รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจักรพันธ์ ฉ่ำใจดี     - - 7:01 7:07 7:01     ขาด 7:04 7:01 7:00 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 ขาด 7:02 ขาด     7:38 9 0 10 0 0
  2. นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค     - - ขาด 7:28 7:31     ขาด ขาด ขาด 7:30 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:31     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 5 0 14 0 0
  3. นายญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงศ์     - - ขาด ขาด 7:37     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:32 2 0 17 0 0
  4. นายธนกร บัวสมบูรณ์     - - 6:51 6:37 6:38     ขาด 6:48 16:15 6:47 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:56     ขาด 6:37 ขาด 6:56 ขาด     6:53 9 2 8 0 0
  5. นายพิชิตชัย กมลคร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายวงศพัทธ์ ศรีหมากสุก     - - 7:39 7:40 7:38     ขาด 7:34 7:47 7:41 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:41 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด     7:38 9 0 10 0 0
  7. นายวรวิชญ์ เทพแก้ว     - - 7:36 7:46 7:34     ขาด ขาด 7:37 7:38 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด     7:50 7 0 12 0 0
  8. นายวัชรพงศ์ ลิ้มตระกูลธงชัย     - - 7:37 7:34 7:34     ขาด 7:30 7:34 7:34 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:56 7:36 ขาด 7:34 ขาด     7:38 9 2 8 0 0
  9. นายนนทพัทธ์ โชติกเดชาณรงค์     - - 7:22 7:23 7:22     ขาด 7:20 7:35 7:26 16:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:04 7:18 ขาด 7:20 ขาด     7:22 9 2 8 0 0
  10. นายรัญชน์พล พสิษฐ์ธีรนาถ     - - 7:37 7:34 7:34     ขาด 7:30 7:34 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:56 7:36 ขาด 7:34 ขาด     7:39 8 1 10 0 0
  11. นางสาวณัฐ ตั้งภูมิ     - - 7:40 7:44 7:37     ขาด ขาด 7:40 ขาด 16:14     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:41     ขาด 7:42 16:05 7:44 ขาด     ขาด 7 2 10 0 0
  12. นางสาวตรีรัตน์ อินสว่าง     - - 7:41 7:18 7:35     ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:19 7:31     ขาด 7:35 ขาด 7:09 ขาด     7:36 9 0 10 0 0
  13. นางสาวทิวาสิริ บัวบาน     - - 7:21 7:15 7:20     ขาด 7:15 7:19 7:16 16:21     ขาด ขาด ขาด 14:34 ขาด     ขาด 7:29 ขาด 7:20 ขาด     ขาด 8 2 9 0 0
  14. นางสาวศิวภรณ์ ดวงแก้ว     - - 7:33 7:33 7:28     ขาด 7:26 ขาด 7:30 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 ขาด 7:30 ขาด     7:33 8 1 10 0 0
  15. นางสาวสุจิตตรา อินทร์บุญ     - - 7:44 7:49 7:36     ขาด 7:37 7:40 7:40 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:35     15:58 7:40 ขาด 7:44 ขาด     7:40 10 2 7 0 0
  16. นางสาวอริสรา จิตดำรงขันติ     - - 7:43 7:40 7:46     ขาด 7:45 7:39 7:42 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด     ขาด 7:49 ขาด 7:50 ขาด     7:31 10 0 9 0 0
  17. นางสาวลดาวัลย์ อินทะนะ     - - ขาด 7:28 7:17     ขาด 7:22 7:26 7:24 16:15     ขาด ขาด ขาด 14:58 ขาด     15:56 7:30 ขาด 7:30 ขาด     ขาด 7 3 9 0 0
  18. นางสาวปัทมา สวัสดี     - - ขาด 6:38 ขาด     ขาด 6:39 6:37 6:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:33 ขาด ขาด 6:38 ขาด     6:32 6 1 12 0 0
  19. นางสาวกฤติกา ทองคำใส     - - 7:43 7:40 7:38     ขาด 7:40 7:39 7:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:42     ขาด 7:40 15:58 7:40 ขาด     7:42 10 1 8 0 0
  20. นางสาวสตรีรัตน์ ทิพย์ป่าเว     - - 7:24 7:24 7:25     ขาด 7:26 7:25 7:25 16:06     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:11 7:22 ขาด 7:25 ขาด     7:21 9 2 8 0 0
  21. นางสาวอภิชญา ธัญญะผล     - - 6:58 6:56 7:00     ขาด 6:57 6:58 6:57 16:15     ขาด ขาด ขาด 14:58 7:00     16:11 6:59 ขาด 6:59 ขาด     7:00 10 3 6 0 0
  22. นางสาวชนัญชิดา ศรีขจรวุฒิศักดิ์     - - 7:28 7:29 7:27     ขาด 7:26 7:28 7:32 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:26 7:31     ขาด 7:31 ขาด 7:29 ขาด     7:31 11 0 8 0 0
  23. นางสาวบุณยานุช วงษ์นามใหม่     - - 7:29 7:27 7:26     ขาด 7:33 7:32 7:25 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:25 7:15     ขาด 7:28 ขาด 7:26 ขาด     7:27 11 1 7 0 0
  24. นางสาวภัทราภรณ์ เสาร์แก้ว     - - 7:33 7:33 7:28     ขาด 7:26 7:30 16:11 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:24     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     7:33 8 2 9 0 0
  25. นางสาววนิดา ระโหฐาน     - - 7:13 7:10 7:13     ขาด 16:12 7:17 7:13 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:37 7:11     16:04 7:11 ขาด ขาด ขาด     7:19 8 4 7 0 0
  26. นางสาวศิริกัญญา ผิวอ่อน     - - 7:31 7:26 7:21     ขาด 7:17 7:28 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด     ขาด 7:32 ขาด 7:35 ขาด     7:42 10 0 9 0 0
  27. นางสาวอินทิรา อินทนะ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงปาณิสรา โสวรรณรัตน์     - - 7:38 7:37 ขาด     ขาด 7:40 7:39 7:37 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:36 ขาด     15:58 7:39 ขาด ขาด ขาด     7:39 8 2 9 0 0
มา     0 0 22 25 24     0 20 21 22 0     0 0 0 7 11     0 22 0 20 0     23 217
สาย     0 0 0 0 0     0 1 1 1 14     0 0 0 4 0     10 0 2 0 0     0 33
ขาด     0 0 6 3 4     28 7 6 5 14     28 28 28 17 17     18 6 26 8 28     5 282
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0