30 30     30 30 30 30 30     30 21 14 30 30     7 8 587
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0