รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.2/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติ์พิพัชร์ กิจไพศาล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิตรพัฒน์ สนองญาติ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายณภัทร บุญเพ็ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายณัฐวุฒิ มหาชน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายทีฆยุ สุมิตรเดช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายธนกฤต จักษุรัตน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธีรเทพ แสนคำพล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายวรากร ยอดน้อย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายวีรภัทร มีมั่งคั่ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายศิรวิทย์ ฉายคณารักษ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายสมบัติ ลิ้มสุวรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายสรภาคย์ ขุนทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายหรรษกฤษฎิ์ ทาเหล็ก - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายอิทธิเทพ นฤภัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงชณัฐิญา อุทิตสาร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงฑารินี ฤกษ์บุญมี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงณราวัลย์ รักษี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐทกาญจน์ มาเจริญธนโชค - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงธนพร จั่นบรรจง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงปวิตรา ศรีชู - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงปาระมี ศรีวันนา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงปิยธิดา งามสอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงภควลัย สมงาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรกมล บุญเสม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงมินตรา เนตรวิจิตร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงวาทิณี ศรีบุญเพ็ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงวิภาดา เทียนไชย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงวิรัญชนา ประเสริฐวณิช - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงสิริกร วัชรินทร์พร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สมประพาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเสน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงสุพรรณี แก้วศรีโท - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงสุพัตรา ชูเชิด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงสุภัคจิรา มงคลธง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงอนิสสา แป้นชูผล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงอภิชญา โพธิ์งาม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา แซ่อึ้ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงรมิดา หนูทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0