รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 1 0 18 0 0
  2. นายธนธรณ์ วิวัฒน์ภาสวร   - - - 8:06 7:04 7:02   - ขาด 7:06 8:19 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:50 ขาด   - ขาด ขาด 7:05 7:06 ขาด   - 7:01 8 1 10 0 0
  3. นายณัฐนนท์ อยู่ดี   - - - ขาด 7:17 7:18   - ขาด ขาด 7:18 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 7 0 12 0 0
  4. นายภคพล เรืองฤทธิ์   - - - ขาด ขาด 6:54   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  5. นายนิติธร มะธิปา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายพงศ์เทพ สุนทรวิภาต   - - - 7:11 7:05 7:01   - ขาด 7:08 7:02 7:13 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:10 7:14 ขาด   - 7:14 11 0 8 0 0
  7. นายภัทรศักดิ์ สำราญใจ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  8. นายภีรพัฒน์ เดชมา   - - - 7:11 ขาด 7:01   - ขาด 7:08 7:02 7:13 16:07   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - 14:18 7:11 7:10 7:14 ขาด   - 7:14 10 2 7 0 0
  9. นายก้องกิดาการ ล้อมวงษ์   - - - 7:42 7:37 7:36   - ขาด 7:40 7:36 7:40 ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 ขาด 7:42 ขาด   - ขาด 9 0 10 0 0
  10. นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน   - - - ขาด ขาด 6:59   - ขาด 6:46 ขาด 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:53 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  11. นายธนวัฒน์ เลาหะแสงเจริญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์   - - - 7:24 7:20 7:25   - ขาด ขาด 7:21 7:21 ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:21 7:19 ขาด   - 7:22 10 0 9 0 0
  13. นายธนาธิป ครูพิพรม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  14. นายธนาธิป เรืองสม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. นายนนท์นริศร์ นูมหันต์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. นางสาวเกร็ดมณี ทองพันชั่ง   - - - 7:16 7:17 7:19   - ขาด 7:19 7:22 7:19 16:08   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 7:17 ขาด   - 7:19 9 1 9 0 0
  17. นางสาวปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี   - - - 7:31 7:29 7:26   - ขาด 7:26 7:23 7:28 16:08   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - 14:18 ขาด 7:23 7:25 ขาด   - 7:30 11 2 6 0 0
  18. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี   - - - 7:31 7:29 7:26   - ขาด 16:12 7:23 7:28 ขาด   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - 14:18 7:25 7:23 7:25 ขาด   - 7:30 11 2 6 0 0
  19. นางสาวมนัสวี ทรัพย์สง่า   - - - ขาด ขาด 7:10   - ขาด 7:11 7:20 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:47 ขาด ขาด   - ขาด 5 0 14 0 0
  20. นางสาววฤณดา ลิ้มธนกิจ   - - - 7:28 7:29 7:28   - ขาด 7:26 7:28 7:32 16:12   - ขาด ขาด ขาด 7:26 ขาด   - ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด   - 7:31 9 1 9 0 0
  21. นางสาวกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  22. นางสาวทัชชกร เดชะศิริพงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  23. นางสาวชิดชนก เรืองขจร   - - - 7:30 7:27 7:23   - ขาด 7:25 7:27 ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด   - 7:25 10 0 9 0 0
