รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.2/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติธัช พานโพ่ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:02 7:02 ขาด ขาด     7:03 ขาด 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายเจตณัฐ มะธิปา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  3. เด็กชายชวนากร วังน้ำเย็น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:12 ขาด ขาด     7:18 7:07 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายชัยวัฒน์ เจนการวณิช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  5. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     16:09 7:08 2 1 19 0 0
  6. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     16:09 7:08 2 1 19 0 0
  7. เด็กชายณภัทร ซื่อตรง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน ตั้งนิติกาล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด     7:05 7:07 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายธงไชย เอี่ยมสำอางค์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต จันทา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:07 ขาด ขาด     7:11 7:12 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  12. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  13. เด็กชายธนภูมิ วางฐาน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:40 ขาด ขาด     7:31 7:16 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายธีรพัฒน์ ฮวดสกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:07 7:05 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายนิติภูมิ ธันยภัคสกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     7:22 7:23 3 0 19 0 0
  16. เด็กชายพัศพงศ์ สะท้านธรนิล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:50 7:52 ขาด ขาด     7:44 7:45 4 0 18 0 0
  17. เด็กชายวีรเดช แตงอ่อน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:02 7:21 ขาด ขาด     7:15 7:11 3 1 18 0 0
  18. เด็กชายศุภกร ทองสิทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:20 ขาด ขาด     7:07 7:09 3 0 19 0 0
  19. เด็กชายสราวุฒิ จันทร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด     7:18 7:07 3 0 19 0 0
  20. เด็กชายสิทธิกร บุญเกิด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:44 6:41 ขาด ขาด     6:46 6:43 4 0 18 0 0
  21. เด็กชายสิทธิโชค บุญเกิด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:44 6:41 ขาด ขาด     6:46 6:43 4 0 18 0 0
  22. เด็กชายอัครภูมี ทองโสภา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:15 ขาด ขาด     7:12 7:13 4 0 18 0 0
  23. เด็กชายเอกพจน์ ข้องม่วง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  24. เด็กหญิงกรรณิกา แย้มมั่นคง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     7:17 7:18 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงกัลยากร บัวมี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:26 7:20 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงขวัญจิรา จินดารัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 7:28 2 0 20 0 0
  27. เด็กหญิงจันทัปปภา สดงาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:43 6:34 ขาด ขาด     16:08 6:48 3 1 18 0 0
  28. เด็กหญิงจิรฐา พลายยงค์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:14 ขาด ขาด     7:07 6:55 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  30. เด็กหญิงชนากานต์ ไชยวงษ์แก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:42 ขาด ขาด     7:26 7:24 2 1 19 0 0
  31. เด็กหญิงนภาพร แสนทวีสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:01 15:42 ขาด ขาด     7:03 16:09 1 3 18 0 0
  32. เด็กหญิงนมินตรา ทรงเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:43 6:43 ขาด ขาด     16:08 6:47 3 1 18 0 0
  33. เด็กหญิงบุญธิชา ท้าวลา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:06 7:22 2 0 20 0 0
  34. เด็กหญิงพรสินี ดาราเย็น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  35. เด็กหญิงมณฑิรา ชาวโพธิ์สระ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:29 ขาด ขาด     7:30 7:27 4 0 18 0 0
  36. เด็กหญิงเยาวโรจน์ อินทร์เพชร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 1 0 21 0 0
  37. เด็กหญิงวาสนา ทวีทรัพย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:48 6:50 ขาด ขาด     6:44 6:36 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสาธิตา ศรีราชา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:23 ขาด ขาด     7:25 7:18 4 0 18 0 0
  39. เด็กหญิงสิวพร กลิ่นผึ้ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  40. เด็กหญิงอภิสรา ทรงศักดิ์สกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:01 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 1 21 0 0
  41. เด็กหญิงอริสรา เชียงเขียว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     7:36 7:30 3 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงอลิศรา ศิลปะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:46 6:48 2 0 20 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 15 21 0 0     26 29 91
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 3 2 0 0     4 1 10
ขาด   42 42 42 42 42     42 42 42 42 42     42 42 42 42 42     42 24 19 42 42     12 12 823
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0