รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกษิเดช สุขกลม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:10 7:18 ขาด ขาด   - 16:08 8:12 3 1 18 0 0
  2. เด็กชายกัปตันเฉลิม วีระนพนันท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:08 ขาด ขาด   - 7:09 7:08 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายชุติพนธ์ วนทามสุธา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด   - 7:03 16:11 1 2 19 0 0
  4. เด็กชายเทวภัทร แก้วเขียว - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:25 2 0 20 0 0
  5. เด็กชายนิติพล อรุณแสงศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ตัน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:26 ขาด ขาด   - 7:31 7:36 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายไพโรจน์ อรุณแสงศิลป์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:55 7:00 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายมิ่งมงคล ประสิทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด   - 7:15 7:13 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญประเสริฐ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   - ขาด 7:54 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายสิทธิพงศ์ สงวนวัฒนาการ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:07 7:22 1 1 20 0 0
  11. เด็กชายอนุกูล วุฒิกาญจนาวงศ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:06 ขาด ขาด   - 7:05 7:01 4 0 18 0 0
  12. เด็กหญิงแก้วกานดา อ่วมอิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:10 ขาด ขาด   - 7:14 7:12 4 0 18 0 0
  13. เด็กหญิงชัญญานุต สุทธิวานิช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด   - 7:23 7:20 3 0 19 0 0
  14. เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญปลูก - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด   - 7:10 7:17 3 0 19 0 0
  15. เด็กหญิงทิฆัมพร เรืองธรรม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8:20 1 0 21 0 0
  16. เด็กหญิงนพวรรณ น้อยอุทัย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - 7:23 7:20 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงพิชชาพร ปัญญางาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:31 ขาด ขาด   - 7:35 7:34 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรดำดี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 7:13 ขาด ขาด   - 7:12 7:10 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงศศินุช งามภักดิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:17 ขาด ขาด   - 7:15 7:18 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงสิริรัตน์ สังกรณีวรรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:22 ขาด ขาด   - 7:31 7:32 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงอันดา สังกรณีวรรณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:10 ขาด ขาด   - 7:31 7:32 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงอิสรียา ทองงาม - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 12 13 0     0 16 19 60
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 1 0     0 2 1 4
ขาด 0 22 22 22 22     0 22 22 22 22     0 22 22 22 22     0 22 10 8 22     0 4 2 332
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0