รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.3/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกมลภพ ดีมี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด   - 16:09 7:37 2 1 19 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช งามวัฒนะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 6:59 ขาด ขาด   - 7:03 7:00 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายกองพล จิตนิยม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 1 0 21 0 0
  4. เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:41 ขาด ขาด   - 7:45 7:48 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายกันตภณ เเสงระวี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายโชคชัย บุญรอด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  7. เด็กชายธรรมรัตน์ คงวัฒนะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  8. เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด   - 7:42 7:38 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:04 7:01 ขาด ขาด   - 7:02 7:07 3 1 18 0 0
  10. เด็กชายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:40 ขาด ขาด   - 7:30 7:34 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายเลิศวุฒิ นวลจริต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  12. เด็กชายศลาฆิน พวงทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:05 ขาด 0 1 21 0 0
  13. เด็กชายศิวา ด่านตระกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:40 7:42 2 0 20 0 0
  14. เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:27 7:29 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  16. เด็กหญิงณัฏฐ์มณีมณฑ์ อู่อรุณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐศิริ ลิมปโกมล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 15:42 ขาด ขาด   - 7:19 7:15 3 1 18 0 0
  18. เด็กหญิงธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  20. เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:32 ขาด ขาด   - 7:28 7:28 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:32 ขาด ขาด   - 7:28 7:28 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงพรชนก ศรีสายหยุด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:18 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  23. เด็กหญิงพีร์ พัฒนอวยชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  24. เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:39 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงมีนา บุรุษชาติ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  26. เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:44 7:39 ขาด ขาด   - 7:37 7:33 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงวนิดา สิมลี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด   - 7:10 7:17 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงวรรณวิมล วิมล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  29. เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:24 7:24 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เทียน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด   - 7:13 7:09 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 7:18 ขาด ขาด   - 7:15 7:23 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด   - 7:39 7:37 3 0 19 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 12 18 0     0 17 19 66
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 1 0     0 2 0 4
ขาด 0 32 32 32 32     0 32 32 32 32     0 32 32 32 32     0 32 19 13 32     0 13 13 506
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0