รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.2/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรไชย ตั้งธรพรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด   - 7:29 7:30 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:36 ขาด ขาด   - 7:39 7:35 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายกฤษฎา ยศศิริ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด   - 7:22 7:23 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายเกษมทรัพย์ พงษ์ศิริ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - 7:35 7:22 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายคมชาญ เกิดสมนึก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด   - 7:37 7:39 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายคหบดี อุ่นพัฒนาศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:28 ขาด ขาด   - 7:33 7:28 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวนาค - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด   - 7:26 7:24 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายจิรภัทร ดอกเข็ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:34 7:26 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายชาญศักดิ์ อารยะนรากูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด   - 7:02 7:02 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายชินธิป แย้มยิ้ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:11 ขาด ขาด   - 7:14 ขาด 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายณัฐชนน กีรติกำจาย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - 7:26 7:35 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ประเสริฐสิริสิทธ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:17 ขาด ขาด   - ขาด 7:12 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายธนดล ตระกูลราษฏร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:20 ขาด ขาด   - 7:16 7:12 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายธราเทพ สง่าแสง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. เด็กชายธีรสิทธิ์ ปาลพันธุ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:46 1 0 21 0 0
  16. เด็กชายบุณยกร จันทะคำแสง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:37 ขาด ขาด   - 7:31 7:26 4 0 18 0 0
  17. เด็กชายภคณัฐ ยุทธเก่ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:27 7:24 3 0 19 0 0
  18. เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:05 7:14 1 1 20 0 0
  19. เด็กชายวิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  20. เด็กชายอภิเดช ทู้ไพเราะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:35 ขาด ขาด   - 7:24 7:03 4 0 18 0 0
  21. เด็กชายอิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:34 6:53 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  23. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปกป้อง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 1 0 21 0 0
  24. เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพขันธ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:34 ขาด ขาด   - 7:35 7:35 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงธนพร มลิวัลย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:35 6:49 ขาด ขาด   - 6:49 6:51 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงธันยพร แก่นจันทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  27. เด็กหญิงธิติมา จิตรธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - 7:10 ขาด 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงธิรดา สกุลณี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:00 7:36 ขาด ขาด   - ขาด 7:30 2 1 19 0 0
  29. เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:28 ขาด ขาด   - 7:24 7:24 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงพัชรพร พารุณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:25 7:18 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ บุญจง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:25 ขาด ขาด   - 7:28 7:26 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรยาภรณ์ กลิ่นหอมหวล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:29 7:17 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงรัญชิดา มะนัดทัด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:02 ขาด ขาด   - 7:13 7:12 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:27 7:27 2 0 20 0 0
  35. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:13 ขาด ขาด   - 7:18 7:20 4 0 18 0 0
  36. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - 7:15 7:10 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - 7:15 7:10 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวรรรณ เทพสถิตย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  39. เด็กหญิงอาทิตยา ขุนช้าง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:24 3 0 19 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 19 23 0     0 29 32 103
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 0 0     0 1 0 2
ขาด 0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 19 16 39     0 9 7 597
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0