รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธนพงษ์ ภาคบุบผา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  2. นายณัฐวุฒิ สืบสมุทร   - - - ขาด ขาด 7:10   - ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:13 16:10 ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  3. นายทัตเทพ แย้มวงศ์   - - - 7:42 7:46 ขาด   - ขาด 7:43 7:42 7:45 ขาด   - ขาด 7:47 ขาด 14:46 ขาด   - ขาด 7:43 7:39 7:42 ขาด   - ขาด 9 1 9 0 0
  4. นายคณิศร อรุณแสงศิลป์   - - - 14:28 ขาด 7:05   - ขาด 7:06 14:31 16:14 16:09   - ขาด 16:17 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:13 7:02 ขาด   - 16:07 5 6 8 0 0
  5. นายชนวีร์ สว่างเหมือน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์   - - - 14:28 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 9:50 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 14:06 ขาด ขาด   - ขาด 0 3 16 0 0
  7. นายธนพล เตียววิไล   - - - 7:31 7:30 7:29   - ขาด 7:45 7:30 7:36 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 15:33 ขาด   - 16:10 7:26 7:27 7:27 ขาด   - 7:34 11 2 6 0 0
  8. นายธนวัฒน์ สมคเณ   - - - 7:24 ขาด 7:25   - ขาด 7:20 7:21 7:21 ขาด   - ขาด 7:25 ขาด 14:33 ขาด   - ขาด 7:27 7:21 7:19 ขาด   - 7:22 10 1 8 0 0
  9. นายณัฐกร บุตรเบ้า   - - - 7:24 7:26 7:29   - ขาด 7:21 7:19 7:19 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด   - 16:10 7:28 7:27 7:27 ขาด   - 7:18 11 1 7 0 0
  10. นายพัชระ พงษ์เกียรติกุล   - - - 7:40 7:41 7:39   - ขาด 7:39 7:36 7:37 16:12   - ขาด 7:45 ขาด 7:42 ขาด   - ขาด 7:37 7:38 ขาด ขาด   - 7:43 11 1 7 0 0
  11. นายปกรณ์ชัย มั่นคง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายอรรถวิท บาเปีย   - - - 14:28 16:09 16:11   - ขาด ขาด 16:10 16:10 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:10 ขาด 16:04 ขาด ขาด   - ขาด 0 7 12 0 0
  13. นายบัญญพนต์ โพธิ์ปิ่น   - - - 7:24 7:26 7:29   - ขาด 7:21 7:19 7:19 16:10   - ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด   - 16:10 7:28 7:27 7:27 ขาด   - 7:18 12 2 5 0 0
  14. นายพงศธร สุมูลเวช   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. นายพชร ชนะวงศ์   - - - 7:19 7:06 7:07   - ขาด 7:07 7:12 7:10 ขาด   - ขาด 7:13 ขาด 7:30 ขาด   - 15:39 7:18 7:21 7:16 ขาด   - 7:14 12 1 6 0 0
  16. นายภาคภูมิ วีระธรรม   - - - 7:19 7:11 7:11   - ขาด 7:06 14:30 ขาด ขาด   - ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด   - 15:44 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:32 5 3 11 0 0
  17. นายรุ่งเรือง ธีระโรจนพงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  18. นายวสันต์ เล็กประสมวงษ์   - - - 7:35 7:33 7:31   - ขาด 7:27 7:30 7:33 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 12 0 7 0 0
  19. นายศตวรรษ บัวนาค   - - - 7:35 ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:35 7:37 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 9 0 10 0 0
  20. นายศรัณย์ อ่อนส้มกิจ   - - - 7:24 7:23 7:21   - ขาด 7:23 7:24 7:27 16:11   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 16:10 7:23 7:27 7:23 ขาด   - 7:23 11 2 6 0 0
  21. นายสิทธิชัย ดอนม่วง   - - - ขาด 16:14 7:29   - ขาด 7:27 7:31 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:32 ขาด   - ขาด ขาด 16:09 ขาด ขาด   - 7:33 5 2 12 0 0
  22. นายสิทธิราช พูพวงจันทร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:37 ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  23. นางสาวปิยะธิดา สุวรรรสร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:17 16:07   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:25 ขาด   - 16:06 3 2 14 0 0
