รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/12    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติธัช ศรีลำดวน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติพงษ์ อินรอดวงศ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายเกรียงไกร น้ำแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายขันตภัทร นวมทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชาคริต ศรีผุดผ่อง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายณัฐชนน นันทพล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายทรงพล เสือนุ้ย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธนกฤษ จานสิบสี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์จุ้ย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายนรบดี ใจซื่อ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายปาล์มเจษฎา ดวงใจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายพงศกร ปิ่นวิเศษ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายพีรภัทร จิ๋วเชื้อพันธุ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายภาณุพันธ์ แก้วภมร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายภูเบศ แยงเพชร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายมารวย เรือนรื่น - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายวรัตถ์ พงษ์ศรี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายศุภกร ใจกล้า - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายหัสดี โพธิ์ด้วง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายอิศรา พรหมอินทร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญธรรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงกันติชา ตู้แก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงจรรยพร แก้วมะณี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงจิรพัฒน์ ตั้งตรงไพโรจน์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงฉัตรชนัฐ เจริญสวรรค์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ รอดทรัพย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงธัญญาธร สถาปิตานนท์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงธีราภรณ์ อุบลบาน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงพนิดา มาตวิจิตร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงพัชราภา กลิ่นผึ้ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงพัณณ์ปพร คงคา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงภัณทิรา ฤกษ์คณะ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสุทธิ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงสมิตรา ถวิลเมธาวี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงอชิรญา พุทธบุตร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงอริสา แสงณรงค์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0