รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกันตินันท์ ทับทองดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายกิตติวัฒน์ สุขเกษม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:14 7:09 2 0 20 0 0
  3. เด็กชายจิรพัฒน์ วารินสุพรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:46 15:39 ขาด ขาด   - 7:15 7:29 3 1 18 0 0
  4. เด็กชายณัฐชนน มีกมล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 7:16 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายติณณภพ พยุงธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:28 ขาด ขาด   - 7:21 7:22 4 0 18 0 0
  6. เด็กชายธีรภัทร จันทร์เรือง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:31 ขาด ขาด   - ขาด 7:32 3 0 19 0 0
  7. เด็กชายนิธิพัฒน์ เทียนสอาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:14 ขาด ขาด   - ขาด 7:11 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายเปี่ยมสุข วัลมาลี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:43 ขาด ขาด   - 7:49 7:42 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายพงษธร กิจรัตนี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  10. เด็กชายภาสวัฒน์ รถมณี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:28 ขาด ขาด   - 7:10 7:16 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายภูผา กิริวรรณา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - 16:05 7:16 2 1 19 0 0
  12. เด็กชายเมธา นฤภาคยินดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:00 7:14 ขาด ขาด   - 7:24 7:24 3 1 18 0 0
  13. เด็กชายศุภณัฐ กฤตรัชตนันต์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 7:16 3 0 19 0 0
  14. เด็กชายสุธนัย นุชสวาท - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  15. เด็กชายอดิรุจ ชูทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:33 ขาด ขาด   - ขาด 7:22 3 0 19 0 0
  16. เด็กชายอนุวัฒน์ ถาวรกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:34 7:34 2 0 20 0 0
  17. เด็กชายอานนท์ แสงอำนาจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด   - 7:37 7:31 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงกชมน สุทนต์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:25 ขาด ขาด   - 7:29 7:26 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงกฤตยา สัตย์ใจเที่ยง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   - 7:18 7:07 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงกฤติยา ขลังธรรมเนียม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:10 ขาด ขาด   - 7:13 7:06 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงชุติมา ชินวงษ์จันทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 7:39 ขาด ขาด   - 7:39 ขาด 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล สมตัว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐภัทรา จันทร์นาลาว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - 7:15 7:19 3 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงธนัทอร ศรีโมรา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงนิพาดา อ้นรักดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:38 7:35 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงปกาสัย เหมือนแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด   - 16:05 7:31 3 1 18 0 0
  27. เด็กหญิงปัณณิกา จันทร์มงคลชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:36 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงพัชรลักษณ์ บุญส่ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 1 0 21 0 0
  29. เด็กหญิงพีรวรรณ ม่วงอ่อน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:13 2 0 20 0 0
  30. เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระแสร์กร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 7:00 ขาด ขาด   - 7:18 7:04 3 1 18 0 0
  31. เด็กหญิงแพรวา นิ่มน้อม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 7:14 ขาด ขาด   - 7:26 7:24 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงรักษ์สกุลคณาง คำแผง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:10 ขาด 1 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงวันสวรรค์ คำนวน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 ขาด ขาด ขาด   - 7:18 7:04 2 1 19 0 0
  34. เด็กหญิงศิรดา จาดทองคำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - 6:59 7:04 3 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงสุภนิดา เอี่ยมใย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:36 ขาด ขาด   - 7:31 ขาด 3 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงอวภาส์ แผนสมบูรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:34 7:36 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงอัญฌญา ม่วงอิ่ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 7:15 ขาด ขาด   - 7:16 7:14 3 1 18 0 0
  38. เด็กหญิงอารียา ชะสีรัมย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - 7:49 7:44 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ แปลนพิมาย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 22 26 0     0 30 33 111
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 4 1 0     0 2 0 7
ขาด 0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 13 12 39     0 7 6 584
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0