รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์ รื่นโพธิ์วงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  2. เด็กชายจุลจักร ปานศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:02 ขาด ขาด     7:30 7:29 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายฉัฐพล เลิศมงคลศุภชัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:24 7:20 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายชัยยศภูมิ ฉุยฉาย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายทิวากร วิชัยดิษฐ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 6:53 ขาด ขาด     6:59 7:39 4 0 18 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร สุทธิแสง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:07 ขาด ขาด     7:11 7:12 3 0 19 0 0
  7. เด็กชายนาวิน บุญโต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:53 7:03 ขาด ขาด     7:06 7:04 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายนิติภัทร ธวัชเมธี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:34 7:33 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายรณกร จาตุพรธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     7:24 7:25 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายรัชชานนท์ ถ้ำแก้ว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายวีรปรัชญ์ เสียงแจ่ม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:20 ขาด ขาด     7:19 ขาด 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายศักย์ขจร โกะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:43 6:46 ขาด ขาด     6:46 6:47 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายศิริพงศ์ ฉิมวัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด     7:25 7:27 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายสุกิจ มณีธนาธิป   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:15 7:18 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายอรินทราช ภูผาลาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงจิราวดี ขำเพ็ง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:01 ขาด ขาด     7:00 7:03 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวปลายนา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:38 ขาด ขาด     ขาด 7:10 1 1 20 0 0
  18. เด็กหญิงชลิตา ศรีจันทร์อ่อน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:28 ขาด 2 0 20 0 0
  19. เด็กหญิงณัฐณิชา ย่าล่า   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:30 ขาด ขาด     7:25 7:32 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์วิสิฐตระกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:40 7:41 3 0 19 0 0
  21. เด็กหญิงดาราวดี ศรีเมือง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:19 ขาด ขาด     7:17 7:13 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงปพิชญา พุ่มมั่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด     7:25 7:32 3 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงปริษา เณวิลัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 1 0 21 0 0
  24. เด็กหญิงปุณณ์ชิสา เกศพัฒนเศรษฐี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 2 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงพรนารายณ์ เพิ่มผล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  26. เด็กหญิงพิชญ์สินี อรุณแสงศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 6:59 ขาด ขาด     7:04 7:00 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ดีบุกคำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 1 0 21 0 0
  28. เด็กหญิงภัคจิรา บำรุงบุตร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:11 6:51 1 1 20 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีเหรา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:32 7:30 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงภัสสร แสนธานี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  31. เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วหอมคำ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 6:46 ขาด ขาด     7:01 6:59 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงสิดารัศมิ์ ภวะวิจารณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:44 7:45 ขาด ขาด     7:30 7:29 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงสุชาดา ศรีสวัสดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:36 7:34 3 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงอรวรรณ ชาวสวนกล้วย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  35. เด็กหญิงอัจฉรา พันธุ์มาตย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:30 ขาด ขาด     16:05 7:24 3 1 18 0 0
  36. เด็กหญิงเอมวลี ขำภิรมย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด     7:00 7:01 3 0 19 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 15 23 0 0     26 30 94
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 0 0     2 0 3
ขาด   36 36 36 36 36     36 36 36 36 36     36 36 36 36 36     36 21 12 36 36     8 6 695
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0