รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธรรธรณ์ ไทยวงษ์   - - - 7:31 7:29 7:34   - ขาด 7:28 7:31 7:32 ขาด   - ขาด 7:33 ขาด 7:23 ขาด   - ขาด 7:36 7:31 7:37 ขาด   - 7:31 12 0 7 0 0
  2. นายภาณุวัฒน์ สว่างจิตร   - - - 7:48 7:21 7:37   - ขาด 7:28 16:32 7:08 16:04   - ขาด 14:30 14:34 15:02 16:55   - 16:43 ขาด 16:32 7:30 ขาด   - 6:36 7 8 4 0 0
  3. นายสรวิชญ์ พันธุ์เสือ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  4. นายชลกร กฤษประจันต์   - - - 7:22 7:19 7:22   - ขาด ขาด 7:22 7:21 16:08   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - 16:06 7:22 7:23 ขาด ขาด   - 7:21 9 2 8 0 0
  5. นายอานนท์ เล็กโสภี   - - - 7:10 ขาด 7:05   - ขาด 7:03 7:07 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด 15:02 ขาด   - ขาด 7:14 7:04 ขาด ขาด   - ขาด 7 1 11 0 0
  6. นายณภัทร ศรีงาม   - - - 7:25 7:25 7:19   - ขาด 7:10 7:20 7:23 16:08   - ขาด 7:26 ขาด 7:23 ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด ขาด   - 7:24 10 1 8 0 0
  7. นายอดิศร บรรดาศักดิ์   - - - 6:53 6:52 ขาด   - ขาด 6:54 6:58 6:54 ขาด   - ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:52 6:55 6:51 ขาด   - 6:55 10 0 9 0 0
  8. นายจตุพล สิทธิเกษมชัย   - - - 7:28 7:32 7:24   - ขาด 7:26 7:29 ขาด ขาด   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:30 7:33 ขาด   - 7:30 10 0 9 0 0
  9. นายจิรเมธ ตันรัตนพิทักษ์   - - - 7:46 7:45 7:39   - ขาด 7:38 7:45 7:44 16:06   - ขาด 7:47 7:43 7:52 ขาด   - ขาด 7:42 7:46 7:43 ขาด   - 7:43 13 1 5 0 0
  10. นายจิรวัฒน์ สินทรโก   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  11. นายจิรายุ ผลจรัญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:37 7:40 ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - 16:08 7:44 7:47 7:42 ขาด   - 7:43 8 1 10 0 0
  12. นายเตชสิทธิ์ จันทร   - - - 7:35 7:35 7:30   - ขาด 7:29 7:35 7:37 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด   - ขาด 7:36 8:41 7:29 ขาด   - 7:28 10 1 8 0 0
  13. นายณัฐพงศ์ สุขภพ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  14. นายประยูรศักดิ์ ฉิมวัย   - - - 7:12 7:09 7:08   - ขาด 7:09 7:20 7:08 16:15   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:14 7:09 ขาด   - 7:09 11 1 7 0 0
  15. นายทศพร กองประเสริฐ์   - - - ขาด 7:11 7:11   - ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - 7:13 5 0 14 0 0
  16. นายวิศรุต พลเสน   - - - 7:30 7:29 7:30   - ขาด 7:28 7:29 7:29 16:09   - ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด   - 16:23 7:26 7:31 7:31 ขาด   - 7:17 12 2 5 0 0
  17. นายภัทรพงษ์ กอสุพรรณ   - - - 7:28 7:34 7:37   - ขาด 7:29 7:31 7:35 ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:30 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  18. นางสาวธนินนาถ นาคเอก   - - - 7:33 7:33 7:28   - ขาด 7:26 7:31 7:30 16:13   - ขาด 7:23 ขาด 14:24 ขาด   - ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด   - 7:33 9 2 8 0 0
  19. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ   - - - 7:34 7:25 7:23   - ขาด 7:36 7:29 7:28 16:12   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - 16:09 7:28 7:28 ขาด ขาด   - 7:25 10 2 7 0 0
  20. นางสาวนิมนญา ปาลพันธ์   - - - ขาด ขาด 16:06   - ขาด 14:25 ขาด 7:35 ขาด   - ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 16:08 7:35 ขาด   - 7:37 5 3 11 0 0
  21. นางสาวนูรีน กิจจำนง   - - - 7:44 7:46 7:46   - ขาด 7:44 7:43 7:45 ขาด   - ขาด 7:49 ขาด 7:48 ขาด   - ขาด 7:43 7:44 ขาด ขาด   - 7:44 11 0 8 0 0
  22. นางสาวปารีณา บัวบาน   - - - ขาด 9:27 7:26   - ขาด 7:26 7:25 7:26 16:12   - ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด   - ขาด 7:54 ขาด ขาด ขาด   - 7:38 7 2 10 0 0
  23. นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา   - - - 16:11 7:36 7:36   - ขาด 7:33 7:36 7:37 16:14   - ขาด 7:34 ขาด 14:20 ขาด   - ขาด 7:35 7:36 ขาด ขาด   - ขาด 8 3 8 0 0
