รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธรรธรณ์ ไทยวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. นายภาณุวัฒน์ สว่างจิตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. นายสรวิชญ์ พันธุ์เสือ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. นายชลกร กฤษประจันต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. นายอานนท์ เล็กโสภี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. นายณภัทร ศรีงาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. นายอดิศร บรรดาศักดิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. นายจตุพล สิทธิเกษมชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. นายจิรเมธ ตันรัตนพิทักษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. นายจิรวัฒน์ สินทรโก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. นายจิรายุ ผลจรัญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. นายเตชสิทธิ์ จันทร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. นายณัฐพงศ์ สุขภพ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. นายประยูรศักดิ์ ฉิมวัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. นายทศพร กองประเสริฐ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. นายวิศรุต พลเสน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. นายภัทรพงษ์ กอสุพรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวธนินนาถ นาคเอก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวนิมนญา ปาลพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวนูรีน กิจจำนง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวปารีณา บัวบาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวศศิวิมล ชำนาญดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวชลดา เมฆพะโยม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวสุพัตรา ชั้นเสมา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวจิราวดี ศรีสนาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวสรัลพร สว่างศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวสุมาลินี มณีวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวสุดาพร มีเจริญสุข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวณัฏฐนิชา เผ่าพันธุ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวเทียนทัชชา นิยมทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวนิศารัตน์ เสาวรส   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวเบญจมาศ แซอั๊ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวพลอยไพลิน ฮองกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวพีรดา จงสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวณัฐธิฌา มีมา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวสุนิสา กำจัดภัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  46. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  47. นางสาววรางคณา แสนกล้า   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  48. นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  49. นางสาวอรนิภา ฤกษ์ประกอบ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0