รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติธี แท่นรัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:43 6:46 ขาด ขาด     6:46 6:47 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายคงกฤช โพธิ์ปิ่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 ขาด ขาด ขาด     ขาด 5:29 1 1 20 0 0
  3. เด็กชายชัยมงคล พลสนอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:14 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายชินวัตร เครือปาน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:00 ขาด ขาด ขาด     7:26 ขาด 1 1 20 0 0
  5. เด็กชายณัฏฐ์ภัฏ วงศ์เตชวสุ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:36 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 1 1 20 0 0
  6. เด็กชายณัญฐนนท์ แก้วศรีงามสกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  7. เด็กชายธนโชติ ปานจันทร์ดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:38 ขาด ขาด     16:04 6:51 1 2 19 0 0
  8. เด็กชายธนันท์พงษ์ อังกีรัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:27 ขาด ขาด     7:21 7:28 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายธีรกานต์ แก่ลำราช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     7:14 7:14 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายธีรพัฒน์ แตงอ่อน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:26 ขาด ขาด     7:19 7:24 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายปริภัทร์ ขุนนาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:03 ขาด ขาด     7:02 7:10 3 0 19 0 0
  12. เด็กชายพงศธร แก้วมีศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:46 6:47 2 0 20 0 0
  13. เด็กชายรัฐพงศ์ บุญแช่มชู   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  14. เด็กชายวริทธิ์ ถาวรพานิช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:23 ขาด ขาด     ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายวัชพล สิ่วทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:46 7:43 ขาด ขาด     7:41 7:46 4 0 18 0 0
  16. เด็กชายสิรวิชญ์ จงวัฒนกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:49 16:40 ขาด ขาด     7:56 7:33 3 1 18 0 0
  17. เด็กชายอภิรักษ์ เนียมสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 15:39 ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 2 20 0 0
  18. เด็กหญิงกนกวรรณ ทองคำสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงกอบทอง แจ่มจำรัส   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 2 0 20 0 0
  20. เด็กหญิงกัลยา บุญโต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  21. เด็กหญิงกิตติมา นาคสระเกษ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  22. เด็กหญิงจิรัญญา ได้เจริญสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:14 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงณัฏฐธิดา พนมวงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐมน ชูเชิด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงทิพวิไล ชัยภาณุศักดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:15 ขาด ขาด     7:08 7:22 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงนิธินันท์ อุทรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด     7:49 7:42 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงบงษกร บุตรศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:40 ขาด ขาด     7:17 ขาด 1 1 20 0 0
  28. เด็กหญิงปทิตตา ภู่หงษา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:08 ขาด ขาด     7:04 7:09 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงปัณฑิตา โพล้งวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:07 1 0 21 0 0
  30. เด็กหญิงพรภิมล ธิกุลวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 15:38 ขาด ขาด     ขาด 16:06 0 3 19 0 0
  31. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วิมานทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 7:01 ขาด ขาด     7:02 7:01 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงพิมพิศา นิลทศร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 15:42 ขาด ขาด     7:19 ขาด 2 1 19 0 0
  33. เด็กหญิงภัครมัย เทพสถิตย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  34. เด็กหญิงลักษิกา เมฆฉาย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  35. เด็กหญิงศิริกร เนียมสังข์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  36. เด็กหญิงสายฝน คาบสมุทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด     7:14 7:14 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงสาวณี คนทน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:43 6:46 ขาด ขาด     6:46 6:47 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสุจิตรา โยธานันต์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  39. เด็กหญิงสุภัสสรา สุขสุชีพ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:08 7:24 2 0 20 0 0
  40. เด็กหญิงหัสญาณี ปกนาง   ขาด ขาด ขาด ขาด 8:17     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:17 7:13 4 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงเอมมิกา ชูวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
มา   0 0 0 0 1     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 17 14 0 0     21 23 76
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 5 6 0 0     1 1 13
ขาด   41 41 41 41 40     41 41 41 41 41     41 41 41 41 41     41 19 21 41 41     19 17 813
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0