รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.3/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกมลภพ ดีมี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช งามวัฒนะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกองพล จิตนิยม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายกันตภณ เเสงระวี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายโชคชัย บุญรอด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายธรรมรัตน์ คงวัฒนะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายเลิศวุฒิ นวลจริต - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายศลาฆิน พวงทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายศิวา ด่านตระกูล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงณัฏฐ์มณีมณฑ์ อู่อรุณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐศิริ ลิมปโกมล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงพรชนก ศรีสายหยุด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงพีร์ พัฒนอวยชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงมีนา บุรุษชาติ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงวนิดา สิมลี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงวรรณวิมล วิมล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เทียน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0