รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย     - - 7:27 7:28 7:18     ขาด 7:22 7:27 7:24 ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:28 ขาด     15:18 7:30 - - -     - 7 2 6 0 0
  2. นายบุญรวี เอี่ยมตระกูล     - - ขาด 7:12 7:11     ขาด 7:08 16:15 7:17 ขาด     ขาด 7:13 7:11 15:02 ขาด     15:44 7:13 - - -     - 7 3 5 0 0
  3. นายปรมินทร์ โสมนัส     - - ขาด 7:47 7:21     ขาด 16:13 ขาด ขาด 16:11     ขาด 7:51 7:51 7:55 14:16     15:18 7:52 - - -     - 6 4 5 0 0
  4. นายอนุรักษ์ ศิลา     - - 7:14 7:12 7:11     ขาด 7:08 7:13 7:17 ขาด     ขาด 7:13 ขาด 14:28 7:13     15:18 7:13 - - -     - 9 2 4 0 0
  5. นายเทพรินทร์ คุ้มภัย     - - 7:17 7:18 7:19     ขาด 7:22 7:17 7:16 ขาด     ขาด 7:18 ขาด 7:21 7:18     ขาด 7:19 - - -     - 10 0 5 0 0
  6. นายพิษณุวัฒน์ มาตรศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด 7:22 7:22     ขาด 7:19 - - -     - 4 0 11 0 0
  7. นายศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ     - - 7:10 7:17 7:22     ขาด 7:13 7:17 7:12 ขาด     ขาด 7:18 ขาด 7:20 ขาด     ขาด 7:10 - - -     - 9 0 6 0 0
  8. นายนนทกานต์ โพธิ์ศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  9. นายอาชวิน หงษ์โต     - - 7:07 7:07 7:05     ขาด 7:01 7:09 7:07 16:09     ขาด 7:04 ขาด 14:28 7:09     15:18 7:12 - - -     - 9 3 3 0 0
  10. นายวสวัตติ์ ห่วงวิไล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 7:08 7:08 ขาด     ขาด 7:04 ขาด 7:26 7:33     ขาด 7:28 - - -     - 7 0 8 0 0
  11. นายพัชรวัฒน์ วัฒนะศิริเมธี     - - ขาด ขาด 16:11     ขาด ขาด 7:23 7:20 ขาด     ขาด 16:16 ขาด 7:35 ขาด     15:59 7:16 - - -     - 4 3 8 0 0
  12. นายสิทธินนท์ โตสิรภัทร     - - 7:01 6:57 16:14     ขาด 6:57 6:57 6:55 ขาด     ขาด 6:54 ขาด 6:57 6:47     ขาด 7:01 - - -     - 9 1 5 0 0
  13. นายวีรวัฒน์ ไพฑูร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  14. นางสาวชลธิชา พ่วงรักษา     - - 7:25 7:21 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด     ขาด 7:27 ขาด 7:28 7:33     ขาด 7:27 - - -     - 7 0 8 0 0
  15. นางสาวญาณิศา พิลาดี     - - 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:48 6:50 6:47 ขาด     ขาด 6:47 ขาด 14:30 6:47     ขาด 6:49 - - -     - 9 1 5 0 0
  16. นางสาวมิ่งขวัญ ศรีสมโภชน์     - - 7:15 16:14 7:14     ขาด 7:17 7:23 7:18 ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 6 1 8 0 0
  17. นางสาววันวิสา ฉิมภาลี     - - 7:25 7:25 7:18     ขาด 7:10 7:19 7:23 16:09     ขาด 7:25 ขาด 7:23 7:10     15:16 7:19 - - -     - 10 2 3 0 0
  18. นางสาวกันต์ฤทัย จันทา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  19. นางสาวณัฐสุดา พลเสน     - - ขาด 6:56 6:59     ขาด 6:55 6:52 6:56 ขาด     ขาด 7:03 ขาด ขาด 6:58     ขาด ขาด - - -     - 7 0 8 0 0
  20. นางสาวหัทยา มาลัยเจริญ     - - 7:25 ขาด 7:16     ขาด 7:24 7:22 7:35 16:09     ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 - - -     - 7 1 7 0 0
  21. นางสาวอังควิภา บัวเงิน     - - 7:40 7:44 7:37     ขาด 7:44 7:41 7:41 ขาด     ขาด 7:42 ขาด 7:40 7:41     ขาด 7:42 - - -     - 10 0 5 0 0