  24. นางสาวนาเซีย ปาทาน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. นางสาวกิตติกา ใจเฉื่อย   - - - 7:16 8:07 ขาด   - ขาด 7:31 7:20 8:01 ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:47 ขาด ขาด   - 7:16 9 0 10 0 0
  26. นางสาวกุลธิดา นาเมือง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุขกุล   - - - 7:09 ขาด 7:14   - ขาด 7:05 7:07 7:02 16:21   - ขาด 16:23 ขาด 15:49 ขาด   - 14:22 7:09 ขาด 7:09 ขาด   - 7:14 8 4 7 0 0
  28. นางสาวจรัสรวี สมวงษ์   - - - 6:49 6:42 6:40   - ขาด 6:45 6:45 6:47 16:08   - ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:47 6:45 6:47 ขาด   - 6:45 11 1 7 0 0
  29. นางสาวจุฑาพร บุญมา   - - - 7:23 7:18 7:20   - ขาด 7:14 ขาด 7:15 ขาด   - ขาด 7:25 ขาด 7:19 ขาด   - 14:22 7:16 7:18 7:26 ขาด   - 7:18 11 1 7 0 0
  30. นางสาวจุฑามาศ พึ่งแพ   - - - 7:40 7:35 ขาด   - ขาด 7:28 7:31 7:37 16:08   - ขาด 7:31 ขาด 7:38 ขาด   - 14:22 7:37 7:40 7:34 ขาด   - 7:37 11 2 6 0 0
  31. นางสาวณัฐริกา หิรัญวัฒนะ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  32. นางสาวนุชรินทร์ รัตนเจริญ   - - - 7:34 7:33 7:31   - ขาด 16:12 7:30 7:33 16:08   - ขาด 7:35 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด   - ขาด 9 2 8 0 0
  33. นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง   - - - 7:28 7:20 7:19   - ขาด 7:23 7:28 7:22 16:08   - ขาด 7:15 ขาด 7:24 ขาด   - 14:18 7:37 7:24 7:22 ขาด   - 7:23 12 2 5 0 0
  34. นางสาวปริมประภา ชินสุวรรณ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  35. นางสาวปาลิตา หวังดี   - - - 6:52 6:52 7:30   - ขาด 6:54 16:18 16:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:18 ขาด 6:54 ขาด ขาด   - ขาด 5 3 11 0 0
  36. นางสาวพิมพ์มาดา ปัตวิน   - - - 7:32 7:36 7:27   - ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - 14:18 7:33 ขาด ขาด ขาด   - 7:41 8 1 10 0 0
  37. นางสาวรุจิรา งามสอาด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8:02 7:48 7:59 16:08   - ขาด 7:53 ขาด 8:02 ขาด   - 8:12 8:16 ขาด 8:16 ขาด   - 7:58 9 1 9 0 0
  38. นางสาวขนิษฐา สุขสมพงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวสุกฤตา วรคุณพิเศษ   - - - 7:29 16:09 7:26   - ขาด ขาด 8:32 7:25 16:06   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - 14:18 7:28 7:24 7:26 ขาด   - 7:27 9 4 6 0 0
  40. นางสาวสุชานันท์ ศรีมณฑา   - - - 7:01 7:00 16:12   - ขาด 6:57 7:03 6:57 16:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:18 7:00 7:02 ขาด ขาด   - 7:01 8 3 8 0 0
  41. นางสาววันวิสาข์ เตรมะวงศ์   - - - 7:42 7:50 7:43   - ขาด 7:49 7:49 7:53 16:06   - ขาด 7:41 ขาด 7:46 ขาด   - 14:18 7:45 7:45 7:46 ขาด   - 7:38 12 2 5 0 0
  42. นางสาววิชญา วิสัยชนม์   - - - 7:36 7:37 7:26   - ขาด 7:27 7:27 7:36 16:06   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 14:18 7:35 ขาด 7:34 ขาด   - 7:28 10 2 7 0 0
  43. นางสาวอรวรรณ ธนาภิญญานนท์   - - - 7:15 7:14 7:13   - ขาด 7:15 7:13 7:14 16:06   - ขาด 7:11 ขาด 7:14 ขาด   - 14:18 ขาด ขาด 7:18 ขาด   - ขาด 9 2 8 0 0
มา   0 0 0 24 22     0 0 24 23 24     0 0 20 0 10     0 1 22 20 21     0 23 234
สาย   0 0 0 0 1     0 0 2 2 1     0 0 1 0 2     0 14 0 0 0     0 0 23
ขาด   0 0 0 19 20     0 43 17 18 18     0 43 22 43 31     0 28 21 23 22     0 20 388
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0