รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธนพงษ์ ภาคบุบผา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. นายณัฐวุฒิ สืบสมุทร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. นายทัตเทพ แย้มวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. นายคณิศร อรุณแสงศิลป์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. นายชนวีร์ สว่างเหมือน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. นายธนพล เตียววิไล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. นายธนวัฒน์ สมคเณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. นายณัฐกร บุตรเบ้า   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. นายพัชระ พงษ์เกียรติกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. นายปกรณ์ชัย มั่นคง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. นายอรรถวิท บาเปีย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. นายบัญญพนต์ โพธิ์ปิ่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. นายพงศธร สุมูลเวช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. นายพชร ชนะวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. นายภาคภูมิ วีระธรรม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. นายรุ่งเรือง ธีระโรจนพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. นายวสันต์ เล็กประสมวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. นายศตวรรษ บัวนาค   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. นายศรัณย์ อ่อนส้มกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. นายสิทธิชัย ดอนม่วง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. นายสิทธิราช พูพวงจันทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวปิยะธิดา สุวรรรสร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวนฤมล โชคสถาพร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวสิริยากร ไพนิตย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวณัชชา กลิ่นเสียงดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวภัศรา นิลแสง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวมาทินี มีกุศล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาววิมลสิริ รัตนวรพิพัฒน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิวานิช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวชลธิชา ศิลา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวภัททิยา วิภาณุรัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวศรัณยา พึ่งสุข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวสิรีธร ฉอ้อนโฉม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวสุนิตา ชุ่มมะนัส   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวสุหร่ายมาศ สอนพงค์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวอุษณา สิงห์บูรณา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวอุษณี สิงห์บูรณา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาววิชุลดา หนูโต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาวชัชชุอร โมกศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวภัสสร บัวแก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาวศิริญา ระวิ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  46. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  47. นางสาวอารีย์ จันระดา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0