รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติธี ทองประเสริฐ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 7:06 ขาด ขาด     7:19 7:10 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายจิระวัฒน์ เลิศศิริธนะกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 ขาด ขาด ขาด     7:23 7:35 2 1 19 0 0
  3. เด็กชายฐกฤต จิรวิภาสกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  4. เด็กชายณัฐนันท์ ชุ่มเพ็งพันธ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  5. เด็กชายธนกร อ่อนส้มกิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:44 7:42 2 0 20 0 0
  6. เด็กชายธนวิทย์ ชื่นจิตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด     7:07 7:05 3 0 19 0 0
  7. เด็กชายธนิสร โพธิกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:13 ขาด ขาด     7:12 7:11 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธีรเดช ใจทัศน์กุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:29 ขาด ขาด     7:24 16:12 3 1 18 0 0
  9. เด็กชายปฏิภาณ คำไพเราะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:43 7:38 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายพงศธร ศรีวัฒนชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  11. เด็กชายภควัต พลายละหาร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:12 ขาด ขาด     7:18 7:07 4 0 18 0 0
  12. เด็กชายวีระภัทร สุตตาภรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:43 ขาด ขาด     7:50 7:42 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายเศรษฐพล จับแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:18 ขาด ขาด     7:22 7:24 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายหัฏฐกร จาดป้อม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 7:28 ขาด ขาด     7:34 16:09 3 1 18 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัทธ์ สระแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:11 7:16 2 0 20 0 0
  16. เด็กหญิงจณิสตา ดวงแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     7:17 7:16 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงจิดาภา ทรัพย์วัฒนไพศาล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 7:37 ขาด ขาด     7:46 7:33 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงฉัตรพร บุญคุ้ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:23 7:19 3 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงชลิดา น้ำใจดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     7:22 7:21 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงชุติภา เปี่ยมทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:36 ขาด ขาด     7:38 7:35 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงฐิติพร ชาวม่วงขวัญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:40 6:41 2 0 20 0 0
  22. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธารารัตนสุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด     7:11 7:02 3 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐมน พุฒิภาษ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:08 ขาด ขาด     7:29 7:29 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงธมลวรรณ ลีนานุวัฒน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     7:15 7:18 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงนภัสรา สังข์ทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     7:08 7:10 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงนิชา วันวอน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:13 ขาด ขาด     7:18 7:20 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงบุษกร สุขจิต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:25 ขาด ขาด     7:16 7:11 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงประกายดาว ใจเจริญวงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     7:08 ขาด 2 0 20 0 0
  29. เด็กหญิงพนิดา ลออเอี่ยม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     ขาด 7:19 2 0 20 0 0
  30. เด็กหญิงพรชนก จาคีไพบูลย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:36 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงพัชราภา แย้มเกตุ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     7:08 7:10 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงพัฒน์นรี นาโฮ่   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:52 ขาด ขาด     6:46 6:51 3 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงพิชชาวรรณ แซ่เล้า   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 15:38 ขาด ขาด     7:35 ขาด 2 1 19 0 0
  34. เด็กหญิงภัควลัญชณ์ ทรัพย์สวนแตง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     7:36 7:39 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงรุ่งนิภา จันทโรจน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:29 ขาด ขาด     7:23 7:21 4 0 18 0 0
  36. เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญเพ็ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     7:17 7:13 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงวีรดา สังข์สุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:45 ขาด ขาด     6:45 6:45 3 0 19 0 0
  38. เด็กหญิงสุภชา เฟื่องฟูลอย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     7:24 7:27 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงสุริศญา พลายแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:10 7:18 ขาด ขาด     7:17 7:18 4 0 18 0 0
  40. เด็กหญิงเสาวภา พลอยสุกใส   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:37 ขาด ขาด     7:31 7:26 4 0 18 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 26 22 0 0     36 33 117
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 1 0 0     0 2 4
ขาด   40 40 40 40 40     40 40 40 40 40     40 40 40 40 40     40 13 17 40 40     4 5 759
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0