รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกุลพัทธ์ ศรีพาเพ็ชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:07 7:12 ขาด ขาด   - 7:02 16:22 3 1 18 0 0
  2. เด็กชายคณินธิป ไพบูลย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:55 7:28 ขาด ขาด   - 7:36 7:30 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ พิชัยวานิชสิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:26 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายณัฐภาคย์ สงวนสิทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  5. เด็กชายณัฐภูมิ ธาระเพ็ชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:56 6:57 ขาด ขาด   - 6:57 6:57 4 0 18 0 0
  6. เด็กชายทรงวุฒิ แก้วสระแสน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:26 2 0 20 0 0
  7. เด็กชายธนภูมิ แสงงาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - 7:19 7:23 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธนยศ คำแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 7:51 ขาด ขาด   - 7:34 7:45 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายธนายุส ปลัดศรีช่วย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  10. เด็กชายธีรัชติ รัตนโชติพานิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:25 ขาด ขาด   - 7:24 ขาด 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายปวริศ ศิริโรจนกุลชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:34 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 4 0 18 0 0
  12. เด็กชายพัชรพล เกยสกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:19 ขาด ขาด   - 7:17 7:13 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายพัทธดนย์ น้ำค้าง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:43 ขาด ขาด   - 7:49 ขาด 3 0 19 0 0
  14. เด็กชายพัสวินทร์ วิจิตรจันทร์กุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด   - 7:24 7:35 3 0 19 0 0
  15. เด็กชายพีรพัฒน์ เรไร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:36 7:34 3 0 19 0 0
  16. เด็กชายภาคภูมิ โฉมวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:34 ขาด ขาด   - 7:34 7:35 4 0 18 0 0
  17. เด็กชายภาคภูมิ อินพลัม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   - 16:04 7:13 2 1 19 0 0
  18. เด็กชายภูรินทร์ หรุ่มเรืองวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - 7:44 7:42 3 0 19 0 0
  19. เด็กชายภูริพัฒร์ คำพงษ์พีร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด   - 7:34 7:20 3 0 19 0 0
  20. เด็กชายภูวนาจ โกพุทธชาติ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:57 ขาด ขาด   - 6:57 7:01 3 0 19 0 0
  21. เด็กชายสิทธิพงษ์ พันธุ์มาตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:31 ขาด ขาด   - 7:26 7:24 4 0 18 0 0
  22. เด็กชายอภิรักษ์ ปิติมาตร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:43 6:46 ขาด ขาด   - 6:37 6:34 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงกนกมณี เพ็งคล้าย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด   - 7:39 7:38 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงกนกวรรณ สุภีชวี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:16 ขาด ขาด   - 7:32 7:30 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทดวง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด   - 7:31 7:32 3 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงขวัญชนก ปทุมสูตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:27 ขาด ขาด   - 7:22 7:21 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกิดโภคา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 ขาด ขาด ขาด   - 7:25 7:18 2 1 19 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐชยา พั่วจันทร์ดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:28 ขาด ขาด   - 7:33 7:28 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์ อยู่มั่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด   - 7:10 ขาด 2 0 20 0 0
  30. เด็กหญิงธีมาพร กลั่นใจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด   - 7:28 7:28 3 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงปรวีร์ ศาสกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:03 3 0 19 0 0
  32. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ยอดอานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:08 15:40 ขาด ขาด   - 7:14 7:10 2 2 18 0 0
  33. เด็กหญิงปิ่นสุดา ยาหอมทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:02 6:58 ขาด ขาด   - ขาด 6:57 3 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สาธุพันธ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 15:54 ขาด ขาด   - 7:35 7:40 3 1 18 0 0
  35. เด็กหญิงภัณฑิลา อมรสมานกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   - 7:12 7:11 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงภิญญดา พลายยงค์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   - 7:13 7:09 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงวรรณี ภูนวน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:16 7:11 2 0 20 0 0
  38. เด็กหญิงศศิปิยดา หิ้งทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:26 ขาด ขาด   - 7:38 7:21 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงโศภิตา ลมูลศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 7:50 ขาด ขาด   - 7:44 14:26 3 1 18 0 0
  40. เด็กหญิงสุญาดา ฤทธูทัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:00 6:50 ขาด ขาด   - 6:51 6:52 3 1 18 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 22 29 0     0 36 33 120
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 3 2 0     0 1 2 8
ขาด 0 40 40 40 40     0 40 40 40 40     0 40 40 40 40     0 40 15 9 40     0 3 5 592
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0