รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกีรติ บุญครอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     7:41 7:32 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายกุลดิลก จันทร์มา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด     7:16 ขาด 2 0 20 0 0
  3. เด็กชายคุณานนท์ ขวัญทองยิ้ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด     7:14 7:09 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ เอตทัคคะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายจิรภัทร พรหมเล็ก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     16:05 7:30 2 1 19 0 0
  6. เด็กชายจิรวัฒน์ เทศทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด     7:17 7:15 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายชญานนท์ โหมแพง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:10 ขาด ขาด     7:20 7:21 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายชานนท์ เล็กโสภี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 7:16 ขาด ขาด     7:02 7:00 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายณภัทร ใจบริสุทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:11 ขาด ขาด     7:14 7:30 4 0 18 0 0
  10. เด็กชายดรัสพงศ์ อุ่นพัฒนาศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:28 ขาด ขาด     7:33 7:28 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายธนณัฐ มหึมา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด     7:38 ขาด 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายธนา ศรีเหรา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:27 ขาด ขาด     7:34 7:36 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายธัชพล พรหมวาศ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด     7:21 7:22 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายธีธัช กิจศุภไพศาล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด     7:23 7:26 3 0 19 0 0
  15. เด็กชายธีระพงษ์ ปรีชาวิภาคผล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 2 0 20 0 0
  16. เด็กชายบุรี โวหารวัน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     7:40 7:37 3 0 19 0 0
  17. เด็กชายภาคิน ทองสัมฤทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:40 7:39 2 0 20 0 0
  18. เด็กชายวีระเดช สกุลสินเพ็ชร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:28 ขาด ขาด     7:11 ขาด 3 0 19 0 0
  19. เด็กชายสิรวิชญ์ กันบัว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:20 ขาด ขาด     7:21 7:22 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงกชพร วรัตถ์สุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     7:04 7:10 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงกชพร มุงเมือง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:21 7:19 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงกัญญาภัค หิรัญชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:18 ขาด ขาด     7:04 6:57 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงจินตนารัตน์ อินทุภูติ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     ขาด 7:13 2 0 20 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐริกา ภาษี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:13 ขาด ขาด     7:12 7:10 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงธนาภรณ์ ปทุมสูตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:27 ขาด ขาด     7:22 7:21 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงธนิตา ชิดปรางค์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:17 ขาด ขาด     7:15 7:13 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงศ์บัณฑิตย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:22 7:25 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงนภัสกร ช้างเขียว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:10 1 0 21 0 0
  29. เด็กหญิงพิชชาศิการย์ สุพรรณโรจน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด     7:14 ขาด 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงมนัสนันท์ จิราโชคธนานันท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     7:09 7:08 3 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงรัดชา สาระธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด     7:23 ขาด 2 0 20 0 0
  32. เด็กหญิงรุจิรา สว่างศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงลภัสรดา วงษ์จันทร์ดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:28 ขาด ขาด     7:21 7:22 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงลักษิกา ลำใย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:25 ขาด ขาด     7:25 7:30 4 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงลานนา ศรีวัฒนชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 15:38 ขาด ขาด     7:39 7:37 3 1 18 0 0
  36. เด็กหญิงวรัญญา โพธิ์ทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด     7:24 7:27 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงสรัญวิกา น้อยเลิศ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:21 ขาด ขาด     7:49 7:44 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสุชญา ทองเนื้อแปด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:49 7:42 2 0 20 0 0
  39. เด็กหญิงอมลวรรณ ม่วงอุ่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     7:22 7:23 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 24 30 0 0     34 33 121
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 0 0     1 0 2
ขาด   39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 15 8 39 39     4 6 735
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0