รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤชนันท์ นิลทับ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  2. เด็กชายกิตติกร หอมเกตุ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:00 7:42 ขาด ขาด     7:35 7:39 3 1 18 0 0
  3. เด็กชายญาธิป แย้มสาหร่าย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:05 ขาด ขาด     7:05 7:01 4 0 18 0 0
  4. เด็กชายณพวิทย์ เพ็งอ้น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 17:01 ขาด ขาด     7:16 9:10 2 2 18 0 0
  5. เด็กชายเตโช เพชรแอ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:20 ขาด ขาด     7:21 7:23 3 0 19 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร พรธนะวัฒน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:49 7:44 ขาด ขาด     7:35 7:39 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายธนวันต์ น้ำเพชร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:28 ขาด ขาด     ขาด 7:16 3 0 19 0 0
  8. เด็กชายธนาวุฒิ ตันสกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด     7:49 7:44 3 0 19 0 0
  9. เด็กชายนิติธร พรมสุ่น   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:51 ขาด 1 0 21 0 0
  10. เด็กชายภณ เตชะปรีชานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:17 7:22 2 0 20 0 0
  11. เด็กชายภาณุเดช เดชเดชะสุนันท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:39 ขาด ขาด     7:29 8:11 2 1 19 0 0
  12. เด็กชายภานุพันธ์ หอมเย็นใจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:19 ขาด ขาด     7:32 7:33 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายภิรมย์วุฒิ ฐานิทธิกุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:09 ขาด ขาด     16:07 7:18 3 1 18 0 0
  14. เด็กชายภูธฤทธิ์ เนตรอรุณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด     7:18 6:52 3 0 19 0 0
  15. เด็กชายอติเทพ ขาวเนย์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     7:18 7:13 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงชญาน์นันท์ อยู่ระหัส   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด     7:38 7:21 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงชนกกานต์ ทรัพย์วิเชียร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:14 ขาด ขาด     7:24 7:24 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงต้นข้าว รังคะวิภา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 0 0 22 0 0
  19. เด็กหญิงธีรกานต์ กาญจนะ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     16:07 7:18 2 1 19 0 0
  20. เด็กหญิงปุณณภา ทองสัมฤทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:28 ขาด ขาด     7:24 7:24 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงพัชรา จันทมัด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:28 ขาด ขาด     7:21 7:22 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงพิชณัชญาดา ว่องกิจพูลผล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:28 ขาด ขาด     16:09 7:24 3 1 18 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรภร ชิดปราง   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:07 ขาด ขาด     6:58 ขาด 2 0 20 0 0
  24. เด็กหญิงภูศณิษา แสงวิมล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     7:34 7:36 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงวณัฐพร สิงห์โต   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:11 ขาด ขาด     7:14 7:09 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงวรวลัญช์ ชาวปลายนา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     7:07 8:10 3 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงวรัทยา เดชอำนวย   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:49 6:55 ขาด ขาด     16:07 7:23 3 1 18 0 0
  28. เด็กหญิงวรินรำไพ เด่นชัยประดิษฐ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:55 ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  29. เด็กหญิงวริศรา ทวนเงิน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 15:38 ขาด ขาด     7:27 7:27 3 1 18 0 0
  30. เด็กหญิงสุภารัตน์ เรืองวงษ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:33 7:28 2 0 20 0 0
  31. เด็กหญิงสุมิตรา ศิลาโรจน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:19 7:15 2 0 20 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 15 21 0 0     23 25 84
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 3 0 0     4 1 9
ขาด   31 31 31 31 31     31 31 31 31 31     31 31 31 31 31     31 15 7 31 31     4 5 589
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0