รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.3/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพงษ์ พรประสิทธิ์แสง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิติธัต พรสี่ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ กวางษี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายเจษฎา ธรรมสาร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชยังกูร สักกามมาตย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชินวัตร เป้ามงคล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายณฐนนท์ พุ่มประเสริฐ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐนนท์ สุขเผือก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายณัฐภัทร วัชรินทร์พร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายณัฐวัตร พวงมาลี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายด.ช.ณัฐวุฒิ ตาตะกรุด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายธนาวุฒิ เปรมปรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายปริวัตร เชื้อสกล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายปุริมปรัชญ์ ดีเฉย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพรภวิษย์ เลิศวไลพงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายภัคนันท์ ปัทมเมธิน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายภูดินันท์ โฉมเกิด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายระวีโรจน์ คณาจรัสโรจน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายรัชพล แก้ววิชิต - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายศิริกมล ลีนานุวัฒน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายศุภกร สนามไชย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายสิทธิโชค สุขสำราญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายสืบสกุล สังข์สุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายอิทธิพล มีเหลือ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายพลอธิป ทาคาฮาชิ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มะลิเสือ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงกัลยกร เพ็ชรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงกุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงจณิสตา โชคชัยเจริญชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ภากรณ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องสาดา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงชนาภา มะกรูดอินทร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา อ่ำสกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัษรินทร์ นิลเขตร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงนันทิชา คชาอนันต์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงพรรณลดา มาลาวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงภัทรภร คล้ายบรรจง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงรัตนาพร ชำนิปั้น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงวนิชา นันตา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงวิชิตา กลั่นเอี่ยม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงศิริประภา ม่วงน้อย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงสิริยากร อยู่โพธิ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงสุธาสินี พึ่งเจริญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0