  22. นางสาวนฤมล นาคศิริ     - - 7:12 16:11 7:15     ขาด 7:11 7:16 7:16 16:09     ขาด 7:10 ขาด 14:30 7:15     15:16 7:14 - - -     - 8 4 3 0 0
  23. นางสาวนุชจรีย์ แซ่เอีย     - - 6:56 7:03 7:17     ขาด 7:02 7:09 7:12 ขาด     ขาด 7:03 ขาด ขาด 7:13     ขาด 7:06 - - -     - 9 0 6 0 0
  24. นางสาวประพาฬรัตน์ พรพิพัฒน์พงศ์     - - 7:22 7:23 7:22     ขาด 7:19 7:34 7:26 ขาด     ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด     15:16 7:17 - - -     - 9 1 5 0 0
  25. นางสาวพัชราภรณ์ เม่นมงกุฏ     - - 7:04 7:05 7:02     ขาด 7:04 7:05 7:04 16:06     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 - - -     - 8 1 6 0 0
  26. นางสาวชมพู่ ค้ายาดี     - - 7:30 7:27 7:23     ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด     ขาด 7:27 ขาด 14:27 7:25     ขาด 7:26 - - -     - 9 1 5 0 0
  27. นางสาวศุภวรรณ ฤกษ์บุรุษ     - - 6:48 6:51 6:46     ขาด 6:51 6:52 6:48 16:09     8:44 7:15 ขาด ขาด 6:50     ขาด ขาด - - -     - 8 2 5 0 0
  28. นางสาวอภิญญา บุญส่งดี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  29. นางสาวอาจรีย์ อารีมิตรน่วมบัว     - - 7:32 7:30 7:27     ขาด 7:30 7:33 ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด 7:32 7:28     15:16 7:31 - - -     - 9 1 5 0 0
  30. นางสาววรดา วงษ์ยี่สุ่น     - - 6:49 6:42 6:40     ขาด 6:45 6:45 6:47 15:58     ขาด 6:44 ขาด 14:30 ขาด     15:16 6:47 - - -     - 8 3 4 0 0
  31. นางสาววาสินี มณีรัตน์     - - 16:09 ขาด 7:03     ขาด 6:56 16:11 16:12 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 2 3 10 0 0
  32. นางสาววิภาภรณ์ อรุณเเสงศิลป์     - - ขาด 7:06 7:01     ขาด ขาด 7:00 7:00 15:58     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:34     ขาด ขาด - - -     - 4 2 9 0 0
  33. นางสาวสุมิตตรา ทาหนองโดก     - - 7:18 7:22 ขาด     ขาด 7:15 7:20 7:24 15:58     ขาด ขาด ขาด 7:22 7:22     ขาด 7:20 - - -     - 8 1 6 0 0
  34. นางสาวอรวี โอภาส     - - 7:37 7:37 7:32     ขาด 7:35 7:46 7:38 ขาด     ขาด 7:32 ขาด 7:25 7:40     ขาด 7:36 - - -     - 10 0 5 0 0
  35. นางสาวอริสรา ราชวงษ์     - - 7:30 7:27 16:13     ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด     ขาด 7:27 ขาด 14:26 ขาด     15:16 7:26 - - -     - 7 3 5 0 0
  36. นางสาวอัญชิสา ปิ่นหิรัญ     - - 16:09 16:11 ขาด     ขาด 7:08 ขาด 16:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 - - -     - 2 3 10 0 0
  37. นางสาวอัญชิสา วิจิตรบัญชา     - - 7:36 7:37 7:26     ขาด 7:28 7:28 7:37 15:58     ขาด 7:26 ขาด 7:37 7:27     15:16 7:35 - - -     - 10 2 3 0 0
  38. นางสาวศิรินดา จิตรหาญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
มา     0 0 24 25 25     0 28 27 28 0     0 27 2 15 19     0 28 0 0 0     0 248
สาย     0 0 2 3 3     0 1 2 2 11     1 1 0 9 2     13 0 0 0 0     0 50
ขาด     0 0 12 10 10     38 9 9 8 27     37 10 36 14 17     25 10 0 0 0     0 272
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0