รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤชนันท์ นิลทับ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  2. เด็กชายกิตติกร หอมเกตุ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:00 7:42 ขาด ขาด   - 7:35 7:39 3 1 18 0 0
  3. เด็กชายญาธิป แย้มสาหร่าย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:05 ขาด ขาด   - 7:05 7:01 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายณพวิทย์ เพ็งอ้น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 17:01 ขาด ขาด   - 7:16 9:10 2 2 18 0 0
  5. เด็กชายเตโช เพชรแอ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:20 ขาด ขาด   - 7:21 7:23 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร พรธนะวัฒน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:49 7:44 ขาด ขาด   - 7:35 7:39 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายธนวันต์ น้ำเพชร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธนาวุฒิ ตันสกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - 7:49 7:44 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายนิติธร พรมสุ่น - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:51 ขาด 1 0 21 0 0
  10. เด็กชายภณ เตชะปรีชานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:22 2 0 20 0 0
  11. เด็กชายภาณุเดช เดชเดชะสุนันท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด   - 7:29 8:11 2 1 19 0 0
  12. เด็กชายภานุพันธ์ หอมเย็นใจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:19 ขาด ขาด   - 7:32 7:33 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายภิรมย์วุฒิ ฐานิทธิกุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:09 ขาด ขาด   - 16:07 7:18 3 1 18 0 0
  14. เด็กชายภูธฤทธิ์ เนตรอรุณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด   - 7:18 6:52 3 0 19 0 0
  15. เด็กชายอติเทพ ขาวเนย์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 7:18 7:13 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงชญาน์นันท์ อยู่ระหัส - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด   - 7:38 7:21 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงชนกกานต์ ทรัพย์วิเชียร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 7:14 ขาด ขาด   - 7:24 7:24 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงต้นข้าว รังคะวิภา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงธีรกานต์ กาญจนะ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - 16:07 7:18 2 1 19 0 0
  20. เด็กหญิงปุณณภา ทองสัมฤทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:28 ขาด ขาด   - 7:24 7:24 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงพัชรา จันทมัด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด   - 7:21 7:22 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงพิชณัชญาดา ว่องกิจพูลผล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:28 ขาด ขาด   - 16:09 7:24 3 1 18 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรภร ชิดปราง - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:07 ขาด ขาด   - 6:58 ขาด 2 0 20 0 0
  24. เด็กหญิงภูศณิษา แสงวิมล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - 7:34 7:36 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงวณัฐพร สิงห์โต - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด   - 7:14 7:09 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงวรวลัญช์ ชาวปลายนา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด   - 7:07 8:10 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงวรัทยา เดชอำนวย - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:49 6:55 ขาด ขาด   - 16:07 7:23 3 1 18 0 0
  28. เด็กหญิงวรินรำไพ เด่นชัยประดิษฐ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:55 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  29. เด็กหญิงวริศรา ทวนเงิน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 15:38 ขาด ขาด   - 7:27 7:27 3 1 18 0 0
  30. เด็กหญิงสุภารัตน์ เรืองวงษ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:33 7:28 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงสุมิตรา ศิลาโรจน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:19 7:15 2 0 20 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 15 21 0     0 23 25 84
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 3 0     0 4 1 9
ขาด 0 31 31 31 31     0 31 31 31 31     0 31 31 31 31     0 31 15 7 31     0 4 5 465
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0