รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกีรติ บุญครอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด   - 7:41 7:32 3 0 19 0 0
  2. เด็กชายกุลดิลก จันทร์มา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด   - 7:16 ขาด 2 0 20 0 0
  3. เด็กชายคุณานนท์ ขวัญทองยิ้ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด   - 7:14 7:09 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ เอตทัคคะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 7:16 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายจิรภัทร พรหมเล็ก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 16:05 7:30 2 1 19 0 0
  6. เด็กชายจิรวัฒน์ เทศทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:15 ขาด ขาด   - 7:17 7:15 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายชญานนท์ โหมแพง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:10 ขาด ขาด   - 7:20 7:21 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายชานนท์ เล็กโสภี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 7:16 ขาด ขาด   - 7:02 7:00 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายณภัทร ใจบริสุทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:11 ขาด ขาด   - 7:14 7:30 4 0 18 0 0
  10. เด็กชายดรัสพงศ์ อุ่นพัฒนาศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:28 ขาด ขาด   - 7:33 7:28 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายธนณัฐ มหึมา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด   - 7:38 ขาด 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายธนา ศรีเหรา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:27 ขาด ขาด   - 7:34 7:36 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายธัชพล พรหมวาศ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด   - 7:21 7:22 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายธีธัช กิจศุภไพศาล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด   - 7:23 7:26 3 0 19 0 0
  15. เด็กชายธีระพงษ์ ปรีชาวิภาคผล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 2 0 20 0 0
  16. เด็กชายบุรี โวหารวัน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - 7:40 7:37 3 0 19 0 0
  17. เด็กชายภาคิน ทองสัมฤทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:40 7:39 2 0 20 0 0
  18. เด็กชายวีระเดช สกุลสินเพ็ชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 ขาด 3 0 19 0 0
  19. เด็กชายสิรวิชญ์ กันบัว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:20 ขาด ขาด   - 7:21 7:22 3 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงกชพร วรัตถ์สุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - 7:04 7:10 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงกชพร มุงเมือง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด   - 7:21 7:19 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงกัญญาภัค หิรัญชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:18 ขาด ขาด   - 7:04 6:57 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงจินตนารัตน์ อินทุภูติ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - ขาด 7:13 2 0 20 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐริกา ภาษี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 7:13 ขาด ขาด   - 7:12 7:10 4 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงธนาภรณ์ ปทุมสูตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:27 ขาด ขาด   - 7:22 7:21 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงธนิตา ชิดปรางค์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:17 ขาด ขาด   - 7:15 7:13 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงศ์บัณฑิตย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:25 2 0 20 0 0
  28. เด็กหญิงนภัสกร ช้างเขียว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:10 1 0 21 0 0
  29. เด็กหญิงพิชชาศิการย์ สุพรรณโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 ขาด 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงมนัสนันท์ จิราโชคธนานันท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   - 7:09 7:08 3 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงรัดชา สาระธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   - 7:23 ขาด 2 0 20 0 0
  32. เด็กหญิงรุจิรา สว่างศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงลภัสรดา วงษ์จันทร์ดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:28 ขาด ขาด   - 7:21 7:22 4 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงลักษิกา ลำใย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:25 ขาด ขาด   - 7:25 7:30 4 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงลานนา ศรีวัฒนชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 15:38 ขาด ขาด   - 7:39 7:37 3 1 18 0 0
  36. เด็กหญิงวรัญญา โพธิ์ทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด   - 7:24 7:27 3 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงสรัญวิกา น้อยเลิศ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:21 ขาด ขาด   - 7:49 7:44 4 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงสุชญา ทองเนื้อแปด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:49 7:42 2 0 20 0 0
  39. เด็กหญิงอมลวรรณ ม่วงอุ่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - 7:22 7:23 3 0 19 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 24 30 0     0 34 33 121
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 1 0     0 1 0 2
ขาด 0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 15 8 39     0 4 6 579
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0