รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตมุข มุขโต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:24 7:08 ขาด ขาด   - 7:36 7:30 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช ชูชื่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:29 ขาด ขาด   - 7:21 ขาด 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายกิตตินันท์ กำลังเสือ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   - 7:10 7:09 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายกิติศักดิ์ ชาวสามทอง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:44 ขาด ขาด ขาด   - 7:38 7:34 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด   - 7:40 7:37 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายชยณัฐ ขอพึ่ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด   - ขาด 7:10 1 1 20 0 0
  7. เด็กชายณัฐพร เรืองมณี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:16 ขาด ขาด   - 7:06 7:07 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายธชาทัช เติมรัชตพงศา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:37 ขาด ขาด   - 7:34 7:37 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายธนภัทร มีโชคชัยประเสริฐ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:49 ขาด ขาด   - 6:50 6:49 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายปุญญพัฒน์ ลำเทียน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:46 ขาด ขาด ขาด   - 7:25 16:07 2 1 19 0 0
  11. เด็กชายบุญฤทธิ์ บัวไห - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:16 ขาด ขาด   - 7:09 7:09 4 0 18 0 0
  12. เด็กชายปัณณวัตน์ หนูนุรัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด   - 7:30 7:29 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายพีรพัฒน์ รุจิจิตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  14. เด็กชายภูสิทธิ์ คณะโต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:10 7:53 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 1 20 0 0
  15. เด็กชายสุรกฤษณิ์ สง่างาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:22 7:25 ขาด ขาด   - 7:20 7:19 4 0 18 0 0
  16. เด็กชายอัชชานาม ฟ้าหวั่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กหญิงกนิษฐา สงวนศักดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:14 ขาด ขาด   - 7:16 7:15 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงกฤติญาณี มันตะสูตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงขวัญหทัย เภาเสน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:36 ขาด ขาด   - 7:31 7:26 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงชนัญชิดา อำนวยพร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:07 7:21 ขาด ขาด   - 7:20 7:11 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงชนัญพัช ธนัทปพรพงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   - 7:08 7:30 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงญาตาวี อรุณแสงศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:14 ขาด ขาด   - 7:24 7:26 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐวรรณ กรุดเนียม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:50 6:45 ขาด ขาด   - 6:45 6:45 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงธนพร เผ่าพันธุ์ภู - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:07 7:07 1 1 20 0 0
  25. เด็กหญิงนริศรา สงวนพานิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:37 7:35 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงเบญชยากรณ์ สุขรักษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:16 ขาด ขาด   - 7:08 7:08 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงพรพิมล สุขแสง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด   - 7:39 7:37 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงพิจาริน ทานาแซง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - 7:38 7:37 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ดอกมะลิป่า - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:20 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงรสิตา อุบลพวง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:24 ขาด ขาด   - 7:23 7:25 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงวรางค์พิชา พันธุ์ศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:59 7:07 ขาด ขาด   - 7:11 7:12 3 1 18 0 0
  32. เด็กหญิงวริษา กรวิทยโยธิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด   - 7:29 7:29 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงวัชราภรณ์ โสมนัส - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:59 ขาด ขาด   - 7:03 7:00 3 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงสุจิตา ดีมี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:29 2 0 20 0 0
  35. เด็กหญิงสุชัญญา อินต๊ะวิกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  36. เด็กหญิงสุชาดา ปรางเทศ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:36 ขาด ขาด   - 7:39 7:35 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงสุธิดา จันทร์จบสิงห์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:20 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  38. เด็กหญิงเหมวรรณ ท้าวลา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด   - 7:25 7:19 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงอุมาพร มากทรัพย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด   - 7:30 7:32 3 0 19 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 21 27 0     0 31 31 110
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 2 1 0     0 1 1 5
ขาด 0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 39 39 39     0 39 16 11 39     0 7 7 587
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0