รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย   - - - 7:27 7:28 7:18   - ขาด 7:22 7:27 7:24 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:28 ขาด   - 15:18 7:30 7:34 7:31 ขาด   - 16:07 9 3 7 0 0
  2. นายบุญรวี เอี่ยมตระกูล   - - - ขาด 7:12 7:11   - ขาด 7:08 16:15 7:17 ขาด   - ขาด 7:13 7:11 15:02 ขาด   - 15:44 7:13 ขาด 7:13 ขาด   - 7:13 9 3 7 0 0
  3. นายปรมินทร์ โสมนัส   - - - ขาด 7:47 7:21   - ขาด 16:13 ขาด ขาด 16:11   - ขาด 7:51 7:51 7:55 14:16   - 15:18 7:52 ขาด 7:52 ขาด   - 7:50 8 4 7 0 0
  4. นายอนุรักษ์ ศิลา   - - - 7:14 7:12 7:11   - ขาด 7:08 7:13 7:17 ขาด   - ขาด 7:13 ขาด 14:28 7:13   - 15:18 7:13 7:16 7:13 ขาด   - 7:14 12 2 5 0 0
  5. นายเทพรินทร์ คุ้มภัย   - - - 7:17 7:18 7:19   - ขาด 7:22 7:17 7:16 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด 7:21 7:18   - ขาด 7:19 7:18 7:20 ขาด   - 7:17 13 0 6 0 0
  6. นายพิษณุวัฒน์ มาตรศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 7:22 7:22   - ขาด 7:19 7:21 7:23 ขาด   - 7:19 7 0 12 0 0
  7. นายศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ   - - - 7:10 7:17 7:22   - ขาด 7:13 7:17 7:12 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 7:10 7:44 7:14 ขาด   - 7:18 12 0 7 0 0
  8. นายนนทกานต์ โพธิ์ศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  9. นายอาชวิน หงษ์โต   - - - 7:07 7:07 7:05   - ขาด 7:01 7:09 7:07 16:09   - ขาด 7:04 ขาด 14:28 7:09   - 15:18 7:12 7:12 7:11 ขาด   - 7:08 12 3 4 0 0
  10. นายวสวัตติ์ ห่วงวิไล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 7:08 7:08 ขาด   - ขาด 7:04 ขาด 7:26 7:33   - ขาด 7:28 7:25 16:13 ขาด   - 7:23 9 1 9 0 0
  11. นายพัชรวัฒน์ วัฒนะศิริเมธี   - - - ขาด ขาด 16:11   - ขาด ขาด 7:23 7:20 ขาด   - ขาด 16:16 ขาด 7:35 ขาด   - 15:59 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 3 12 0 0
  12. นายสิทธินนท์ โตสิรภัทร   - - - 7:01 6:57 16:14   - ขาด 6:57 6:57 6:55 ขาด   - ขาด 6:54 ขาด 6:57 6:47   - ขาด 7:01 7:00 6:59 ขาด   - 7:01 12 1 6 0 0
  13. นายวีรวัฒน์ ไพฑูร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  14. นางสาวชลธิชา พ่วงรักษา   - - - 7:25 7:21 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 7:28 7:33   - ขาด 7:27 7:36 7:32 ขาด   - 7:21 10 0 9 0 0
  15. นางสาวญาณิศา พิลาดี   - - - 6:49 6:49 6:48   - ขาด 6:48 6:50 6:47 ขาด   - ขาด 6:47 ขาด 14:30 6:47   - ขาด 6:49 6:48 6:47 ขาด   - 6:49 12 1 6 0 0
  16. นางสาวมิ่งขวัญ ศรีสมโภชน์   - - - 7:15 16:14 7:14   - ขาด 7:17 7:23 7:18 ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:34 7:31 ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  17. นางสาววันวิสา ฉิมภาลี   - - - 7:25 7:25 7:18   - ขาด 7:10 7:19 7:23 16:09   - ขาด 7:25 ขาด 7:23 7:10   - 15:16 7:19 7:21 7:20 ขาด   - 7:23 13 2 4 0 0
  18. นางสาวกันต์ฤทัย จันทา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  19. นางสาวณัฐสุดา พลเสน   - - - ขาด 6:56 6:59   - ขาด 6:55 6:52 6:56 ขาด   - ขาด 7:03 ขาด ขาด 6:58   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:47 8 0 11 0 0
  20. นางสาวหัทยา มาลัยเจริญ   - - - 7:25 ขาด 7:16   - ขาด 7:24 7:22 7:35 16:09   - ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:22 7:27 ขาด   - 7:20 10 1 8 0 0
