รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตมุข มุขโต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:24 7:08 ขาด ขาด     7:36 7:30 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช ชูชื่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:29 ขาด ขาด     7:21 ขาด 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายกิตตินันท์ กำลังเสือ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด     7:10 7:09 3 0 19 0 0
  4. เด็กชายกิติศักดิ์ ชาวสามทอง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:44 ขาด ขาด ขาด     7:38 7:34 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด     7:40 7:37 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายชยณัฐ ขอพึ่ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด     ขาด 7:10 1 1 20 0 0
  7. เด็กชายณัฐพร เรืองมณี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:16 ขาด ขาด     7:06 7:07 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายธชาทัช เติมรัชตพงศา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:37 ขาด ขาด     7:34 7:37 4 0 18 0 0
  9. เด็กชายธนภัทร มีโชคชัยประเสริฐ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:49 ขาด ขาด     6:50 6:49 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายปุญญพัฒน์ ลำเทียน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:46 ขาด ขาด ขาด     7:25 16:07 2 1 19 0 0
  11. เด็กชายบุญฤทธิ์ บัวไห   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:16 ขาด ขาด     7:09 7:09 4 0 18 0 0
  12. เด็กชายปัณณวัตน์ หนูนุรัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด     7:30 7:29 3 0 19 0 0
  13. เด็กชายพีรพัฒน์ รุจิจิตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  14. เด็กชายภูสิทธิ์ คณะโต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:10 7:53 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 1 20 0 0
  15. เด็กชายสุรกฤษณิ์ สง่างาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:25 ขาด ขาด     7:20 7:19 4 0 18 0 0
  16. เด็กชายอัชชานาม ฟ้าหวั่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  17. เด็กหญิงกนิษฐา สงวนศักดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:14 ขาด ขาด     7:16 7:15 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงกฤติญาณี มันตะสูตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงขวัญหทัย เภาเสน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:36 ขาด ขาด     7:31 7:26 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงชนัญชิดา อำนวยพร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:07 7:21 ขาด ขาด     7:20 7:11 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงชนัญพัช ธนัทปพรพงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด     7:08 7:30 3 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงญาตาวี อรุณแสงศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:14 ขาด ขาด     7:24 7:26 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐวรรณ กรุดเนียม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:50 6:45 ขาด ขาด     6:45 6:45 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงธนพร เผ่าพันธุ์ภู   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:07 7:07 1 1 20 0 0
  25. เด็กหญิงนริศรา สงวนพานิช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:37 7:35 2 0 20 0 0
  26. เด็กหญิงเบญชยากรณ์ สุขรักษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:16 ขาด ขาด     7:08 7:08 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงพรพิมล สุขแสง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด     7:39 7:37 3 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงพิจาริน ทานาแซง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     7:38 7:37 3 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ดอกมะลิป่า   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     7:24 7:20 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงรสิตา อุบลพวง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:24 ขาด ขาด     7:23 7:25 4 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงวรางค์พิชา พันธุ์ศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:59 7:07 ขาด ขาด     7:11 7:12 3 1 18 0 0
  32. เด็กหญิงวริษา กรวิทยโยธิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:33 ขาด ขาด     7:29 7:29 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงวัชราภรณ์ โสมนัส   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:59 ขาด ขาด     7:03 7:00 3 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงสุจิตา ดีมี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:29 2 0 20 0 0
  35. เด็กหญิงสุชัญญา อินต๊ะวิกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  36. เด็กหญิงสุชาดา ปรางเทศ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:36 ขาด ขาด     7:39 7:35 4 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงสุธิดา จันทร์จบสิงห์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:20 ขาด ขาด     ขาด ขาด 2 0 20 0 0
  38. เด็กหญิงเหมวรรณ ท้าวลา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด     7:25 7:19 3 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงอุมาพร มากทรัพย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด     7:30 7:32 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 21 27 0 0     31 31 110
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 2 1 0 0     1 1 5
ขาด   39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 39 39 39 39     39 16 11 39 39     7 7 743
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0