รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธรรธรณ์ ไทยวงษ์     - - 7:31 7:29 7:34     ขาด 7:28 7:31 7:32 ขาด     ขาด 7:33 ขาด 7:23 ขาด     ขาด 7:36 - - -     - 9 0 6 0 0
  2. นายภาณุวัฒน์ สว่างจิตร     - - 7:48 7:21 7:37     ขาด 7:28 16:32 7:08 16:04     ขาด 14:30 14:34 15:02 16:55     16:43 ขาด - - -     - 5 7 3 0 0
  3. นายสรวิชญ์ พันธุ์เสือ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  4. นายชลกร กฤษประจันต์     - - 7:22 7:19 7:22     ขาด ขาด 7:22 7:21 16:08     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     16:06 7:22 - - -     - 7 2 6 0 0
  5. นายอานนท์ เล็กโสภี     - - 7:10 ขาด 7:05     ขาด 7:03 7:07 ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด 15:02 ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 6 1 8 0 0
  6. นายณภัทร ศรีงาม     - - 7:25 7:25 7:19     ขาด 7:10 7:20 7:23 16:08     ขาด 7:26 ขาด 7:23 ขาด     ขาด ขาด - - -     - 8 1 6 0 0
  7. นายอดิศร บรรดาศักดิ์     - - 6:53 6:52 ขาด     ขาด 6:54 6:58 6:54 ขาด     ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:52 - - -     - 7 0 8 0 0
  8. นายจตุพล สิทธิเกษมชัย     - - 7:28 7:32 7:24     ขาด 7:26 7:29 ขาด ขาด     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 - - -     - 7 0 8 0 0
  9. นายจิรเมธ ตันรัตนพิทักษ์     - - 7:46 7:45 7:39     ขาด 7:38 7:45 7:44 16:06     ขาด 7:47 7:43 7:52 ขาด     ขาด 7:42 - - -     - 10 1 4 0 0
  10. นายจิรวัฒน์ สินทรโก     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  11. นายจิรายุ ผลจรัญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:37 7:40 ขาด     ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด     16:08 7:44 - - -     - 5 1 9 0 0
  12. นายเตชสิทธิ์ จันทร     - - 7:35 7:35 7:30     ขาด 7:29 7:35 7:37 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด     ขาด 7:36 - - -     - 8 0 7 0 0
  13. นายณัฐพงศ์ สุขภพ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  14. นายประยูรศักดิ์ ฉิมวัย     - - 7:12 7:09 7:08     ขาด 7:09 7:20 7:08 16:15     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 - - -     - 8 1 6 0 0
  15. นายทศพร กองประเสริฐ์     - - ขาด 7:11 7:11     ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 - - -     - 4 0 11 0 0
  16. นายวิศรุต พลเสน     - - 7:30 7:29 7:30     ขาด 7:28 7:29 7:29 16:09     ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด     16:23 7:26 - - -     - 9 2 4 0 0
  17. นายภัทรพงษ์ กอสุพรรณ     - - 7:28 7:34 7:37     ขาด 7:29 7:31 7:35 ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 7 0 8 0 0
  18. นางสาวธนินนาถ นาคเอก     - - 7:33 7:33 7:28     ขาด 7:26 7:31 7:30 16:13     ขาด 7:23 ขาด 14:24 ขาด     ขาด ขาด - - -     - 7 2 6 0 0
  19. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ     - - 7:34 7:25 7:23     ขาด 7:36 7:29 7:28 16:12     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     16:09 7:28 - - -     - 8 2 5 0 0
  20. นางสาวนิมนญา ปาลพันธ์     - - ขาด ขาด 16:06     ขาด 14:25 ขาด 7:35 ขาด     ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 - - -     - 3 2 10 0 0
  21. นางสาวนูรีน กิจจำนง     - - 7:44 7:46 7:46     ขาด 7:44 7:43 7:45 ขาด     ขาด 7:49 ขาด 7:48 ขาด     ขาด 7:43 - - -     - 9 0 6 0 0
  22. นางสาวปารีณา บัวบาน     - - ขาด 9:27 7:26     ขาด 7:26 7:25 7:26 16:12     ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด     ขาด 7:54 - - -     - 6 2 7 0 0
  23. นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา     - - 16:11 7:36 7:36     ขาด 7:33 7:36 7:37 16:14     ขาด 7:34 ขาด 14:20 ขาด     ขาด 7:35 - - -     - 7 3 5 0 0
  24. นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  25. นางสาวศศิวิมล ชำนาญดี     - - 7:13 7:10 7:07     ขาด 7:08 7:11 7:10 16:50     ขาด 7:07 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:10 - - -     - 8 1 6 0 0
