รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
พฤ
4
5
6
อา
7
8
9
10
พฤ
11
12
13
อา
14
15
16
17
พฤ
18
19
20
อา
21
22
23
24
พฤ
25
26
27
อา
28
29
30
31
พฤ
มา สาย ขาด ลา ป่วย
มา 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0
สาย 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0
ขาด 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0
ลา 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0
ป่วย 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0