รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธนพงษ์ ภาคบุบผา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  2. นายณัฐวุฒิ สืบสมุทร     - - ขาด ขาด 7:10     ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:13 16:10 ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  3. นายทัตเทพ แย้มวงศ์     - - 7:42 7:46 ขาด     ขาด 7:43 7:42 7:45 ขาด     ขาด 7:47 ขาด 14:46 ขาด     ขาด 7:43 7:39 7:42 ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  4. นายคณิศร อรุณแสงศิลป์     - - 14:28 ขาด 7:05     ขาด 7:06 14:31 16:14 16:09     ขาด 16:17 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:13 7:02 ขาด     16:07 5 6 8 0 0
  5. นายชนวีร์ สว่างเหมือน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์     - - 14:28 ขาด ขาด     ขาด ขาด 9:50 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 14:06 ขาด ขาด     ขาด 0 3 16 0 0
  7. นายธนพล เตียววิไล     - - 7:31 7:30 7:29     ขาด 7:45 7:30 7:36 ขาด     ขาด 7:31 ขาด 15:33 ขาด     16:10 7:26 7:27 7:27 ขาด     7:34 11 2 6 0 0
  8. นายธนวัฒน์ สมคเณ     - - 7:24 ขาด 7:25     ขาด 7:20 7:21 7:21 ขาด     ขาด 7:25 ขาด 14:33 ขาด     ขาด 7:27 7:21 7:19 ขาด     7:22 10 1 8 0 0
  9. นายณัฐกร บุตรเบ้า     - - 7:24 7:26 7:29     ขาด 7:21 7:19 7:19 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด     16:10 7:28 7:27 7:27 ขาด     7:18 11 1 7 0 0
  10. นายพัชระ พงษ์เกียรติกุล     - - 7:40 7:41 7:39     ขาด 7:39 7:36 7:37 16:12     ขาด 7:45 ขาด 7:42 ขาด     ขาด 7:37 7:38 ขาด ขาด     7:43 11 1 7 0 0
  11. นายปกรณ์ชัย มั่นคง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายอรรถวิท บาเปีย     - - 14:28 16:09 16:11     ขาด ขาด 16:10 16:10 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:10 ขาด 16:04 ขาด ขาด     ขาด 0 7 12 0 0
  13. นายบัญญพนต์ โพธิ์ปิ่น     - - 7:24 7:26 7:29     ขาด 7:21 7:19 7:19 16:10     ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด     16:10 7:28 7:27 7:27 ขาด     7:18 12 2 5 0 0
  14. นายพงศธร สุมูลเวช     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. นายพชร ชนะวงศ์     - - 7:19 7:06 7:07     ขาด 7:07 7:12 7:10 ขาด     ขาด 7:13 ขาด 7:30 ขาด     15:39 7:18 7:21 7:16 ขาด     7:14 12 1 6 0 0
  16. นายภาคภูมิ วีระธรรม     - - 7:19 7:11 7:11     ขาด 7:06 14:30 ขาด ขาด     ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด     15:44 ขาด ขาด ขาด ขาด     14:32 5 3 11 0 0
  17. นายรุ่งเรือง ธีระโรจนพงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. นายวสันต์ เล็กประสมวงษ์     - - 7:35 7:33 7:31     ขาด 7:27 7:30 7:33 ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด     7:28 12 0 7 0 0
  19. นายศตวรรษ บัวนาค     - - 7:35 ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:35 7:37 ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด     7:28 9 0 10 0 0
  20. นายศรัณย์ อ่อนส้มกิจ     - - 7:24 7:23 7:21     ขาด 7:23 7:24 7:27 16:11     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     16:10 7:23 7:27 7:23 ขาด     7:23 11 2 6 0 0
  21. นายสิทธิชัย ดอนม่วง     - - ขาด 16:14 7:29     ขาด 7:27 7:31 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:32 ขาด     ขาด ขาด 16:09 ขาด ขาด     7:33 5 2 12 0 0
  22. นายสิทธิราช พูพวงจันทร์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:37 ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  23. นางสาวปิยะธิดา สุวรรรสร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:17 16:07     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:25 ขาด     16:06 3 2 14 0 0
