รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.4/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชลรัตน์ บุญประจวบ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  2. เด็กชายณัฐพล หอมระรื่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด     7:15 7:12 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายธนากร จำปาเงิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:43 7:34 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายลัทธพงศ์ กิ่งเเก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด     7:06 7:01 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายวรพจน์ ท่าฉลาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายกีรติ บำรุงสรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:57 8:55     7:11 7:16 2 2 18 0 0
  7. เด็กชายธีรเมธ บุญญตา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:24 ขาด ขาด     ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายนฤการ รุหะฉันท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:29 7:29 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายบัญชา ศรีสวัสดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:16 ขาด ขาด     7:06 7:07 4 0 18 0 0
  10. เด็กชายพงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:00 16:11 9:39     7:04 7:03 3 2 17 0 0
  11. เด็กชายสาริน วีรกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     7:06 7:07 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายกรวิชญ์ อินทร์ตุ้ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:45 ขาด ขาด     7:35 7:46 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายธาวิน เฑียรทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:35 7:34 3 0 19 0 0
  14. เด็กหญิงรุ่งฟ้า กรีชะวา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:57 7:41 ขาด ขาด     ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงวารีพร น้ำทิพย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:51 ขาด ขาด ขาด     7:50 7:52 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงบุษยรัตน์ วงศ์จำปา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:53 7:47 ขาด ขาด     7:42 7:47 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงวณิษตา แสงพิจิตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:21 7:22 3 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงโศพิชา เภาเสน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 15:44 ขาด ขาด     7:18 7:11 3 1 18 0 0
  19. เด็กหญิงอนัญพร จันทร์มณี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:29 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงจารุมน บุญมาก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  21. เด็กหญิงชญานุต แซ่เอีย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด     7:08 6:58 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงชลิดา เชื้อศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 6:59 ขาด ขาด     7:04 7:07 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวรรณ อิทธิชัยวัฒนา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:37 7:33 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร กระโห้แก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงกุลสตรี คุณโตนด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:19 ขาด ขาด     7:34 ขาด 3 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงนภัสสร งามสอาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:45 7:03 ขาด ขาด     7:29 7:26 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงปรานปรียา นามรักษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:40 7:37 2 0 20 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 11 16 0 0     21 20 68
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 2 2     0 0 5
ขาด   27 27 27 27 27     27 27 27 27 27     27 27 27 27 27     27 16 10 25 25     6 7 521
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0