รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. นายธนธรณ์ วิวัฒน์ภาสวร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. นายณัฐนนท์ อยู่ดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. นายภคพล เรืองฤทธิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. นายนิติธร มะธิปา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. นายพงศ์เทพ สุนทรวิภาต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. นายภัทรศักดิ์ สำราญใจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. นายภีรพัฒน์ เดชมา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. นายก้องกิดาการ ล้อมวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. นายธนวัฒน์ เลาหะแสงเจริญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. นายธนาธิป ครูพิพรม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. นายธนาธิป เรืองสม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. นายนนท์นริศร์ นูมหันต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวเกร็ดมณี ทองพันชั่ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวมนัสวี ทรัพย์สง่า   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาววฤณดา ลิ้มธนกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวทัชชกร เดชะศิริพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวชิดชนก เรืองขจร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวนาเซีย ปาทาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวกิตติกา ใจเฉื่อย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวกุลธิดา นาเมือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุขกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวจรัสรวี สมวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวจุฑาพร บุญมา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวจุฑามาศ พึ่งแพ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวณัฐริกา หิรัญวัฒนะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวนุชรินทร์ รัตนเจริญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวปริมประภา ชินสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวปาลิตา หวังดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวพิมพ์มาดา ปัตวิน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวรุจิรา งามสอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวขนิษฐา สุขสมพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวสุกฤตา วรคุณพิเศษ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวสุชานันท์ ศรีมณฑา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาววันวิสาข์ เตรมะวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาววิชญา วิสัยชนม์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวอรวรรณ ธนาภิญญานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0