รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.3/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกมลภพ ดีมี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด     16:09 7:37 2 1 19 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช งามวัฒนะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 6:59 ขาด ขาด     7:03 7:00 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายกองพล จิตนิยม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 1 0 21 0 0
  4. เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:41 ขาด ขาด     7:45 7:48 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายกันตภณ เเสงระวี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายโชคชัย บุญรอด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  7. เด็กชายธรรมรัตน์ คงวัฒนะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  8. เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด     7:42 7:38 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:04 7:01 ขาด ขาด     7:02 7:07 3 1 18 0 0
  10. เด็กชายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:40 ขาด ขาด     7:30 7:34 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายเลิศวุฒิ นวลจริต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  12. เด็กชายศลาฆิน พวงทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:05 ขาด 0 1 21 0 0
  13. เด็กชายศิวา ด่านตระกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:40 7:42 2 0 20 0 0
  14. เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:27 7:29 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  16. เด็กหญิงณัฏฐ์มณีมณฑ์ อู่อรุณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐศิริ ลิมปโกมล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 15:42 ขาด ขาด     7:19 7:15 3 1 18 0 0
  18. เด็กหญิงธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  20. เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:32 ขาด ขาด     7:28 7:28 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:32 ขาด ขาด     7:28 7:28 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงพรชนก ศรีสายหยุด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:18 ขาด ขาด     ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  23. เด็กหญิงพีร์ พัฒนอวยชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  24. เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:39 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงมีนา บุรุษชาติ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  26. เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:44 7:39 ขาด ขาด     7:37 7:33 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงวนิดา สิมลี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด     7:10 7:17 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงวรรณวิมล วิมล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  29. เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:24 7:24 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เทียน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด     7:13 7:09 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:18 ขาด ขาด     7:15 7:23 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด     7:39 7:37 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 12 18 0 0     17 19 66
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 1 0 0     2 0 4
ขาด   32 32 32 32 32     32 32 32 32 32     32 32 32 32 32     32 19 13 32 32     13 13 634
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0