  24. นางสาวนฤมล โชคสถาพร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  25. นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์     - - 7:16 7:09 7:11     ขาด 7:13 7:20 7:16 ขาด     ขาด 7:18 ขาด 14:30 ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
  26. นางสาวสิริยากร ไพนิตย์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. นางสาวณัชชา กลิ่นเสียงดี     - - 7:33 7:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:53 7:38 ขาด 7:38 ขาด     8:12 6 1 12 0 0
  28. นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม     - - 7:23 7:23 7:21     ขาด ขาด 7:24 7:27 ขาด     ขาด 16:15 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:27 7:23 ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
  29. นางสาวภัศรา นิลแสง     - - 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:49 6:50 6:47 16:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:49 6:49 6:48 ขาด     6:49 10 1 8 0 0
  30. นางสาวมาทินี มีกุศล     - - 16:18 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 16:10 7:15 ขาด     ขาด 4 2 13 0 0
  31. นางสาววิมลสิริ รัตนวรพิพัฒน์     - - 7:52 ขาด 7:51     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:08 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 1 16 0 0
  32. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิวานิช     - - 7:15 ขาด 7:13     ขาด 7:15 7:13 7:14 ขาด     ขาด 7:11 ขาด 7:14 ขาด     ขาด 7:22 7:22 7:18 ขาด     7:13 11 0 8 0 0
  33. นางสาวชลธิชา ศิลา     - - 7:14 ขาด ขาด     ขาด 7:10 7:14 7:12 ขาด     ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:17 7:16 7:11 ขาด     7:13 10 0 9 0 0
  34. นางสาวภัททิยา วิภาณุรัตน์     - - ขาด 7:48 ขาด     ขาด 7:47 7:44 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:43 ขาด     ขาด 4 0 15 0 0
  35. นางสาวศรัณยา พึ่งสุข     - - ขาด 7:09 ขาด     ขาด 7:09 7:19 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:57 ขาด     ขาด 7:13 7:15 7:10 ขาด     ขาด 6 1 12 0 0
  36. นางสาวสิรีธร ฉอ้อนโฉม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:57 ขาด     ขาด 7:43 16:09 7:36 ขาด     7:41 3 2 14 0 0
  37. นางสาวสุนิตา ชุ่มมะนัส     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด 7:17 ขาด     ขาด 7:24 7:28 7:30 ขาด     14:57 5 1 13 0 0
  38. นางสาวสุหร่ายมาศ สอนพงค์     - - ขาด 7:37 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:30 7:34 ขาด     ขาด 5 0 14 0 0
  39. นางสาวอุษณา สิงห์บูรณา     - - 7:42 7:46 7:40     ขาด 7:43 7:42 7:45 ขาด     ขาด 7:47 ขาด 14:57 ขาด     ขาด 7:43 7:39 7:42 ขาด     7:45 11 1 7 0 0
  40. นางสาวอุษณี สิงห์บูรณา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  41. นางสาววิชุลดา หนูโต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  42. นางสาวชัชชุอร โมกศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  43. นางสาวภัสสร บัวแก้ว     - - 7:19 ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:14 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:26 2 1 16 0 0
  44. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ     - - 7:19 ขาด ขาด     ขาด ขาด 14:32 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:26 2 1 16 0 0
  45. นางสาวศิริญา ระวิ     - - 14:27 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:26 1 1 17 0 0
  46. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  47. นางสาวอารีย์ จันระดา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 21 17 18     0 21 20 20 0     0 16 0 9 0     0 25 21 23 0     19 230
สาย     0 0 5 2 1     0 0 6 2 6     0 2 0 8 0     8 0 5 1 0     4 50
ขาด     0 0 21 28 28     47 26 21 25 41     47 29 47 30 47     39 22 21 23 47     24 613
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0