รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธัสมา เครือวัลย์     - - 7:29 7:28 7:27     ขาด 7:33 ขาด 7:26 ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 ขาด 7:26 ขาด     ขาด 8 0 11 0 0
  2. นายชยกรณ์ ดวงอุดม     - - 7:37 7:34 7:34     ขาด 7:30 7:34 7:34 ขาด     ขาด 7:35 ขาด ขาด 7:31     ขาด ขาด 7:41 7:34 ขาด     7:39 11 0 8 0 0
  3. นายดลวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ     - - 7:27 ขาด 7:25     ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด     ขาด 7:35 ขาด 7:33 7:28     14:07 7:40 7:38 ขาด ขาด     7:33 11 1 7 0 0
  4. นายราม บุญทรัพย์     - - 7:37 7:34 7:34     ขาด 7:30 7:34 7:34 16:08     ขาด 7:35 ขาด 7:46 7:31     14:10 7:36 7:39 7:34 ขาด     7:38 13 2 4 0 0
  5. นายกฤษฎา แย้มทรัพย์     - - ขาด 16:11 ขาด     ขาด 7:40 ขาด 16:12 ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด     14:07 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 4 14 0 0
  6. นายชนนน พรพิพัฒน์พงศ์     - - 7:22 7:23 7:22     ขาด 7:19 7:35 7:26 ขาด     ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด     ขาด 7:17 7:21 7:19 ขาด     7:22 12 0 7 0 0
  7. นายอภิวัฒน์ สุวรรณศรี     - - 7:29 7:28 7:27     ขาด 7:33 7:32 ขาด 16:08     ขาด 7:27 ขาด 7:25 ขาด     14:07 7:28 7:24 7:26 ขาด     7:28 11 2 6 0 0
  8. นายปฏิภาณ สันติกฤษณเลิศ     - - 7:20 7:17 7:18     ขาด ขาด 7:18 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     7:26 9 0 10 0 0
  9. นายสิรภพ กิตติวัฒนากูล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  10. นายอภิสิทธิ์ สาปาน     - - ขาด 7:37 7:22     ขาด 7:31 7:18 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:45 ขาด     ขาด 7:43 7:42 7:39 ขาด     7:32 10 0 9 0 0
  11. นายธนวิทย์ บุญญังกูร     - - 6:56 6:51 6:48     ขาด 14:25 6:54 ขาด ขาด     ขาด 6:53 ขาด 7:00 6:49     ขาด 6:55 6:54 6:54 ขาด     6:54 11 1 7 0 0
  12. นายนันทสิทธิ์ เอี่ยมสะอาดศรี     - - ขาด 7:00 6:58     ขาด ขาด 7:03 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด     14:08 ขาด 14:44 ขาด ขาด     7:01 4 3 12 0 0
  13. นายยศกร ตั้งจิตต์ธรรม     - - 7:15 7:11 7:14     ขาด 7:14 16:11 7:11 ขาด     ขาด 7:13 ขาด 7:18 7:10     14:07 7:11 7:14 7:13 ขาด     7:11 12 2 5 0 0
  14. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:07 7:08 16:07     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:05     14:07 7:12 ขาด 7:09 ขาด     7:09 5 3 13 0 0
  15. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:07 7:08 16:07     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:05     14:07 7:12 ขาด 7:09 ขาด     7:09 5 3 13 0 0
  16. นางสาวธนภรณ์ มั่นใจ     - - 7:25 ขาด 7:19     ขาด 7:10 7:20 7:23 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:23 7:11     14:13 7:19 7:21 7:20 ขาด     ขาด 10 2 7 0 0
  17. นางสาวประภัศรา ภูโต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. นางสาวณัฐนิษฐ์ษา อ่อนน้อม     - - 7:31 7:28 7:26     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:08     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 7:23 ขาด ขาด     7:30 7 2 10 0 0
  19. นางสาวญาณิศา อู่อรุณ     - - 7:22 7:08 7:10     ขาด 7:12 7:12 7:10 ขาด     ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด     14:13 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:11 8 1 10 0 0
  20. นางสาวณัฐธิดา งามสอาด     - - 7:31 7:26 16:09     ขาด 7:17 7:28 ขาด 16:07     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:32 7:39 ขาด ขาด     7:42 8 3 8 0 0
  21. นางสาวปรียาภัทร เรือนรื่น     - - 7:37 7:37 7:36     ขาด 7:37 7:36 7:35 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:52 7:34     ขาด 7:38 7:38 7:35 ขาด     ขาด 11 0 8 0 0
  22. นางสาวสุภัสสร เรือนวิลัย     - - 7:34 7:25 7:23     ขาด 7:36 7:29 7:28 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:29 ขาด     14:13 7:28 ขาด 7:28 ขาด     7:25 10 2 7 0 0
  23. นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  24. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:47 7:45 ขาด ขาด     7:44 4 1 16 0 0
