รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
ห้อง ม.1/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกวินธร ฉายาประจักษ์กุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:24 ขาด ขาด     7:34 7:34 4 0 18 0 0
  2. เด็กชายก้องภพ ปัญจอานนท์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     7:09 7:08 3 0 19 0 0
  3. เด็กชายกันตพัฒน์ ตั้งกิตติธารา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:39 15:39 ขาด ขาด     7:50 7:33 3 1 18 0 0
  4. เด็กชายจักรพรรณ พลายพูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:12 ขาด ขาด     7:26 7:24 4 0 18 0 0
  5. เด็กชายไชยสิทธิ์ เหล็กไหล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 1 0 21 0 0
  6. เด็กชายณัฏฐพงศ์ นาคสุข   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:12 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  7. เด็กชายธีธัช กวีดำรงพัฒนา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:28 ขาด ขาด     7:11 7:16 4 0 18 0 0
  8. เด็กชายนครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:29 7:30 2 0 20 0 0
  9. เด็กชายปัณณวิชญ์ นิธิกุลธนสิทธิ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     7:24 7:20 3 0 19 0 0
  10. เด็กชายศุภวิชญ์ แสงอินทร์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:15 ขาด ขาด     7:12 7:14 4 0 18 0 0
  11. เด็กชายสุกฤษฎิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:34 ขาด ขาด     7:38 7:37 4 0 18 0 0
  12. เด็กชายสุรดิษ รัศมี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:22 ขาด ขาด     7:11 7:18 4 0 18 0 0
  13. เด็กชายฬียาพล สังข์ผาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:29 ขาด ขาด     7:21 7:10 4 0 18 0 0
  14. เด็กหญิงกฤตชญา เถาว์โท   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:05 ขาด ขาด     7:22 7:30 4 0 18 0 0
  15. เด็กหญิงแก้วมณี สุพันธ์พัช   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:39 ขาด ขาด     7:31 7:32 3 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงจิดาภา สุขพินิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:35 ขาด ขาด     7:36 7:39 4 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐชยา ชีพนุรัตน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:28 ขาด ขาด     7:33 7:28 4 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐชยา กานตะวร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด     7:38 7:21 4 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงณัฐศณิศา เดชบุญ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:27 ขาด ขาด     7:02 7:11 4 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงธิติกาญจน์ นิมิตสกุลวัฒน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:26 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงนันทวดี ลาภปัญญา   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:39 ขาด ขาด     7:29 7:24 4 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงปพิชญา ศรีพิมานวัฒน   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:22 ขาด ขาด     7:17 7:17 4 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงปราณปรียา สายอุทัศน์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:26 ขาด ขาด     7:14 7:14 4 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงปิยะพัชร์ เสลาลักษณ์   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:58 ขาด ขาด ขาด     7:04 7:03 3 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงภัทรัตน์ ตันตระกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:07 7:12 ขาด ขาด     7:24 7:31 4 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลายละหาร   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:54 6:57 ขาด ขาด     6:58 7:01 4 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงรินลณี สุขทรัพย์ศรี   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:02 6:58 ขาด ขาด     6:54 6:57 4 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงศุภิสรา โกลากุล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด     7:38 7:21 4 0 18 0 0
  29. เด็กหญิงสาธิตา นิตยกูล   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     7:23 7:25 3 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:25 ขาด ขาด     7:40 7:41 4 0 18 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 27 24 0 0     29 29 109
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 1 0 0     0 0 1
ขาด   30 30 30 30 30     30 30 30 30 30     30 30 30 30 30     30 3 5 30 30     1 1 550
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0