รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561
ห้อง ม.1/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
4
พฤ
5
6
7
อา
8
9
10
11
พฤ
12
13
14
อา
15
16
17
18
พฤ
19
20
21
อา
22
23
24
25
พฤ
26
27
28
อา
29
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกวินธร ฉายาประจักษ์กุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:24 ขาด ขาด   - 7:34 7:34 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายก้องภพ ปัญจอานนท์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - 7:09 7:08 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายกันตพัฒน์ ตั้งกิตติธารา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:39 15:39 ขาด ขาด   - 7:50 7:33 3 1 18 0 0
  4. เด็กชายจักรพรรณ พลายพูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:12 ขาด ขาด   - 7:26 7:24 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายไชยสิทธิ์ เหล็กไหล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  6. เด็กชายณัฏฐพงศ์ นาคสุข - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายธีธัช กวีดำรงพัฒนา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:28 ขาด ขาด   - 7:11 7:16 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายนครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:29 7:30 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายปัณณวิชญ์ นิธิกุลธนสิทธิ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด   - 7:24 7:20 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายศุภวิชญ์ แสงอินทร์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:15 ขาด ขาด   - 7:12 7:14 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายสุกฤษฎิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:34 ขาด ขาด   - 7:38 7:37 4 0 18 0 0
  12. เด็กชายสุรดิษ รัศมี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:22 ขาด ขาด   - 7:11 7:18 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายฬียาพล สังข์ผาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:29 ขาด ขาด   - 7:21 7:10 4 0 18 0 0
  14. เด็กหญิงกฤตชญา เถาว์โท - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:05 ขาด ขาด   - 7:22 7:30 4 0 18 0 0
  15. เด็กหญิงแก้วมณี สุพันธ์พัช - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด   - 7:31 7:32 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงจิดาภา สุขพินิจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:35 ขาด ขาด   - 7:36 7:39 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐชยา ชีพนุรัตน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:28 ขาด ขาด   - 7:33 7:28 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐชยา กานตะวร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด   - 7:38 7:21 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงณัฐศณิศา เดชบุญ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:27 ขาด ขาด   - 7:02 7:11 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงธิติกาญจน์ นิมิตสกุลวัฒน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:26 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงนันทวดี ลาภปัญญา - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:39 ขาด ขาด   - 7:29 7:24 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงปพิชญา ศรีพิมานวัฒน - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:22 ขาด ขาด   - 7:17 7:17 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงปราณปรียา สายอุทัศน์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:26 ขาด ขาด   - 7:14 7:14 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงปิยะพัชร์ เสลาลักษณ์ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:58 ขาด ขาด ขาด   - 7:04 7:03 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงภัทรัตน์ ตันตระกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:07 7:12 ขาด ขาด   - 7:24 7:31 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลายละหาร - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:54 6:57 ขาด ขาด   - 6:58 7:01 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงรินลณี สุขทรัพย์ศรี - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:02 6:58 ขาด ขาด   - 6:54 6:57 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงศุภิสรา โกลากุล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด   - 7:38 7:21 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงสาธิตา นิตยกูล - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 7:23 7:25 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:25 ขาด ขาด   - 7:40 7:41 4 0 18 0 0
มา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 27 24 0     0 29 29 109
สาย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 1 0     0 0 0 1
ขาด 0 30 30 30 30     0 30 30 30 30     0 30 30 30 30     0 30 3 5 30     0 1 1 430
ลา 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0