รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/12    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติธัช ศรีลำดวน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:27 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายกิตติพงษ์ อินรอดวงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:24 ขาด ขาด   - 7:34 ขาด 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายเกรียงไกร น้ำแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:36 7:30 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายขันตภัทร นวมทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:24 7:52 ขาด ขาด   - 8:04 7:52 3 1 18 0 0
  5. เด็กชายชาคริต ศรีผุดผ่อง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:56 15:38 ขาด ขาด   - 7:56 7:48 3 1 18 0 0
  6. เด็กชายณัฐชนน นันทพล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 2 0 20 0 0
  7. เด็กชายทรงพล เสือนุ้ย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด   - 15:17 7:34 2 1 19 0 0
  8. เด็กชายธนกฤษ จานสิบสี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:33 7:28 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์จุ้ย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 7:02 ขาด ขาด   - 7:03 7:07 3 1 18 0 0
  10. เด็กชายนรบดี ใจซื่อ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:30 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายปาล์มเจษฎา ดวงใจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:00 7:12 ขาด ขาด   - 7:25 7:23 3 1 18 0 0
  12. เด็กชายพงศกร ปิ่นวิเศษ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 6:55 ขาด ขาด   - 6:52 6:56 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายพีรภัทร จิ๋วเชื้อพันธุ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:25 ขาด ขาด   - 7:11 7:18 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายภาณุพันธ์ แก้วภมร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 1 0 21 0 0
  15. เด็กชายภูเบศ แยงเพชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:20 ขาด ขาด   - 7:22 7:22 4 0 18 0 0
  16. เด็กชายมารวย เรือนรื่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด   - 7:29 ขาด 3 0 19 0 0
  17. เด็กชายวรัตถ์ พงษ์ศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:19 ขาด ขาด   - 7:18 7:14 4 0 18 0 0
  18. เด็กชายศุภกร ใจกล้า - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 7:30 7:25 3 0 19 0 0
  19. เด็กชายหัสดี โพธิ์ด้วง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด   - 7:31 7:25 3 0 19 0 0
  20. เด็กชายอิศรา พรหมอินทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:18 ขาด ขาด   - 7:23 7:19 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด   - 7:07 7:07 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงกันติชา ตู้แก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 7:04 ขาด ขาด   - 7:00 7:00 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงจรรยพร แก้วมะณี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 6:59 ขาด ขาด   - 15:14 7:02 3 1 18 0 0
  24. เด็กหญิงจิรพัฒน์ ตั้งตรงไพโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:38 ขาด ขาด   - 7:15 7:18 2 1 19 0 0
  25. เด็กหญิงฉัตรชนัฐ เจริญสวรรค์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด   - 7:10 ขาด 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ รอดทรัพย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 7:20 ขาด ขาด   - 7:07 7:05 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงธัญญาธร สถาปิตานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด   - 7:10 7:17 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงธีราภรณ์ อุบลบาน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:32 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงพนิดา มาตวิจิตร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - 7:16 6:57 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงพัชราภา กลิ่นผึ้ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:52 6:50 ขาด ขาด   - 6:51 6:52 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงพัณณ์ปพร คงคา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:02 6:58 ขาด ขาด   - 6:54 6:57 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงภัณทิรา ฤกษ์คณะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:02 6:58 ขาด ขาด   - 6:54 6:57 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสุทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  34. เด็กหญิงสมิตรา ถวิลเมธาวี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:22 ขาด ขาด   - 7:10 7:17 4 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงอชิรญา พุทธบุตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:48 15:38 ขาด ขาด   - 7:13 7:10 3 1 18 0 0
  36. เด็กหญิงอริสา แสงณรงค์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 7:17 2 0 20 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 20 27 0     0 31 32 110
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 3 3 0     0 2 0 8
ขาด 0 36 36 36 36     0 36 36 36 36     0 36 36 36 36     0 36 13 6 36     0 3 4 530
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0