รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกันตินันท์ ทับทองดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:29 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายกิตติวัฒน์ สุขเกษม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:14 7:09 2 0 20 0 0
  3. เด็กชายจิรพัฒน์ วารินสุพรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:46 15:39 ขาด ขาด     7:15 7:29 3 1 18 0 0
  4. เด็กชายณัฐชนน มีกมล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายติณณภพ พยุงธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:28 ขาด ขาด     7:21 7:22 4 0 18 0 0
  6. เด็กชายธีรภัทร จันทร์เรือง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:31 ขาด ขาด     ขาด 7:32 3 0 19 0 0
  7. เด็กชายนิธิพัฒน์ เทียนสอาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:14 ขาด ขาด     ขาด 7:11 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายเปี่ยมสุข วัลมาลี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:43 ขาด ขาด     7:49 7:42 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายพงษธร กิจรัตนี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  10. เด็กชายภาสวัฒน์ รถมณี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:28 ขาด ขาด     7:10 7:16 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายภูผา กิริวรรณา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด     16:05 7:16 2 1 19 0 0
  12. เด็กชายเมธา นฤภาคยินดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:00 7:14 ขาด ขาด     7:24 7:24 3 1 18 0 0
  13. เด็กชายศุภณัฐ กฤตรัชตนันต์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  14. เด็กชายสุธนัย นุชสวาท   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. เด็กชายอดิรุจ ชูทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:33 ขาด ขาด     ขาด 7:22 3 0 19 0 0
  16. เด็กชายอนุวัฒน์ ถาวรกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:34 7:34 2 0 20 0 0
  17. เด็กชายอานนท์ แสงอำนาจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด     7:37 7:31 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงกชมน สุทนต์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:25 ขาด ขาด     7:29 7:26 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงกฤตยา สัตย์ใจเที่ยง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด     7:18 7:07 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงกฤติยา ขลังธรรมเนียม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:10 ขาด ขาด     7:13 7:06 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงชุติมา ชินวงษ์จันทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 7:39 ขาด ขาด     7:39 ขาด 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล สมตัว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐภัทรา จันทร์นาลาว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     7:15 7:19 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงธนัทอร ศรีโมรา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงนิพาดา อ้นรักดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:38 7:35 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงปกาสัย เหมือนแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด     16:05 7:31 3 1 18 0 0
  27. เด็กหญิงปัณณิกา จันทร์มงคลชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:36 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงพัชรลักษณ์ บุญส่ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 1 0 21 0 0
  29. เด็กหญิงพีรวรรณ ม่วงอ่อน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:11 7:13 2 0 20 0 0
  30. เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระแสร์กร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 7:00 ขาด ขาด     7:18 7:04 3 1 18 0 0
  31. เด็กหญิงแพรวา นิ่มน้อม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:14 ขาด ขาด     7:26 7:24 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงรักษ์สกุลคณาง คำแผง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 ขาด 1 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงวันสวรรค์ คำนวน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 ขาด ขาด ขาด     7:18 7:04 2 1 19 0 0
  34. เด็กหญิงศิรดา จาดทองคำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     6:59 7:04 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงสุภนิดา เอี่ยมใย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:36 ขาด ขาด     7:31 ขาด 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงอวภาส์ แผนสมบูรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:34 7:36 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงอัญฌญา ม่วงอิ่ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 7:15 ขาด ขาด     7:16 7:14 3 1 18 0 0
  38. เด็กหญิงอารียา ชะสีรัมย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     7:49 7:44 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ แปลนพิมาย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 22 26 0 0     30 33 111
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 4 1 0 0     2 0 7
ขาด   39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 13 12 39 39     7 6 740
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0