รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/12    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติธัช ศรีลำดวน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด     7:25 7:27 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายกิตติพงษ์ อินรอดวงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:24 ขาด ขาด     7:34 ขาด 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายเกรียงไกร น้ำแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:36 7:30 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายขันตภัทร นวมทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:24 7:52 ขาด ขาด     8:04 7:52 3 1 18 0 0
  5. เด็กชายชาคริต ศรีผุดผ่อง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:56 15:38 ขาด ขาด     7:56 7:48 3 1 18 0 0
  6. เด็กชายณัฐชนน นันทพล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 2 0 20 0 0
  7. เด็กชายทรงพล เสือนุ้ย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด     15:17 7:34 2 1 19 0 0
  8. เด็กชายธนกฤษ จานสิบสี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:33 7:28 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์จุ้ย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 7:02 ขาด ขาด     7:03 7:07 3 1 18 0 0
  10. เด็กชายนรบดี ใจซื่อ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:30 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายปาล์มเจษฎา ดวงใจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:00 7:12 ขาด ขาด     7:25 7:23 3 1 18 0 0
  12. เด็กชายพงศกร ปิ่นวิเศษ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 6:55 ขาด ขาด     6:52 6:56 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายพีรภัทร จิ๋วเชื้อพันธุ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:25 ขาด ขาด     7:11 7:18 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายภาณุพันธ์ แก้วภมร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 1 0 21 0 0
  15. เด็กชายภูเบศ แยงเพชร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:20 ขาด ขาด     7:22 7:22 4 0 18 0 0
  16. เด็กชายมารวย เรือนรื่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด     7:29 ขาด 3 0 19 0 0
  17. เด็กชายวรัตถ์ พงษ์ศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:19 ขาด ขาด     7:18 7:14 4 0 18 0 0
  18. เด็กชายศุภกร ใจกล้า   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:30 7:25 3 0 19 0 0
  19. เด็กชายหัสดี โพธิ์ด้วง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     7:31 7:25 3 0 19 0 0
  20. เด็กชายอิศรา พรหมอินทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:18 ขาด ขาด     7:23 7:19 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด     7:07 7:07 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงกันติชา ตู้แก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 7:04 ขาด ขาด     7:00 7:00 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงจรรยพร แก้วมะณี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 6:59 ขาด ขาด     15:14 7:02 3 1 18 0 0
  24. เด็กหญิงจิรพัฒน์ ตั้งตรงไพโรจน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:38 ขาด ขาด     7:15 7:18 2 1 19 0 0
  25. เด็กหญิงฉัตรชนัฐ เจริญสวรรค์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด     7:10 ขาด 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ รอดทรัพย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 7:20 ขาด ขาด     7:07 7:05 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงธัญญาธร สถาปิตานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด     7:10 7:17 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงธีราภรณ์ อุบลบาน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:29 ขาด ขาด     7:25 7:32 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงพนิดา มาตวิจิตร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     7:16 6:57 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงพัชราภา กลิ่นผึ้ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:52 6:50 ขาด ขาด     6:51 6:52 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงพัณณ์ปพร คงคา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:02 6:58 ขาด ขาด     6:54 6:57 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงภัณทิรา ฤกษ์คณะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:02 6:58 ขาด ขาด     6:54 6:57 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสุทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  34. เด็กหญิงสมิตรา ถวิลเมธาวี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:22 ขาด ขาด     7:10 7:17 4 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงอชิรญา พุทธบุตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:48 15:38 ขาด ขาด     7:13 7:10 3 1 18 0 0
  36. เด็กหญิงอริสา แสงณรงค์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:17 2 0 20 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 20 27 0 0     31 32 110
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 3 3 0 0     2 0 8
ขาด   36 36 36 36 36     36 36 36 36 36     36 36 36 36 36     36 13 6 36 36     3 4 674
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0