  24. นางสาวนฤมล โชคสถาพร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์   - - - 7:16 7:09 7:11   - ขาด 7:13 7:20 7:16 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด 14:30 ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  26. นางสาวสิริยากร ไพนิตย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. นางสาวณัชชา กลิ่นเสียงดี   - - - 7:33 7:36 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:53 7:38 ขาด 7:38 ขาด   - 8:12 6 1 12 0 0
  28. นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม   - - - 7:23 7:23 7:21   - ขาด ขาด 7:24 7:27 ขาด   - ขาด 16:15 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:27 7:23 ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  29. นางสาวภัศรา นิลแสง   - - - 6:49 6:49 6:48   - ขาด 6:49 6:50 6:47 16:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:49 6:49 6:48 ขาด   - 6:49 10 1 8 0 0
  30. นางสาวมาทินี มีกุศล   - - - 16:18 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 16:10 7:15 ขาด   - ขาด 4 2 13 0 0
  31. นางสาววิมลสิริ รัตนวรพิพัฒน์   - - - 7:52 ขาด 7:51   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:08 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 1 16 0 0
  32. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิวานิช   - - - 7:15 ขาด 7:13   - ขาด 7:15 7:13 7:14 ขาด   - ขาด 7:11 ขาด 7:14 ขาด   - ขาด 7:22 7:22 7:18 ขาด   - 7:13 11 0 8 0 0
  33. นางสาวชลธิชา ศิลา   - - - 7:14 ขาด ขาด   - ขาด 7:10 7:14 7:12 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด   - ขาด 7:17 7:16 7:11 ขาด   - 7:13 10 0 9 0 0
  34. นางสาวภัททิยา วิภาณุรัตน์   - - - ขาด 7:48 ขาด   - ขาด 7:47 7:44 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:43 ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  35. นางสาวศรัณยา พึ่งสุข   - - - ขาด 7:09 ขาด   - ขาด 7:09 7:19 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:57 ขาด   - ขาด 7:13 7:15 7:10 ขาด   - ขาด 6 1 12 0 0
  36. นางสาวสิรีธร ฉอ้อนโฉม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:57 ขาด   - ขาด 7:43 16:09 7:36 ขาด   - 7:41 3 2 14 0 0
  37. นางสาวสุนิตา ชุ่มมะนัส   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด 7:24 7:28 7:30 ขาด   - 14:57 5 1 13 0 0
  38. นางสาวสุหร่ายมาศ สอนพงค์   - - - ขาด 7:37 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:30 7:34 ขาด   - ขาด 5 0 14 0 0
  39. นางสาวอุษณา สิงห์บูรณา   - - - 7:42 7:46 7:40   - ขาด 7:43 7:42 7:45 ขาด   - ขาด 7:47 ขาด 14:57 ขาด   - ขาด 7:43 7:39 7:42 ขาด   - 7:45 11 1 7 0 0
  40. นางสาวอุษณี สิงห์บูรณา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  41. นางสาววิชุลดา หนูโต   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  42. นางสาวชัชชุอร โมกศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  43. นางสาวภัสสร บัวแก้ว   - - - 7:19 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:14 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:26 2 1 16 0 0
  44. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ   - - - 7:19 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 14:32 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:26 2 1 16 0 0
  45. นางสาวศิริญา ระวิ   - - - 14:27 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:26 1 1 17 0 0
  46. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  47. นางสาวอารีย์ จันระดา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 21 17     0 0 21 20 20     0 0 16 0 9     0 0 25 21 23     0 19 212
สาย   0 0 0 5 2     0 0 0 6 2     0 0 2 0 8     0 8 0 5 1     0 4 43
ขาด   0 0 0 21 28     0 47 26 21 25     0 47 29 47 30     0 39 22 21 23     0 24 450
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0