รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรินทร์ ศรีขวัญใจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     7:45 7:33 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายกันตศักดิ์ บริสุทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 7:17 ขาด ขาด     7:15 ขาด 2 1 19 0 0
  3. เด็กชายกิติภัทท์ พิมเทเวช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:11 ขาด ขาด     7:29 7:29 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายจิรภัทร เอี่ยมสอาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 1 0 21 0 0
  5. เด็กชายจิรเมธ บุญรอด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:29 7:26 2 0 20 0 0
  6. เด็กชายชนันกรณ์ คุ้มพันธุ์แย้ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:33 ขาด ขาด     7:30 7:25 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายฐิติพงษ์ นาคใหม่   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด     7:18 7:20 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายณัฐดนย์ ดำรงค์เวช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:24 6:45 ขาด ขาด     16:05 16:05 1 3 18 0 0
  9. เด็กชายถวัลย์ รอดละมูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:48 ขาด ขาด ขาด     7:13 7:10 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายทรงพล ชุนดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด     7:21 16:05 3 1 18 0 0
  11. เด็กชายธนดล หรรษาพันธุ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:32 ขาด ขาด     ขาด 7:22 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายธนดล อาจหาญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 7:38 ขาด ขาด     7:30 7:36 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายนวพล ชื่นอุรา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:08 ขาด 1 0 21 0 0
  14. เด็กชายปวริศร์ ประเทืองทิพย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 15:39 ขาด ขาด     7:05 7:07 3 1 18 0 0
  15. เด็กชายปัฐนพล ปรีชาไว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด     7:35 7:35 3 0 19 0 0
  16. เด็กชายพิพรรธน์พงศ์ พันธุ์พฤกษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณประทีป   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:21 ขาด ขาด     7:17 7:14 4 0 18 0 0
  18. เด็กชายภูวเดช แยงเพชร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:20 ขาด ขาด     7:22 7:22 4 0 18 0 0
  19. เด็กชายเมธาสิทธิ์ มุกโสภาพันธุ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 1 0 21 0 0
  20. เด็กชายศุภชัย ฉุยฉาย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:11 ขาด 2 0 20 0 0
  21. เด็กชายสหธรรม ยิบพิกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     7:16 7:22 3 0 19 0 0
  22. เด็กชายสุกฤตพัฒน์ กาบทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:26 ขาด ขาด     ขาด 16:05 2 1 19 0 0
  23. เด็กชายอติชาต เนตรขำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:30 ขาด ขาด     7:19 7:20 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เจี่ยตระกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด     7:36 ขาด 1 1 20 0 0
  25. เด็กหญิงศรุดา โชคดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด     7:14 7:09 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงสมบูญ วงศ์เจริญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 6:57 ขาด ขาด     6:57 ขาด 2 1 19 0 0
  27. เด็กหญิงกมลพร คำพลี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:00 ขาด ขาด     ขาด 7:04 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงกัญญณัฐ จินดารัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     7:28 7:28 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงกาญจนา ชาวระหาญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:30 ขาด ขาด     7:30 7:29 4 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงกิตตรีนันท์ รัตนปัญญา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:34 7:36 3 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงจิรัสยา เซี่ยงฉิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:31 7:39 2 0 20 0 0
  32. เด็กหญิงมุทิตา รามัญวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 1 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์หาร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:14 ขาด ขาด     7:15 7:09 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงรัตนภรณ์ อุบาลี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:44 7:15 ขาด ขาด     7:38 7:34 4 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงวรัญญา รุ่งรัตนพงษ์พร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     7:13 7:09 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงวิภาวี เท่งฮวง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด     7:16 7:14 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัตน์ อังกานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด     7:16 7:14 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสุพรรษา ร้อยแก่นจันทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     7:25 7:27 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงสุวิชา แต้เถา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:10 6:59 ขาด ขาด     6:58 6:57 4 0 18 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 22 25 0 0     31 30 108
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 3 2 0 0     1 3 9
ขาด   39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 14 12 39 39     7 6 741
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0