รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกษิเดช สุขกลม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:10 7:18 ขาด ขาด     16:08 8:12 3 1 18 0 0
  2. เด็กชายกัปตันเฉลิม วีระนพนันท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:08 ขาด ขาด     7:09 7:08 4 0 18 0 0
  3. เด็กชายชุติพนธ์ วนทามสุธา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด     7:03 16:11 1 2 19 0 0
  4. เด็กชายเทวภัทร แก้วเขียว   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:24 7:25 2 0 20 0 0
  5. เด็กชายนิติพล อรุณแสงศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  6. เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ตัน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:26 ขาด ขาด     7:31 7:36 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายไพโรจน์ อรุณแสงศิลป์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:55 7:00 2 0 20 0 0
  8. เด็กชายมิ่งมงคล ประสิทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     7:15 7:13 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญประเสริฐ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     ขาด 7:54 2 0 20 0 0
  10. เด็กชายสิทธิพงศ์ สงวนวัฒนาการ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:07 7:22 1 1 20 0 0
  11. เด็กชายอนุกูล วุฒิกาญจนาวงศ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:06 ขาด ขาด     7:05 7:01 4 0 18 0 0
  12. เด็กหญิงแก้วกานดา อ่วมอิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:10 ขาด ขาด     7:14 7:12 4 0 18 0 0
  13. เด็กหญิงชัญญานุต สุทธิวานิช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด     7:23 7:20 3 0 19 0 0
  14. เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญปลูก   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด     7:10 7:17 3 0 19 0 0
  15. เด็กหญิงทิฆัมพร เรืองธรรม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 8:20 1 0 21 0 0
  16. เด็กหญิงนพวรรณ น้อยอุทัย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     7:23 7:20 3 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงพิชชาพร ปัญญางาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:31 ขาด ขาด     7:35 7:34 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรดำดี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:13 ขาด ขาด     7:12 7:10 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงศศินุช งามภักดิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:17 ขาด ขาด     7:15 7:18 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงสิริรัตน์ สังกรณีวรรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:22 ขาด ขาด     7:31 7:32 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงอันดา สังกรณีวรรณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:10 ขาด ขาด     7:31 7:32 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงอิสรียา ทองงาม   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 12 13 0 0     16 19 60
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 0 0     2 1 4
ขาด   22 22 22 22 22     22 22 22 22 22     22 22 22 22 22     22 10 8 22 22     4 2 420
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0