รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.2/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิณณวัตร เหลืองอุดมศิลป - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด   - 16:05 7:14 2 1 19 0 0
  2. เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีวิเชียร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:58 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ ผิวนวล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 8:12 ขาด ขาด   - 7:26 7:13 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายฐานันดร์ จันทนาคา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:21 ขาด ขาด   - 7:48 7:44 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายณฐพัชร แจ่มใจหาญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายณัฐพงษ์ ไพโรจน์พัฒนกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:50 ขาด 1 0 21 0 0
  7. เด็กชายถิรวัฒน์ มณีรัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:57 6:53 ขาด ขาด   - 6:40 7:01 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายธนกร คงเกิดลาภ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:34 7:35 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายธเนศ ศรีเจริญการกิจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด   - 7:31 7:26 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:57 ขาด 1 0 21 0 0
  11. เด็กชายธีรสิทธิ สารสุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  12. เด็กชายบริพัฒน์ เทียนทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  13. เด็กชายพงศกร ประเสริฐ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กชายพงศพัศ โพธิ์ไพจิตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:35 ขาด ขาด   - 7:27 7:29 4 0 18 0 0
  15. เด็กชายฟ้าสว่าง ดวงจันทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  16. เด็กชายสรวิชญ์ สีน้ำผึ้ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองหอม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:06 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  18. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมเดช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:59 ขาด ขาด   - 7:02 7:02 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชสุวรรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:17 ขาด ขาด   - 7:15 7:13 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงจินตนา ลาภอุไรเลิศ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 7:30 7:25 3 0 19 0 0
  21. เด็กหญิงจิราพัชร บุญครอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  22. เด็กหญิงชญานิศ ขาวช่วย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:41 ขาด ขาด   - 7:23 7:26 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีจันทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:48 6:49 ขาด ขาด   - 6:45 6:48 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติพร บรรดาศักดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด   - 7:14 7:09 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงณหทัย อุณหกานต์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด   - 7:12 7:11 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำดอกไม้ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 7:02 ขาด ขาด   - 7:06 7:06 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐนันท์ พลายมี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:40 7:44 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐนิชา วะนาดร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:28 7:31 2 0 20 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร ร้อยแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:00 7:10 ขาด ขาด   - 7:07 7:01 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงธนัชชา เชื้อทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงธนิสสา วงษ์สุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 7:14 ขาด ขาด   - 7:11 7:13 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:25 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงนภสร เพชรดำดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:31 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงพัชรพร บุญนาค - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:18 7:07 2 0 20 0 0
  35. เด็กหญิงพัชรากร แฝงเพ็ชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - 7:21 7:22 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงมณีรัตน์ แผนสมบูรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  37. เด็กหญิงศุจีภรณ์ บำรุงเพ็ชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:31 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 17 20 0     0 25 25 87
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 0 1
ขาด 0 38 38 38 38     0 38 38 38 38     0 38 38 38 38     0 38 21 18 38     0 12 13 596
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0