รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.2/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิณณวัตร เหลืองอุดมศิลป   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด     16:05 7:14 2 1 19 0 0
  2. เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีวิเชียร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:58 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ ผิวนวล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 8:12 ขาด ขาด     7:26 7:13 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายฐานันดร์ จันทนาคา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:21 ขาด ขาด     7:48 7:44 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายณฐพัชร แจ่มใจหาญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายณัฐพงษ์ ไพโรจน์พัฒนกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:50 ขาด 1 0 21 0 0
  7. เด็กชายถิรวัฒน์ มณีรัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:57 6:53 ขาด ขาด     6:40 7:01 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายธนกร คงเกิดลาภ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:34 7:35 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายธเนศ ศรีเจริญการกิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     7:31 7:26 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:57 ขาด 1 0 21 0 0
  11. เด็กชายธีรสิทธิ สารสุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  12. เด็กชายบริพัฒน์ เทียนทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  13. เด็กชายพงศกร ประเสริฐ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กชายพงศพัศ โพธิ์ไพจิตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:35 ขาด ขาด     7:27 7:29 4 0 18 0 0
  15. เด็กชายฟ้าสว่าง ดวงจันทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  16. เด็กชายสรวิชญ์ สีน้ำผึ้ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองหอม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:06 ขาด ขาด     ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  18. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมเดช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:59 ขาด ขาด     7:02 7:02 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชสุวรรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:17 ขาด ขาด     7:15 7:13 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงจินตนา ลาภอุไรเลิศ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:30 7:25 3 0 19 0 0
  21. เด็กหญิงจิราพัชร บุญครอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  22. เด็กหญิงชญานิศ ขาวช่วย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:41 ขาด ขาด     7:23 7:26 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีจันทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:48 6:49 ขาด ขาด     6:45 6:48 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติพร บรรดาศักดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด     7:14 7:09 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงณหทัย อุณหกานต์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด     7:12 7:11 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำดอกไม้   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 7:02 ขาด ขาด     7:06 7:06 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐนันท์ พลายมี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:40 7:44 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐนิชา วะนาดร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 7:31 2 0 20 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร ร้อยแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 7:10 ขาด ขาด     7:07 7:01 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงธนัชชา เชื้อทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงธนิสสา วงษ์สุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:14 ขาด ขาด     7:11 7:13 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีสวัสดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     7:22 7:25 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงนภสร เพชรดำดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด     7:25 7:31 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงพัชรพร บุญนาค   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:18 7:07 2 0 20 0 0
  35. เด็กหญิงพัชรากร แฝงเพ็ชร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     7:21 7:22 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงมณีรัตน์ แผนสมบูรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  37. เด็กหญิงศุจีภรณ์ บำรุงเพ็ชร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด     7:25 7:31 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 17 20 0 0     25 25 87
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     1 0 1
ขาด   38 38 38 38 38     38 38 38 38 38     38 38 38 38 38     38 21 18 38 38     12 13 748
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0