  25. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:47 7:45 ขาด ขาด     7:44 4 1 16 0 0
  26. นางสาวชนิกานต์ รอดเชียงล้ำ     - - 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:49 6:50 6:47 16:09     ขาด 6:47 ขาด 14:23 ขาด     14:20 6:49 6:49 6:48 ขาด     6:49 11 3 5 0 0
  27. นางสาวนันท์นภัส พลายละหาร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. นางสาววาริษา แก้วศรีงาม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  29. นางสาวศุภัชยา โพธิ์ศรี     - - 7:21 7:15 7:20     ขาด 7:15 7:19 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:20 7:29 ขาด ขาด ขาด     7:13 8 1 10 0 0
  30. นางสาวอรณัญช์ แก้วพันลึก     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 7:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 7:45 7:35 ขาด     7:44 5 2 14 0 0
  32. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 7:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 7:45 7:35 ขาด     7:44 5 2 14 0 0
  33. นางสาวกฤตยา คล่องแคล่ว     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:15 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:19 7:18 ขาด ขาด     7:17 3 3 13 0 0
  34. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 16:15 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด     14:13 7:19 16:10 ขาด ขาด     7:17 2 6 13 0 0
  35. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 16:15 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด     14:13 7:19 16:10 ขาด ขาด     7:17 2 6 13 0 0
  36. นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี     - - 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:17 7:40 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:46 7:29     14:13 7:42 7:43 7:49 ขาด     7:43 10 1 8 0 0
  37. นางสาวมลิดา เพ็ชรัตน์     - - 7:11 7:08 7:11     ขาด 7:09 7:12 7:11 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:09     ขาด 7:10 7:11 7:09 ขาด     7:09 11 0 8 0 0
  38. นางสาวปัญจพร พลายเพ็ชร     - - 7:23 7:23 7:21     ขาด 7:23 7:24 7:27 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:20 7:20     14:13 7:23 7:27 7:23 ขาด     7:24 11 3 5 0 0
  39. นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์     - - 7:49 7:48 7:18     ขาด 7:46 7:44 ขาด 16:19     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 7:47 7:42 ขาด     7:50 9 2 8 0 0
  40. นางสาวจุฑามณี มากขนอน     - - 7:34 16:09 7:32     ขาด 15:05 7:30 7:34 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:25     14:15 7:31 7:35 7:30 ขาด     7:28 9 3 7 0 0
  41. นางสาวชุติมณต์ แจ่มจันทร์     - - 7:20 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:15 7:15 7:15 ขาด ขาด     7:18 4 1 14 0 0
  42. นางสาวสุพัตรา รามจุล     - - 7:45 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:50 7:39 ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:18 ขาด     14:15 7:42 7:50 7:52 ขาด     7:44 7 2 10 0 0
  43. นางสาวอารยา มณีเเสง     - - 16:08 ขาด 7:04     ขาด 7:03 7:15 7:10 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:20 7:09     ขาด 7:06 7:09 7:09 ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  44. นางสาวลลิดา สิงห์ใจชี่น     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  45. นางสาววรรณวิมล เกตุแก้ว     - - 7:34 16:06 7:25     ขาด 7:36 7:29 7:28 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:20 7:28 7:28 7:27 ขาด     7:24 9 2 8 0 0
  46. นางสาวศิริพร สีนาคสุข     - - 7:05 7:06 7:03     ขาด 7:04 7:05 7:04 ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด     14:20 ขาด 7:07 7:25 ขาด     7:04 9 2 8 0 0
  47. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไตรเวทย์     - - 7:34 16:05 7:25     ขาด 7:36 7:29 7:28 16:09     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:20 7:28 7:28 ขาด ขาด     ขาด 7 3 9 0 0
มา     0 0 27 21 26     0 24 26 27 0     0 14 0 12 15     0 36 29 26 0     34 317
สาย     0 0 1 4 1     0 2 7 4 15     0 0 0 8 0     31 0 3 0 0     0 76
ขาด     8 8 19 22 20     47 21 14 16 32     47 33 47 27 32     16 11 15 21 47     13 516
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0