รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติธี แท่นรัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:43 6:46 ขาด ขาด   - 6:46 6:47 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายคงกฤช โพธิ์ปิ่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5:29 1 1 20 0 0
  3. เด็กชายชัยมงคล พลสนอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:14 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายชินวัตร เครือปาน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:00 ขาด ขาด ขาด   - 7:26 ขาด 1 1 20 0 0
  5. เด็กชายณัฏฐ์ภัฏ วงศ์เตชวสุ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:36 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 1 1 20 0 0
  6. เด็กชายณัญฐนนท์ แก้วศรีงามสกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  7. เด็กชายธนโชติ ปานจันทร์ดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:38 ขาด ขาด   - 16:04 6:51 1 2 19 0 0
  8. เด็กชายธนันท์พงษ์ อังกีรัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:27 ขาด ขาด   - 7:21 7:28 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายธีรกานต์ แก่ลำราช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - 7:14 7:14 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายธีรพัฒน์ แตงอ่อน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:22 7:26 ขาด ขาด   - 7:19 7:24 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายปริภัทร์ ขุนนาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:03 ขาด ขาด   - 7:02 7:10 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายพงศธร แก้วมีศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:46 6:47 2 0 20 0 0
  13. เด็กชายรัฐพงศ์ บุญแช่มชู - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กชายวริทธิ์ ถาวรพานิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:23 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายวัชพล สิ่วทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:46 7:43 ขาด ขาด   - 7:41 7:46 4 0 18 0 0
  16. เด็กชายสิรวิชญ์ จงวัฒนกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:49 16:40 ขาด ขาด   - 7:56 7:33 3 1 18 0 0
  17. เด็กชายอภิรักษ์ เนียมสุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 15:39 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 2 20 0 0
  18. เด็กหญิงกนกวรรณ ทองคำสุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงกอบทอง แจ่มจำรัส - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 2 0 20 0 0
  20. เด็กหญิงกัลยา บุญโต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  21. เด็กหญิงกิตติมา นาคสระเกษ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  22. เด็กหญิงจิรัญญา ได้เจริญสุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:14 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงณัฏฐธิดา พนมวงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐมน ชูเชิด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงทิพวิไล ชัยภาณุศักดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:15 ขาด ขาด   - 7:08 7:22 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงนิธินันท์ อุทรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด   - 7:49 7:42 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงบงษกร บุตรศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:40 ขาด ขาด   - 7:17 ขาด 1 1 20 0 0
  28. เด็กหญิงปทิตตา ภู่หงษา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:08 ขาด ขาด   - 7:04 7:09 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงปัณฑิตา โพล้งวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:07 1 0 21 0 0
  30. เด็กหญิงพรภิมล ธิกุลวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 15:38 ขาด ขาด   - ขาด 16:06 0 3 19 0 0
  31. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วิมานทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 7:01 ขาด ขาด   - 7:02 7:01 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงพิมพิศา นิลทศร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 15:42 ขาด ขาด   - 7:19 ขาด 2 1 19 0 0
  33. เด็กหญิงภัครมัย เทพสถิตย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  34. เด็กหญิงลักษิกา เมฆฉาย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  35. เด็กหญิงศิริกร เนียมสังข์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  36. เด็กหญิงสายฝน คาบสมุทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงสาวณี คนทน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:43 6:46 ขาด ขาด   - 6:46 6:47 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสุจิตรา โยธานันต์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  39. เด็กหญิงสุภัสสรา สุขสุชีพ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:08 7:24 2 0 20 0 0
  40. เด็กหญิงหัสญาณี ปกนาง - ขาด ขาด ขาด ขาด 8:17   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 7:17 7:13 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงเอมมิกา ชูวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 17 14 0     0 21 23 75
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 5 6 0     0 1 1 13
ขาด 0 41 41 41 41     0 41 41 41 41     0 41 41 41 41     0 41 19 21 41     0 19 17 650
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0