รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.2/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตนู มาลัยทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:36 ขาด ขาด   - 7:38 7:34 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายจักรภัทร อิงคะวะระ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:11 ขาด ขาด   - 7:14 7:30 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายจิรภาส สามารถรัมย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายณัฐกมล ผิวเกลี้ยง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 7:32 ขาด ขาด   - ขาด 7:38 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญโท - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด   - 7:19 7:10 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายบุรวิชญ์ หาญขำพงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:34 ขาด ขาด   - 7:28 7:27 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายพีรพัทธ์ สวัสดิ์กิจธำรง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:28 ขาด ขาด   - 7:28 7:24 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายภคพล เติมเศรษฐเจริญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด   - 7:37 7:31 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายสรวิชญ์ พลอยเกลี้ยง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชะเอม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายสิริพงศ์ ศรีอนันต์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 7:16 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายสุชาครีย์ ศีลาเจริญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:15 ขาด ขาด   - 7:17 7:16 4 0 18 0 0
  13. เด็กหญิงกรพินธุ์ บำรุงรักษา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:00 1 0 21 0 0
  14. เด็กหญิงกัญจนพร มารูปหมอก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:26 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงอินทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:14 2 0 20 0 0
  16. เด็กหญิงกัลยากร อุ่นเรือน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด   - 7:10 7:10 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงญาดา เทียนสวัสดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:14 ขาด ขาด   - 7:34 7:33 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงณัชชา พานิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 7:17 7:13 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงณัฏฐิกา พรมเดช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด   - 7:22 7:24 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 7:17 2 0 20 0 0
  21. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 6:59 ขาด ขาด   - 7:16 7:04 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงธิติมา เปรมปรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  23. เด็กหญิงนวพร ชัยศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 7:17 7:13 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร คุ้มชาติ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:15 ขาด ขาด   - 7:17 7:16 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:32 7:30 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงปภาวี เผือกมี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:19 7:17 2 0 20 0 0
  27. เด็กหญิงปวรวรรณ กิตติวิริยะพันธ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:36 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:27 ขาด ขาด   - 7:36 7:37 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:27 ขาด ขาด   - 7:36 7:37 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงปานระพี อุบล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:37 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงพิชญา สิทธิกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 7:17 2 0 20 0 0
  32. เด็กหญิงพิณวีณา ฤกษ์ประกอบ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:22 ขาด ขาด   - 7:10 7:17 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำแบน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:32 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงภัณฑิรา เช้าโพทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด   - 7:27 7:29 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงภัทธิรา มังพิปา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  36. เด็กหญิงภัสสร วัฒนปริญญา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:00 ขาด ขาด   - 7:00 6:59 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:19 7:20 2 0 20 0 0
  38. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 7:17 2 0 20 0 0
  39. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 7:17 2 0 20 0 0
  40. เด็กหญิงออระยา ประเสริฐ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:31 ขาด ขาด   - 7:26 7:24 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงนลินนิภา สมบูรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด   - 7:12 7:11 4 0 18 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 19 27 0     0 36 38 120
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 41 41 41 41     0 41 41 41 41     0 41 41 41 41     0 41 22 14 41     0 5 3 618
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0