รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกันตินันท์ ทับทองดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติวัฒน์ สุขเกษม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิรพัฒน์ วารินสุพรรณ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายณัฐชนน มีกมล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายติณณภพ พยุงธรรม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายธีรภัทร จันทร์เรือง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายนิธิพัฒน์ เทียนสอาด - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายเปี่ยมสุข วัลมาลี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายพงษธร กิจรัตนี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายภาสวัฒน์ รถมณี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายภูผา กิริวรรณา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายเมธา นฤภาคยินดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายศุภณัฐ กฤตรัชตนันต์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายสุธนัย นุชสวาท - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายอดิรุจ ชูทอง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายอนุวัฒน์ ถาวรกูล - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายอานนท์ แสงอำนาจ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงกชมน สุทนต์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงกฤตยา สัตย์ใจเที่ยง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงกฤติยา ขลังธรรมเนียม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงชุติมา ชินวงษ์จันทร์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล สมตัว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐภัทรา จันทร์นาลาว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงธนัทอร ศรีโมรา - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงนิพาดา อ้นรักดี - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงปกาสัย เหมือนแก้ว - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงปัณณิกา จันทร์มงคลชัย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงพัชรลักษณ์ บุญส่ง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงพีรวรรณ ม่วงอ่อน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระแสร์กร - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงแพรวา นิ่มน้อม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงรักษ์สกุลคณาง คำแผง - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงวันสวรรค์ คำนวน - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงศิรดา จาดทองคำ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงสุภนิดา เอี่ยมใย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงอวภาส์ แผนสมบูรณ์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงอัญฌญา ม่วงอิ่ม - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงอารียา ชะสีรัมย์ - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ แปลนพิมาย - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - 0 0 0 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0