รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.2/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตนู มาลัยทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:36 ขาด ขาด     7:38 7:34 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายจักรภัทร อิงคะวะระ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:11 ขาด ขาด     7:14 7:30 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายจิรภาส สามารถรัมย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายณัฐกมล ผิวเกลี้ยง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 7:32 ขาด ขาด     ขาด 7:38 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญโท   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด     7:19 7:10 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายบุรวิชญ์ หาญขำพงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:34 ขาด ขาด     7:28 7:27 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายพีรพัทธ์ สวัสดิ์กิจธำรง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:28 ขาด ขาด     7:28 7:24 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายภคพล เติมเศรษฐเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด     7:37 7:31 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายสรวิชญ์ พลอยเกลี้ยง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชะเอม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายสิริพงศ์ ศรีอนันต์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายสุชาครีย์ ศีลาเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:15 ขาด ขาด     7:17 7:16 4 0 18 0 0
  13. เด็กหญิงกรพินธุ์ บำรุงรักษา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 1 0 21 0 0
  14. เด็กหญิงกัญจนพร มารูปหมอก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:22 7:26 2 0 20 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงอินทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:16 7:14 2 0 20 0 0
  16. เด็กหญิงกัลยากร อุ่นเรือน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด     7:10 7:10 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงญาดา เทียนสวัสดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:14 ขาด ขาด     7:34 7:33 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงณัชชา พานิช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:17 7:13 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงณัฏฐิกา พรมเดช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     7:22 7:24 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:17 2 0 20 0 0
  21. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 6:59 ขาด ขาด     7:16 7:04 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงธิติมา เปรมปรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  23. เด็กหญิงนวพร ชัยศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:17 7:13 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร คุ้มชาติ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:15 ขาด ขาด     7:17 7:16 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:32 7:30 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงปภาวี เผือกมี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:19 7:17 2 0 20 0 0
  27. เด็กหญิงปวรวรรณ กิตติวิริยะพันธ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:36 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:27 ขาด ขาด     7:36 7:37 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:27 ขาด ขาด     7:36 7:37 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงปานระพี อุบล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:37 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงพิชญา สิทธิกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:17 2 0 20 0 0
  32. เด็กหญิงพิณวีณา ฤกษ์ประกอบ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:22 ขาด ขาด     7:10 7:17 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำแบน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:32 ขาด ขาด     7:29 7:29 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงภัณฑิรา เช้าโพทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด     7:27 7:29 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงภัทธิรา มังพิปา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  36. เด็กหญิงภัสสร วัฒนปริญญา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:00 ขาด ขาด     7:00 6:59 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:19 7:20 2 0 20 0 0
  38. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:17 2 0 20 0 0
  39. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:17 2 0 20 0 0
  40. เด็กหญิงออระยา ประเสริฐ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:31 ขาด ขาด     7:26 7:24 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงนลินนิภา สมบูรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด     7:12 7:11 4 0 18 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 19 27 0 0     36 38 120
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   41 41 41 41 41     41 41 41 41 41     41 41 41 41 41     41 22 14 41 41     5 3 782
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0