รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์ รื่นโพธิ์วงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  2. เด็กชายจุลจักร ปานศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:02 ขาด ขาด   - 7:30 7:29 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายฉัฐพล เลิศมงคลศุภชัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:20 2 0 20 0 0
  4. เด็กชายชัยยศภูมิ ฉุยฉาย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 7:16 3 0 19 0 0
  5. เด็กชายทิวากร วิชัยดิษฐ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 6:53 ขาด ขาด   - 6:59 7:39 4 0 18 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร สุทธิแสง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:07 ขาด ขาด   - 7:11 7:12 3 0 19 0 0
  7. เด็กชายนาวิน บุญโต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:53 7:03 ขาด ขาด   - 7:06 7:04 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายนิติภัทร ธวัชเมธี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด   - 7:34 7:33 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายรณกร จาตุพรธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:25 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายรัชชานนท์ ถ้ำแก้ว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:16 3 0 19 0 0
  11. เด็กชายวีรปรัชญ์ เสียงแจ่ม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:20 ขาด ขาด   - 7:19 ขาด 2 0 20 0 0
  12. เด็กชายศักย์ขจร โกะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:43 6:46 ขาด ขาด   - 6:46 6:47 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายศิริพงศ์ ฉิมวัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด   - 7:25 7:27 4 0 18 0 0
  14. เด็กชายสุกิจ มณีธนาธิป - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:15 7:18 2 0 20 0 0
  15. เด็กชายอรินทราช ภูผาลาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 7:16 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงจิราวดี ขำเพ็ง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:01 ขาด ขาด   - 7:00 7:03 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวปลายนา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:38 ขาด ขาด   - ขาด 7:10 1 1 20 0 0
  18. เด็กหญิงชลิตา ศรีจันทร์อ่อน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:28 ขาด 2 0 20 0 0
  19. เด็กหญิงณัฐณิชา ย่าล่า - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:30 ขาด ขาด   - 7:25 7:32 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์วิสิฐตระกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด ขาด   - 7:40 7:41 3 0 19 0 0
  21. เด็กหญิงดาราวดี ศรีเมือง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:19 ขาด ขาด   - 7:17 7:13 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงปพิชญา พุ่มมั่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด   - 7:25 7:32 3 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงปริษา เณวิลัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 1 0 21 0 0
  24. เด็กหญิงปุณณ์ชิสา เกศพัฒนเศรษฐี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 2 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงพรนารายณ์ เพิ่มผล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  26. เด็กหญิงพิชญ์สินี อรุณแสงศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 6:59 ขาด ขาด   - 7:04 7:00 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ดีบุกคำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 1 0 21 0 0
  28. เด็กหญิงภัคจิรา บำรุงบุตร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:11 6:51 1 1 20 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีเหรา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:32 7:30 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงภัสสร แสนธานี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  31. เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วหอมคำ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 6:46 ขาด ขาด   - 7:01 6:59 4 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงสิดารัศมิ์ ภวะวิจารณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:44 7:45 ขาด ขาด   - 7:30 7:29 4 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงสุชาดา ศรีสวัสดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:36 7:34 3 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงอรวรรณ ชาวสวนกล้วย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  35. เด็กหญิงอัจฉรา พันธุ์มาตย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:30 ขาด ขาด   - 16:05 7:24 3 1 18 0 0
  36. เด็กหญิงเอมวลี ขำภิรมย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด   - 7:00 7:01 3 0 19 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 15 23 0     0 26 30 94
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 1 0     0 2 0 3
ขาด 0 36 36 36 36     0 36 36 36 36     0 36 36 36 36     0 36 21 12 36     0 8 6 551
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0