รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.2/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรไชย ตั้งธรพรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด     7:29 7:30 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:36 ขาด ขาด     7:39 7:35 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายกฤษฎา ยศศิริ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด     7:22 7:23 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายเกษมทรัพย์ พงษ์ศิริ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     7:35 7:22 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายคมชาญ เกิดสมนึก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด     7:37 7:39 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายคหบดี อุ่นพัฒนาศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:28 ขาด ขาด     7:33 7:28 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวนาค   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด     7:26 7:24 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายจิรภัทร ดอกเข็ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:34 7:26 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายชาญศักดิ์ อารยะนรากูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด     7:02 7:02 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายชินธิป แย้มยิ้ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:11 ขาด ขาด     7:14 ขาด 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายณัฐชนน กีรติกำจาย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     7:26 7:35 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ประเสริฐสิริสิทธ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:12 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายธนดล ตระกูลราษฏร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:20 ขาด ขาด     7:16 7:12 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายธราเทพ สง่าแสง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. เด็กชายธีรสิทธิ์ ปาลพันธุ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:46 1 0 21 0 0
  16. เด็กชายบุณยกร จันทะคำแสง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:37 ขาด ขาด     7:31 7:26 4 0 18 0 0
  17. เด็กชายภคณัฐ ยุทธเก่ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:27 7:24 3 0 19 0 0
  18. เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:05 7:14 1 1 20 0 0
  19. เด็กชายวิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  20. เด็กชายอภิเดช ทู้ไพเราะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:35 ขาด ขาด     7:24 7:03 4 0 18 0 0
  21. เด็กชายอิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:34 6:53 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  23. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปกป้อง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 1 0 21 0 0
  24. เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพขันธ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:34 ขาด ขาด     7:35 7:35 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงธนพร มลิวัลย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:35 6:49 ขาด ขาด     6:49 6:51 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงธันยพร แก่นจันทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  27. เด็กหญิงธิติมา จิตรธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     7:10 ขาด 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงธิรดา สกุลณี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:00 7:36 ขาด ขาด     ขาด 7:30 2 1 19 0 0
  29. เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:28 ขาด ขาด     7:24 7:24 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงพัชรพร พารุณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:25 7:18 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ บุญจง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:25 ขาด ขาด     7:28 7:26 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรยาภรณ์ กลิ่นหอมหวล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:29 7:17 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงรัญชิดา มะนัดทัด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:02 ขาด ขาด     7:13 7:12 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:27 7:27 2 0 20 0 0
  35. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:13 ขาด ขาด     7:18 7:20 4 0 18 0 0
  36. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     7:15 7:10 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     7:15 7:10 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวรรรณ เทพสถิตย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  39. เด็กหญิงอาทิตยา ขุนช้าง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     7:24 7:24 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 19 23 0 0     29 32 103
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 0 0 0     1 0 2
ขาด   39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 19 16 39 39     9 7 753
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0