รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจักรพันธ์ ฉ่ำใจดี   - - - 7:01 7:07 7:01   - ขาด 7:04 7:01 7:00 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 ขาด 7:02 ขาด   - 7:38 9 0 10 0 0
  2. นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค   - - - ขาด 7:28 7:31   - ขาด ขาด ขาด 7:30 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:31   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:28 5 0 14 0 0
  3. นายญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงศ์   - - - ขาด ขาด 7:37   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:32 2 0 17 0 0
  4. นายธนกร บัวสมบูรณ์   - - - 6:51 6:37 6:38   - ขาด 6:48 16:15 6:47 16:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด 6:56   - ขาด 6:37 ขาด 6:56 ขาด   - 6:53 9 2 8 0 0
  5. นายพิชิตชัย กมลคร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายวงศพัทธ์ ศรีหมากสุก   - - - 7:39 7:40 7:38   - ขาด 7:34 7:47 7:41 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:41 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด   - 7:38 9 0 10 0 0
  7. นายวรวิชญ์ เทพแก้ว   - - - 7:36 7:46 7:34   - ขาด ขาด 7:37 7:38 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด   - 7:50 7 0 12 0 0
  8. นายวัชรพงศ์ ลิ้มตระกูลธงชัย   - - - 7:37 7:34 7:34   - ขาด 7:30 7:34 7:34 16:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:36 ขาด 7:34 ขาด   - 7:38 9 2 8 0 0
  9. นายนนทพัทธ์ โชติกเดชาณรงค์   - - - 7:22 7:23 7:22   - ขาด 7:20 7:35 7:26 16:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:04 7:18 ขาด 7:20 ขาด   - 7:22 9 2 8 0 0
  10. นายรัญชน์พล พสิษฐ์ธีรนาถ   - - - 7:37 7:34 7:34   - ขาด 7:30 7:34 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:36 ขาด 7:34 ขาด   - 7:39 8 1 10 0 0
  11. นางสาวณัฐ ตั้งภูมิ   - - - 7:40 7:44 7:37   - ขาด ขาด 7:40 ขาด 16:14   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:41   - ขาด 7:42 16:05 7:44 ขาด   - ขาด 7 2 10 0 0
  12. นางสาวตรีรัตน์ อินสว่าง   - - - 7:41 7:18 7:35   - ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:19 7:31   - ขาด 7:35 ขาด 7:09 ขาด   - 7:36 9 0 10 0 0
  13. นางสาวทิวาสิริ บัวบาน   - - - 7:21 7:15 7:20   - ขาด 7:15 7:19 7:16 16:21   - ขาด ขาด ขาด 14:34 ขาด   - ขาด 7:29 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 8 2 9 0 0
  14. นางสาวศิวภรณ์ ดวงแก้ว   - - - 7:33 7:33 7:28   - ขาด 7:26 ขาด 7:30 16:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 ขาด 7:30 ขาด   - 7:33 8 1 10 0 0
  15. นางสาวสุจิตตรา อินทร์บุญ   - - - 7:44 7:49 7:36   - ขาด 7:37 7:40 7:40 16:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:35   - 15:58 7:40 ขาด 7:44 ขาด   - 7:40 10 2 7 0 0
  16. นางสาวอริสรา จิตดำรงขันติ   - - - 7:43 7:40 7:46   - ขาด 7:45 7:39 7:42 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด   - ขาด 7:49 ขาด 7:50 ขาด   - 7:31 10 0 9 0 0
  17. นางสาวลดาวัลย์ อินทะนะ   - - - ขาด 7:28 7:17   - ขาด 7:22 7:26 7:24 16:15   - ขาด ขาด ขาด 14:58 ขาด   - 15:56 7:30 ขาด 7:30 ขาด   - ขาด 7 3 9 0 0
  18. นางสาวปัทมา สวัสดี   - - - ขาด 6:38 ขาด   - ขาด 6:39 6:37 6:36 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:33 ขาด ขาด 6:38 ขาด   - 6:32 6 1 12 0 0
  19. นางสาวกฤติกา ทองคำใส   - - - 7:43 7:40 7:38   - ขาด 7:40 7:39 7:36 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:42   - ขาด 7:40 15:58 7:40 ขาด   - 7:42 10 1 8 0 0
  20. นางสาวสตรีรัตน์ ทิพย์ป่าเว   - - - 7:24 7:24 7:25   - ขาด 7:26 7:25 7:25 16:06   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:11 7:22 ขาด 7:25 ขาด   - 7:21 9 2 8 0 0
  21. นางสาวอภิชญา ธัญญะผล   - - - 6:58 6:56 7:00   - ขาด 6:57 6:58 6:57 16:15   - ขาด ขาด ขาด 14:58 7:00   - 16:11 6:59 ขาด 6:59 ขาด   - 7:00 10 3 6 0 0
  22. นางสาวชนัญชิดา ศรีขจรวุฒิศักดิ์   - - - 7:28 7:29 7:27   - ขาด 7:26 7:28 7:32 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:26 7:31   - ขาด 7:31 ขาด 7:29 ขาด   - 7:31 11 0 8 0 0
  23. นางสาวบุณยานุช วงษ์นามใหม่   - - - 7:29 7:27 7:26   - ขาด 7:33 7:32 7:25 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:25 7:15   - ขาด 7:28 ขาด 7:26 ขาด   - 7:27 11 1 7 0 0
  24. นางสาวภัทราภรณ์ เสาร์แก้ว   - - - 7:33 7:33 7:28   - ขาด 7:26 7:30 16:11 16:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:24   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - 7:33 8 2 9 0 0
  25. นางสาววนิดา ระโหฐาน   - - - 7:13 7:10 7:13   - ขาด 16:12 7:17 7:13 16:13   - ขาด ขาด ขาด 14:37 7:11   - 16:04 7:11 ขาด ขาด ขาด   - 7:19 8 4 7 0 0
  26. นางสาวศิริกัญญา ผิวอ่อน   - - - 7:31 7:26 7:21   - ขาด 7:17 7:28 7:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด   - ขาด 7:32 ขาด 7:35 ขาด   - 7:42 10 0 9 0 0
  27. นางสาวอินทิรา อินทนะ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงปาณิสรา โสวรรณรัตน์   - - - 7:38 7:37 ขาด   - ขาด 7:40 7:39 7:37 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:36 ขาด   - 15:58 7:39 ขาด ขาด ขาด   - 7:39 8 2 9 0 0
มา   0 0 0 22 25     0 0 20 21 22     0 0 0 0 7     0 0 22 0 20     0 23 182
สาย   0 0 0 0 0     0 0 1 1 1     0 0 0 0 4     0 10 0 2 0     0 0 19
ขาด   0 0 0 6 3     0 28 7 6 5     0 28 28 28 17     0 18 6 26 8     0 5 219
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0