รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.4/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชลรัตน์ บุญประจวบ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  2. เด็กชายณัฐพล หอมระรื่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด   - 7:15 7:12 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายธนากร จำปาเงิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:43 7:34 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายลัทธพงศ์ กิ่งเเก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด   - 7:06 7:01 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายวรพจน์ ท่าฉลาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายกีรติ บำรุงสรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:57 8:55   - 7:11 7:16 2 2 18 0 0
  7. เด็กชายธีรเมธ บุญญตา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:24 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายนฤการ รุหะฉันท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:29 7:29 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายบัญชา ศรีสวัสดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:16 ขาด ขาด   - 7:06 7:07 4 0 18 0 0
  10. เด็กชายพงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:00 16:11 9:39   - 7:04 7:03 3 2 17 0 0
  11. เด็กชายสาริน วีรกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - 7:06 7:07 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายกรวิชญ์ อินทร์ตุ้ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:45 ขาด ขาด   - 7:35 7:46 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายธาวิน เฑียรทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:35 7:34 3 0 19 0 0
  14. เด็กหญิงรุ่งฟ้า กรีชะวา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:57 7:41 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงวารีพร น้ำทิพย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:51 ขาด ขาด ขาด   - 7:50 7:52 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงบุษยรัตน์ วงศ์จำปา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:53 7:47 ขาด ขาด   - 7:42 7:47 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงวณิษตา แสงพิจิตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:21 7:22 3 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงโศพิชา เภาเสน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 15:44 ขาด ขาด   - 7:18 7:11 3 1 18 0 0
  19. เด็กหญิงอนัญพร จันทร์มณี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:33 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงจารุมน บุญมาก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  21. เด็กหญิงชญานุต แซ่เอีย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด   - 7:08 6:58 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงชลิดา เชื้อศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:00 6:59 ขาด ขาด   - 7:04 7:07 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวรรณ อิทธิชัยวัฒนา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 7:37 7:33 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร กระโห้แก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงกุลสตรี คุณโตนด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:19 ขาด ขาด   - 7:34 ขาด 3 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงนภัสสร งามสอาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:45 7:03 ขาด ขาด   - 7:29 7:26 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงปรานปรียา นามรักษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:40 7:37 2 0 20 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 11 16 0     0 21 20 68
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 1 2     0 0 0 3
ขาด 0 27 27 27 27     0 27 27 27 27     0 27 27 27 27     0 27 16 10 25     0 6 7 415
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0