รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.3/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล พิชัยวานิชสิน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติธร มะโหฬาร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณสูร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายจาตุพัฒน์ เอี่ยมสะอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายจิรวัฒณ์ บุญเพ็ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายเจษฎา พงษ์เผือก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายฉัตรพล บุตรสิงขรณ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายฐปนพงศ์ กอกิตรัตนกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนกฤต สังข์วรรณะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์เเขก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธวัชชัย จิ๋วเชื้อพันธุ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายประพัณฐ์ สุริยันต์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายภควัต กิติชัยชาญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายภูริณัฐ วงษ์นาคเพ็ชร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายยศพัทธ์ สุขสม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายรัชพงศ์ วงษ์งาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายวรินทร ทองเอ็ม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายวัฒนชัย หรุ่นบุญลือ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายศิริพงศ์ โสวัสสะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายศุภกิตติ์ นาคสระเกษ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายศุภชัย พวงบุบผา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายโศภณ พานทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายสกรรจ์ อำ่สกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายสวิส สุนทรคงตระกูล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายอนุวัฒน์ สังข์ด้วง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายอรรถพร ยอดศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กชายอัฎษกานต์ พลอยสุกใส - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กชายอิทธิพล การะเกษ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวกรวิชิต ท้าวลา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงกันยารัตน์ ม่วงพันธ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงจิราภาณ์ ทิพย์ชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองขจร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริวงศ์ชัยกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงณิชาภา พงษ์รื่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงธัญธร แตงอ่อน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสสร รอดไพ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงพิชญา เอี่ยมศรีชาญชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงพิมพ์มาดา วุฒิพงศ์ชัยสกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงพิริยาพร วรรธนะกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงวรนิษฐา เกตุอุดม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงศุภารมย์ กาบแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงสิรินทิพย์ สาระวงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงสุพัชชา เกิดสมบูรณ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงอติพร ดำรงรัตน์นุวงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0