รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรินทร์ ศรีขวัญใจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 7:45 7:33 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายกันตศักดิ์ บริสุทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 7:17 ขาด ขาด   - 7:15 ขาด 2 1 19 0 0
  3. เด็กชายกิติภัทท์ พิมเทเวช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:11 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายจิรภัทร เอี่ยมสอาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 1 0 21 0 0
  5. เด็กชายจิรเมธ บุญรอด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:29 7:26 2 0 20 0 0
  6. เด็กชายชนันกรณ์ คุ้มพันธุ์แย้ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:33 ขาด ขาด   - 7:30 7:25 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายฐิติพงษ์ นาคใหม่ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   - 7:18 7:20 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายณัฐดนย์ ดำรงค์เวช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:24 6:45 ขาด ขาด   - 16:05 16:05 1 3 18 0 0
  9. เด็กชายถวัลย์ รอดละมูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:48 ขาด ขาด ขาด   - 7:13 7:10 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายทรงพล ชุนดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด   - 7:21 16:05 3 1 18 0 0
  11. เด็กชายธนดล หรรษาพันธุ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:32 ขาด ขาด   - ขาด 7:22 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายธนดล อาจหาญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 7:38 ขาด ขาด   - 7:30 7:36 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายนวพล ชื่นอุรา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:08 ขาด 1 0 21 0 0
  14. เด็กชายปวริศร์ ประเทืองทิพย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:00 15:39 ขาด ขาด   - 7:05 7:07 3 1 18 0 0
  15. เด็กชายปัฐนพล ปรีชาไว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด   - 7:35 7:35 3 0 19 0 0
  16. เด็กชายพิพรรธน์พงศ์ พันธุ์พฤกษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณประทีป - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:21 ขาด ขาด   - 7:17 7:14 4 0 18 0 0
  18. เด็กชายภูวเดช แยงเพชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:20 ขาด ขาด   - 7:22 7:22 4 0 18 0 0
  19. เด็กชายเมธาสิทธิ์ มุกโสภาพันธุ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 1 0 21 0 0
  20. เด็กชายศุภชัย ฉุยฉาย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 ขาด 2 0 20 0 0
  21. เด็กชายสหธรรม ยิบพิกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - 7:16 7:22 3 0 19 0 0
  22. เด็กชายสุกฤตพัฒน์ กาบทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:26 ขาด ขาด   - ขาด 16:05 2 1 19 0 0
  23. เด็กชายอติชาต เนตรขำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:30 ขาด ขาด   - 7:19 7:20 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เจี่ยตระกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด   - 7:36 ขาด 1 1 20 0 0
  25. เด็กหญิงศรุดา โชคดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด   - 7:14 7:09 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงสมบูญ วงศ์เจริญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 6:57 ขาด ขาด   - 6:57 ขาด 2 1 19 0 0
  27. เด็กหญิงกมลพร คำพลี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:00 ขาด ขาด   - ขาด 7:04 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงกัญญณัฐ จินดารัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 7:28 7:28 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงกาญจนา ชาวระหาญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:30 ขาด ขาด   - 7:30 7:29 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงกิตตรีนันท์ รัตนปัญญา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:34 7:36 3 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงจิรัสยา เซี่ยงฉิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7:39 2 0 20 0 0
  32. เด็กหญิงมุทิตา รามัญวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 1 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์หาร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:14 ขาด ขาด   - 7:15 7:09 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงรัตนภรณ์ อุบาลี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:44 7:15 ขาด ขาด   - 7:38 7:34 4 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงวรัญญา รุ่งรัตนพงษ์พร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   - 7:13 7:09 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงวิภาวี เท่งฮวง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด   - 7:16 7:14 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัตน์ อังกานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด   - 7:16 7:14 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสุพรรษา ร้อยแก่นจันทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - 7:25 7:27 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงสุวิชา แต้เถา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:10 6:59 ขาด ขาด   - 6:58 6:57 4 0 18 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 22 25 0     0 31 30 108
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 3 2 0     0 1 3 9
ขาด 0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 14 12 39     0 7 6 585
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0