  21. นางสาวอังควิภา บัวเงิน   - - - 7:40 7:44 7:37   - ขาด 7:44 7:41 7:41 ขาด   - ขาด 7:42 ขาด 7:40 7:41   - ขาด 7:42 7:44 7:44 ขาด   - 7:42 13 0 6 0 0
  22. นางสาวนฤมล นาคศิริ   - - - 7:12 16:11 7:15   - ขาด 7:11 7:16 7:16 16:09   - ขาด 7:10 ขาด 14:30 7:15   - 15:16 7:14 7:14 7:15 ขาด   - 7:08 11 4 4 0 0
  23. นางสาวนุชจรีย์ แซ่เอีย   - - - 6:56 7:03 7:17   - ขาด 7:02 7:09 7:12 ขาด   - ขาด 7:03 ขาด ขาด 7:13   - ขาด 7:06 7:11 7:15 ขาด   - ขาด 11 0 8 0 0
  24. นางสาวประพาฬรัตน์ พรพิพัฒน์พงศ์   - - - 7:22 7:23 7:22   - ขาด 7:19 7:34 7:26 ขาด   - ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด   - 15:16 7:17 ขาด 7:19 ขาด   - 7:22 11 1 7 0 0
  25. นางสาวพัชราภรณ์ เม่นมงกุฏ   - - - 7:04 7:05 7:02   - ขาด 7:04 7:05 7:04 16:06   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 7:07 7:24 ขาด   - 7:04 11 1 7 0 0
  26. นางสาวชมพู่ ค้ายาดี   - - - 7:30 7:27 7:23   - ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 14:27 7:25   - ขาด 7:26 7:26 ขาด ขาด   - 7:25 11 1 7 0 0
  27. นางสาวศุภวรรณ ฤกษ์บุรุษ   - - - 6:48 6:51 6:46   - ขาด 6:51 6:52 6:48 16:09   - 8:44 7:15 ขาด ขาด 6:50   - ขาด ขาด 6:49 6:49 ขาด   - ขาด 10 2 7 0 0
  28. นางสาวอภิญญา บุญส่งดี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  29. นางสาวอาจรีย์ อารีมิตรน่วมบัว   - - - 7:32 7:30 7:27   - ขาด 7:30 7:33 ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 7:32 7:28   - 15:16 7:31 7:32 7:35 ขาด   - 7:29 12 1 6 0 0
  30. นางสาววรดา วงษ์ยี่สุ่น   - - - 6:49 6:42 6:40   - ขาด 6:45 6:45 6:47 15:58   - ขาด 6:44 ขาด 14:30 ขาด   - 15:16 6:47 6:45 6:47 ขาด   - ขาด 10 3 6 0 0
  31. นางสาววาสินี มณีรัตน์   - - - 16:09 ขาด 7:03   - ขาด 6:56 16:11 16:12 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 3 14 0 0
  32. นางสาววิภาภรณ์ อรุณเเสงศิลป์   - - - ขาด 7:06 7:01   - ขาด ขาด 7:00 7:00 15:58   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:34   - ขาด ขาด ขาด 7:02 ขาด   - ขาด 5 2 12 0 0
  33. นางสาวสุมิตตรา ทาหนองโดก   - - - 7:18 7:22 ขาด   - ขาด 7:15 7:20 7:24 15:58   - ขาด ขาด ขาด 7:22 7:22   - ขาด 7:20 7:21 7:23 ขาด   - 7:19 11 1 7 0 0
  34. นางสาวอรวี โอภาส   - - - 7:37 7:37 7:32   - ขาด 7:35 7:46 7:38 ขาด   - ขาด 7:32 ขาด 7:25 7:40   - ขาด 7:36 7:33 7:00 ขาด   - 7:37 13 0 6 0 0
  35. นางสาวอริสรา ราชวงษ์   - - - 7:30 7:27 16:13   - ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 14:26 ขาด   - 15:16 7:26 7:26 ขาด ขาด   - 7:25 9 3 7 0 0
  36. นางสาวอัญชิสา ปิ่นหิรัญ   - - - 16:09 16:11 ขาด   - ขาด 7:08 ขาด 16:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด   - 16:07 2 4 13 0 0
  37. นางสาวอัญชิสา วิจิตรบัญชา   - - - 7:36 7:37 7:26   - ขาด 7:28 7:28 7:37 15:58   - ขาด 7:26 ขาด 7:37 7:27   - 15:16 7:35 7:30 7:34 ขาด   - 7:29 13 2 4 0 0
  38. นางสาวศิรินดา จิตรหาญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 24 25     0 0 28 27 28     0 0 27 2 15     0 0 28 25 26     0 24 279
สาย   0 0 0 2 3     0 0 1 2 2     0 1 1 0 9     0 13 0 0 1     0 2 37
ขาด   0 0 0 12 10     0 38 9 9 8     0 37 10 36 14     0 25 10 13 11     0 12 254
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0