รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.3/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกชกร ยางทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายขุนเสมา พรมนาทม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชนะชัย ตั้งนิติพิฐจักร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนินทร สุวรรณหงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธิติวุฒิ เธียรภัทรโรจน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายธีรวัฒน์ เเซ่อั๊ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายนราธิป รุ่งเรือง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายประพฤทธิ์ ทำดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายปุณยวีร์ ห่วงวิไล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายปุรชัย สมคิด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพงศ์รพี พละวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายรัฐธนภัทร์ เเก้วธาวินวสุ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายวราวุฒิ ศรีบุญญารักษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายวิษณุ แก้วปาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายสาธิต อักษรสาร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กชายสุรจิตร์ ชัยฤาษี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กชายอัจฉริยะ ปลื้มกมล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกัญจนพร แซ่พัง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงกัลยา มงคลเอี่ยม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงจินต์จุฑา จำรูญบวรรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิ่นแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงปาณิสรา คณา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงปาณิสรา คณา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงปิยมน อุบลบาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา กรรไกร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงมาย แย้มวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิเรศสุนทร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงวาสินี หงษ์โต - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงสุนิสา พุฒศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  49. เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  50. เด็กหญิงอริสรา เหลืองอุดมศิลป์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  51. เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  52. เด็กหญิงธิติสุดา สุวรรณมณี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  53. เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0