รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.2/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:57 6:55 ขาด ขาด     16:07 6:56 3 1 18 0 0
  2. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:57 6:55 ขาด ขาด     16:07 6:56 3 1 18 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:39 7:37 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายตะวัน นวลดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:36 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายทินภัทร์ จิวัฒนาไพบูลย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:29 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายธนทัต กลิ่นประชุม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 15:41 ขาด ขาด     7:35 7:43 3 1 18 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร ปุญสิริ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด     7:43 7:40 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ กรุทวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     7:15 7:12 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  10. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  11. เด็กชายนพอนันต์ คล้ายสังข์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 1 0 21 0 0
  12. เด็กชายภัทรพงษ์ ลิ้มธนกิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด     7:22 7:05 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายรัฐภูมิ เถื่อนน้อย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:48 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  14. เด็กชายวรธน ข้องม่วง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:25 ขาด ขาด     7:36 7:24 4 0 18 0 0
  15. เด็กชายวรัญญู มาตรวิจิตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:54 7:41 ขาด ขาด     7:22 7:03 4 0 18 0 0
  16. เด็กชายวิศรุต วิริยะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กชายศุภณัฐ การะเวก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  18. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  19. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  20. เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 6:59 ขาด ขาด     7:04 7:00 4 0 18 0 0
  21. เด็กชายอริญชย์ สุนทรนุช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:30 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  23. เด็กหญิงชคภร ไม้เลี้ยง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:27 7:28 2 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวรรณ แถลงกิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด     7:37 7:34 3 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     7:14 7:30 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:40 ขาด ขาด     7:37 7:34 2 1 19 0 0
  28. เด็กหญิงธิญาดา จันทร์เรืองรอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:27 7:29 2 0 20 0 0
  29. เด็กหญิงนิรัชพร คำหรรษา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด     7:45 16:07 2 1 19 0 0
  30. เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีคำทา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:17 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงวรกมล ธรรมโหร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:35 ขาด ขาด     7:34 7:28 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงสุภาพร ปรางสร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  33. เด็กหญิงอภิสรา สุขจินดา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:35 ขาด ขาด     ขาด 7:29 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 15 15 0 0     22 25 77
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 2 0 0     2 1 5
ขาด   33 33 33 33 33     33 33 33 33 33     33 33 33 33 33     33 18 16 33 33     9 7 644
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0