รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
พฤ
3
4
5
อา
6
7
8
9
พฤ
10
11
12
อา
13
14
15
16
พฤ
17
18
19
อา
20
21
22
23
พฤ
24
25
26
อา
27
28
29
30
พฤ
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
มา 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0
สาย 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0
ขาด 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0
ลา 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0
ป่วย 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0