  24. นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. นางสาวศศิวิมล ชำนาญดี   - - - 7:13 7:10 7:07   - ขาด 7:08 7:11 7:10 16:50   - ขาด 7:07 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:10 7:12 ขาด ขาด   - 7:11 10 1 8 0 0
  26. นางสาวชลดา เมฆพะโยม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. นางสาวสุพัตรา ชั้นเสมา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง   - - - 7:17 7:17 7:19   - ขาด ขาด ขาด 16:15 16:13   - ขาด 7:18 ขาด 14:24 ขาด   - ขาด 7:19 7:18 ขาด ขาด   - 7:17 7 3 9 0 0
  29. นางสาวจิราวดี ศรีสนาม   - - - 7:22 7:19 7:22   - ขาด 7:21 7:22 7:21 16:09   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - 16:06 7:22 7:23 ขาด ขาด   - 7:21 10 2 7 0 0
  30. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์   - - - 7:25 7:31 7:16   - ขาด 7:24 7:22 7:35 ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:13 ขาด   - ขาด 7:23 7:22 ขาด ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  31. นางสาวสรัลพร สว่างศรี   - - - 7:33 7:33 7:27   - ขาด 7:18 7:32 7:33 16:12   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - 16:11 7:33 7:41 ขาด ขาด   - 7:37 10 2 7 0 0
  32. นางสาวสุมาลินี มณีวงษ์   - - - 7:12 7:10 7:10   - ขาด 7:07 7:12 7:16 16:09   - ขาด 7:11 ขาด 14:30 ขาด   - 16:06 7:12 7:14 7:12 ขาด   - 7:12 11 3 5 0 0
  33. นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:04 16:13   - ขาด 7:05 ขาด 14:23 ขาด   - 16:51 7:04 7:06 7:11 ขาด   - 7:03 6 3 10 0 0
  34. นางสาวสุดาพร มีเจริญสุข   - - - 7:41 7:39 7:53   - ขาด 7:23 7:38 7:36 16:14   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:25 7:28 ขาด   - 7:19 11 1 7 0 0
  35. นางสาวณัฏฐนิชา เผ่าพันธุ์   - - - 6:56 6:53 6:50   - ขาด 6:49 6:54 6:55 16:15   - ขาด 6:55 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 7:03 ขาด ขาด   - 6:59 10 1 8 0 0
  36. นางสาวเทียนทัชชา นิยมทอง   - - - 7:04 7:05 7:05   - ขาด 7:09 7:05 7:04 16:16   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - 16:51 7:04 7:06 ขาด ขาด   - 7:03 10 2 7 0 0
  37. นางสาวนิศารัตน์ เสาวรส   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 7:31 ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  38. นางสาวเบญจมาศ แซอั๊ง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวพลอยไพลิน ฮองกุล   - - - 7:19 7:23 7:22   - ขาด 7:27 7:21 7:09 16:09   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - 16:20 7:22 7:25 7:19 ขาด   - 7:29 11 2 6 0 0
  40. นางสาวพีรดา จงสุวรรณ   - - - 7:16 7:17 7:19   - ขาด 7:22 7:17 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:21 ขาด   - 16:11 7:19 16:05 7:19 ขาด   - 7:16 10 2 7 0 0
  41. นางสาวณัฐธิฌา มีมา   - - - ขาด 7:15 7:14   - ขาด ขาด 7:14 7:07 16:14   - ขาด 7:17 ขาด 7:31 ขาด   - ขาด 7:15 7:15 7:21 ขาด   - 7:18 10 1 8 0 0
  42. นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  43. นางสาวสุนิสา กำจัดภัย   - - - 7:33 7:33 7:28   - ขาด 7:26 7:31 7:30 16:12   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:24 ขาด ขาด   - 7:33 10 1 8 0 0
  44. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ   - - - 7:06 7:10 7:10   - ขาด 7:06 7:09 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 ขาด 7:07 ขาด   - 7:05 8 0 11 0 0
  45. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:26 1 1 17 0 0
  46. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:26 1 1 17 0 0
  47. นางสาววรางคณา แสนกล้า   - - - 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 14:51 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:29 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 2 16 0 0
  48. นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 2 17 0 0
  49. นางสาวอรนิภา ฤกษ์ประกอบ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 29 30     0 0 30 30 30     0 0 30 1 10     0 0 31 28 19     0 33 301
สาย   0 0 0 1 1     0 0 5 1 1     0 0 3 1 7     0 12 0 4 0     0 0 36
ขาด   0 0 0 19 18     0 49 14 18 18     0 49 16 47 32     0 37 18 17 30     0 16 398
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0