รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 1 0 18 0 0
  2. นายธนธรณ์ วิวัฒน์ภาสวร     - - 8:06 7:04 7:02     ขาด 7:06 8:19 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:50 ขาด     ขาด ขาด 7:05 7:06 ขาด     7:01 8 1 10 0 0
  3. นายณัฐนนท์ อยู่ดี     - - ขาด 7:17 7:18     ขาด ขาด 7:18 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     7:26 7 0 12 0 0
  4. นายภคพล เรืองฤทธิ์     - - ขาด ขาด 6:54     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  5. นายนิติธร มะธิปา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายพงศ์เทพ สุนทรวิภาต     - - 7:11 7:05 7:01     ขาด 7:08 7:02 7:13 ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:10 7:14 ขาด     7:14 11 0 8 0 0
  7. นายภัทรศักดิ์ สำราญใจ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  8. นายภีรพัฒน์ เดชมา     - - 7:11 ขาด 7:01     ขาด 7:08 7:02 7:13 16:07     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     14:18 7:11 7:10 7:14 ขาด     7:14 10 2 7 0 0
  9. นายก้องกิดาการ ล้อมวงษ์     - - 7:42 7:37 7:36     ขาด 7:40 7:36 7:40 ขาด     ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 ขาด 7:42 ขาด     ขาด 9 0 10 0 0
  10. นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน     - - ขาด ขาด 6:59     ขาด 6:46 ขาด 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:53 ขาด ขาด ขาด     ขาด 4 0 15 0 0
  11. นายธนวัฒน์ เลาหะแสงเจริญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์     - - 7:24 7:20 7:25     ขาด ขาด 7:21 7:21 ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:21 7:19 ขาด     7:22 10 0 9 0 0
  13. นายธนาธิป ครูพิพรม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  14. นายธนาธิป เรืองสม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. นายนนท์นริศร์ นูมหันต์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  16. นางสาวเกร็ดมณี ทองพันชั่ง     - - 7:16 7:17 7:19     ขาด 7:19 7:22 7:19 16:08     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 7:17 ขาด     7:19 9 1 9 0 0
  17. นางสาวปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี     - - 7:31 7:29 7:26     ขาด 7:26 7:23 7:28 16:08     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     14:18 ขาด 7:23 7:25 ขาด     7:30 11 2 6 0 0
  18. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี     - - 7:31 7:29 7:26     ขาด 16:12 7:23 7:28 ขาด     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     14:18 7:25 7:23 7:25 ขาด     7:30 11 2 6 0 0
  19. นางสาวมนัสวี ทรัพย์สง่า     - - ขาด ขาด 7:10     ขาด 7:11 7:20 ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:47 ขาด ขาด     ขาด 5 0 14 0 0
  20. นางสาววฤณดา ลิ้มธนกิจ     - - 7:28 7:29 7:28     ขาด 7:26 7:28 7:32 16:12     ขาด ขาด ขาด 7:26 ขาด     ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด     7:31 9 1 9 0 0
  21. นางสาวกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  22. นางสาวทัชชกร เดชะศิริพงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  23. นางสาวชิดชนก เรืองขจร     - - 7:30 7:27 7:23     ขาด 7:25 7:27 ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด     7:25 10 0 9 0 0
  24. นางสาวนาเซีย ปาทาน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  25. นางสาวกิตติกา ใจเฉื่อย     - - 7:16 8:07 ขาด     ขาด 7:31 7:20 8:01 ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:47 ขาด ขาด     7:16 9 0 10 0 0
  26. นางสาวกุลธิดา นาเมือง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุขกุล     - - 7:09 ขาด 7:14     ขาด 7:05 7:07 7:02 16:21     ขาด 16:23 ขาด 15:49 ขาด     14:22 7:09 ขาด 7:09 ขาด     7:14 8 4 7 0 0
  28. นางสาวจรัสรวี สมวงษ์     - - 6:49 6:42 6:40     ขาด 6:45 6:45 6:47 16:08     ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:47 6:45 6:47 ขาด     6:45 11 1 7 0 0
  29. นางสาวจุฑาพร บุญมา     - - 7:23 7:18 7:20     ขาด 7:14 ขาด 7:15 ขาด     ขาด 7:25 ขาด 7:19 ขาด     14:22 7:16 7:18 7:26 ขาด     7:18 11 1 7 0 0
  30. นางสาวจุฑามาศ พึ่งแพ     - - 7:40 7:35 ขาด     ขาด 7:28 7:31 7:37 16:08     ขาด 7:31 ขาด 7:38 ขาด     14:22 7:37 7:40 7:34 ขาด     7:37 11 2 6 0 0
  31. นางสาวณัฐริกา หิรัญวัฒนะ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  32. นางสาวนุชรินทร์ รัตนเจริญ     - - 7:34 7:33 7:31     ขาด 16:12 7:30 7:33 16:08     ขาด 7:35 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด     ขาด 9 2 8 0 0
  33. นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง     - - 7:28 7:20 7:19     ขาด 7:23 7:28 7:22 16:08     ขาด 7:15 ขาด 7:24 ขาด     14:18 7:37 7:24 7:22 ขาด     7:23 12 2 5 0 0
  34. นางสาวปริมประภา ชินสุวรรณ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  35. นางสาวปาลิตา หวังดี     - - 6:52 6:52 7:30     ขาด 6:54 16:18 16:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:18 ขาด 6:54 ขาด ขาด     ขาด 5 3 11 0 0
  36. นางสาวพิมพ์มาดา ปัตวิน     - - 7:32 7:36 7:27     ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     14:18 7:33 ขาด ขาด ขาด     7:41 8 1 10 0 0
  37. นางสาวรุจิรา งามสอาด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 8:02 7:48 7:59 16:08     ขาด 7:53 ขาด 8:02 ขาด     8:12 8:16 ขาด 8:16 ขาด     7:58 9 1 9 0 0
  38. นางสาวขนิษฐา สุขสมพงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวสุกฤตา วรคุณพิเศษ     - - 7:29 16:09 7:26     ขาด ขาด 8:32 7:25 16:06     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     14:18 7:28 7:24 7:26 ขาด     7:27 9 4 6 0 0
  40. นางสาวสุชานันท์ ศรีมณฑา     - - 7:01 7:00 16:12     ขาด 6:57 7:03 6:57 16:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:18 7:00 7:02 ขาด ขาด     7:01 8 3 8 0 0
  41. นางสาววันวิสาข์ เตรมะวงศ์     - - 7:42 7:50 7:43     ขาด 7:49 7:49 7:53 16:06     ขาด 7:41 ขาด 7:46 ขาด     14:18 7:45 7:45 7:46 ขาด     7:38 12 2 5 0 0
  42. นางสาววิชญา วิสัยชนม์     - - 7:36 7:37 7:26     ขาด 7:27 7:27 7:36 16:06     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     14:18 7:35 ขาด 7:34 ขาด     7:28 10 2 7 0 0
  43. นางสาวอรวรรณ ธนาภิญญานนท์     - - 7:15 7:14 7:13     ขาด 7:15 7:13 7:14 16:06     ขาด 7:11 ขาด 7:14 ขาด     14:18 ขาด ขาด 7:18 ขาด     ขาด 9 2 8 0 0
มา     0 0 24 22 25     0 24 23 24 0     0 20 0 10 0     1 22 20 21 0     23 259
สาย     0 0 0 1 1     0 2 2 1 15     0 1 0 2 0     14 0 0 0 0     0 39
ขาด     0 0 19 20 17     43 17 18 18 28     43 22 43 31 43     28 21 23 22 43     20 519
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0