รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติธี ทองประเสริฐ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 7:06 ขาด ขาด   - 7:19 7:10 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายจิระวัฒน์ เลิศศิริธนะกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 ขาด ขาด ขาด   - 7:23 7:35 2 1 19 0 0
  3. เด็กชายฐกฤต จิรวิภาสกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  4. เด็กชายณัฐนันท์ ชุ่มเพ็งพันธ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  5. เด็กชายธนกร อ่อนส้มกิจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:44 7:42 2 0 20 0 0
  6. เด็กชายธนวิทย์ ชื่นจิตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   - 7:07 7:05 3 0 19 0 0
  7. เด็กชายธนิสร โพธิกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:13 ขาด ขาด   - 7:12 7:11 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธีรเดช ใจทัศน์กุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:29 ขาด ขาด   - 7:24 16:12 3 1 18 0 0
  9. เด็กชายปฏิภาณ คำไพเราะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:43 7:38 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายพงศธร ศรีวัฒนชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  11. เด็กชายภควัต พลายละหาร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:12 ขาด ขาด   - 7:18 7:07 4 0 18 0 0
  12. เด็กชายวีระภัทร สุตตาภรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:43 ขาด ขาด   - 7:50 7:42 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายเศรษฐพล จับแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:18 ขาด ขาด   - 7:22 7:24 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายหัฏฐกร จาดป้อม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:28 ขาด ขาด   - 7:34 16:09 3 1 18 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัทธ์ สระแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:16 2 0 20 0 0
  16. เด็กหญิงจณิสตา ดวงแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:16 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงจิดาภา ทรัพย์วัฒนไพศาล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 7:37 ขาด ขาด   - 7:46 7:33 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงฉัตรพร บุญคุ้ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด   - 7:23 7:19 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงชลิดา น้ำใจดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:21 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงชุติภา เปี่ยมทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:36 ขาด ขาด   - 7:38 7:35 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงฐิติพร ชาวม่วงขวัญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:40 6:41 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธารารัตนสุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:02 3 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐมน พุฒิภาษ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:08 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงธมลวรรณ ลีนานุวัฒน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - 7:15 7:18 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงนภัสรา สังข์ทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - 7:08 7:10 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงนิชา วันวอน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:13 ขาด ขาด   - 7:18 7:20 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงบุษกร สุขจิต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:22 7:25 ขาด ขาด   - 7:16 7:11 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงประกายดาว ใจเจริญวงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - 7:08 ขาด 2 0 20 0 0
  29. เด็กหญิงพนิดา ลออเอี่ยม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด   - ขาด 7:19 2 0 20 0 0
  30. เด็กหญิงพรชนก จาคีไพบูลย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:36 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงพัชราภา แย้มเกตุ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - 7:08 7:10 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงพัฒน์นรี นาโฮ่ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:52 ขาด ขาด   - 6:46 6:51 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงพิชชาวรรณ แซ่เล้า - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 15:38 ขาด ขาด   - 7:35 ขาด 2 1 19 0 0
  34. เด็กหญิงภัควลัญชณ์ ทรัพย์สวนแตง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - 7:36 7:39 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงรุ่งนิภา จันทโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:29 ขาด ขาด   - 7:23 7:21 4 0 18 0 0
  36. เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญเพ็ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:13 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงวีรดา สังข์สุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:45 ขาด ขาด   - 6:45 6:45 3 0 19 0 0
  38. เด็กหญิงสุภชา เฟื่องฟูลอย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:27 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงสุริศญา พลายแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:10 7:18 ขาด ขาด   - 7:17 7:18 4 0 18 0 0
  40. เด็กหญิงเสาวภา พลอยสุกใส - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:37 ขาด ขาด   - 7:31 7:26 4 0 18 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 26 22 0     0 36 33 117
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 1 0     0 0 2 4
ขาด 0 40 40 40 40     0 40 40 40 40     0 40 40 40 40     0 40 13 17 40     0 4 5 599
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0