  26. นางสาวชลดา เมฆพะโยม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  27. นางสาวสุพัตรา ชั้นเสมา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  28. นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง     - - 7:17 7:17 7:19     ขาด ขาด ขาด 16:15 16:13     ขาด 7:18 ขาด 14:24 ขาด     ขาด 7:19 - - -     - 5 3 7 0 0
  29. นางสาวจิราวดี ศรีสนาม     - - 7:22 7:19 7:22     ขาด 7:21 7:22 7:21 16:09     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     16:06 7:22 - - -     - 8 2 5 0 0
  30. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์     - - 7:25 7:31 7:16     ขาด 7:24 7:22 7:35 ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:23 - - -     - 9 0 6 0 0
  31. นางสาวสรัลพร สว่างศรี     - - 7:33 7:33 7:27     ขาด 7:18 7:32 7:33 16:12     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     16:11 7:33 - - -     - 8 2 5 0 0
  32. นางสาวสุมาลินี มณีวงษ์     - - 7:12 7:10 7:10     ขาด 7:07 7:12 7:16 16:09     ขาด 7:11 ขาด 14:30 ขาด     16:06 7:12 - - -     - 8 3 4 0 0
  33. นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:04 16:13     ขาด 7:05 ขาด 14:23 ขาด     16:51 7:04 - - -     - 3 3 9 0 0
  34. นางสาวสุดาพร มีเจริญสุข     - - 7:41 7:39 7:53     ขาด 7:23 7:38 7:36 16:14     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 - - -     - 8 1 6 0 0
  35. นางสาวณัฏฐนิชา เผ่าพันธุ์     - - 6:56 6:53 6:50     ขาด 6:49 6:54 6:55 16:15     ขาด 6:55 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 - - -     - 8 1 6 0 0
  36. นางสาวเทียนทัชชา นิยมทอง     - - 7:04 7:05 7:05     ขาด 7:09 7:05 7:04 16:16     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     16:51 7:04 - - -     - 8 2 5 0 0
  37. นางสาวนิศารัตน์ เสาวรส     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 0 14 0 0
  38. นางสาวเบญจมาศ แซอั๊ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  39. นางสาวพลอยไพลิน ฮองกุล     - - 7:19 7:23 7:22     ขาด 7:27 7:21 7:09 16:09     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     16:20 7:22 - - -     - 8 2 5 0 0
  40. นางสาวพีรดา จงสุวรรณ     - - 7:16 7:17 7:19     ขาด 7:22 7:17 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:21 ขาด     16:11 7:19 - - -     - 8 1 6 0 0
  41. นางสาวณัฐธิฌา มีมา     - - ขาด 7:15 7:14     ขาด ขาด 7:14 7:07 16:14     ขาด 7:17 ขาด 7:31 ขาด     ขาด 7:15 - - -     - 7 1 7 0 0
  42. นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  43. นางสาวสุนิสา กำจัดภัย     - - 7:33 7:33 7:28     ขาด 7:26 7:31 7:30 16:12     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 - - -     - 8 1 6 0 0
  44. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ     - - 7:06 7:10 7:10     ขาด 7:06 7:09 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 - - -     - 6 0 9 0 0
  45. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 1 14 0 0
  46. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 1 14 0 0
  47. นางสาววรางคณา แสนกล้า     - - 7:19 ขาด ขาด     ขาด 14:51 ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:29 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 2 12 0 0
  48. นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 2 13 0 0
  49. นางสาวอรนิภา ฤกษ์ประกอบ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
มา     0 0 29 30 31     0 30 30 30 0     0 30 1 10 0     0 31 0 0 0     0 252
สาย     0 0 1 1 1     0 5 1 1 22     0 3 1 7 1     12 0 0 0 0     0 56
ขาด     0 0 19 18 17     49 14 18 18 27     49 16 47 32 48     37 18 0 0 0     0 427
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0