รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 7:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 - - -     - 2 2 13 0 0
  2. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 16:15 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด     14:13 7:19 - - -     - 1 5 11 0 0
  3. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:47 - - -     - 2 1 14 0 0
  4. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:07 7:08 16:07     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:05     14:07 7:12 - - -     - 3 3 11 0 0
  5. นายธัสมา เครือวัลย์     - - 7:29 7:28 7:27     ขาด 7:33 ขาด 7:26 ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 - - -     - 7 0 8 0 0
  6. นายชยกรณ์ ดวงอุดม     - - 7:37 7:34 7:34     ขาด 7:30 7:34 7:34 ขาด     ขาด 7:35 ขาด ขาด 7:31     ขาด ขาด - - -     - 8 0 7 0 0
  7. นายดลวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ     - - 7:27 ขาด 7:25     ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด     ขาด 7:35 ขาด 7:33 7:28     14:07 7:40 - - -     - 9 1 5 0 0
  8. นายราม บุญทรัพย์     - - 7:37 7:34 7:34     ขาด 7:30 7:34 7:34 16:08     ขาด 7:35 ขาด 7:46 7:31     14:10 7:36 - - -     - 10 2 3 0 0
  9. นายกฤษฎา แย้มทรัพย์     - - ขาด 16:11 ขาด     ขาด 7:40 ขาด 16:12 ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด     14:07 ขาด - - -     - 1 4 10 0 0
  10. นายชนนน พรพิพัฒน์พงศ์     - - 7:22 7:23 7:22     ขาด 7:19 7:35 7:26 ขาด     ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด     ขาด 7:17 - - -     - 9 0 6 0 0
  11. นายอภิวัฒน์ สุวรรณศรี     - - 7:29 7:28 7:27     ขาด 7:33 7:32 ขาด 16:08     ขาด 7:27 ขาด 7:25 ขาด     14:07 7:28 - - -     - 8 2 5 0 0
  12. นายปฏิภาณ สันติกฤษณเลิศ     - - 7:20 7:17 7:18     ขาด ขาด 7:18 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07     ขาด 7:16 - - -     - 7 0 8 0 0
  13. นายสิรภพ กิตติวัฒนากูล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  14. นายอภิสิทธิ์ สาปาน     - - ขาด 7:37 7:22     ขาด 7:31 7:18 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:45 ขาด     ขาด 7:43 - - -     - 7 0 8 0 0
  15. นายธนวิทย์ บุญญังกูร     - - 6:56 6:51 6:48     ขาด 14:25 6:54 ขาด ขาด     ขาด 6:53 ขาด 7:00 6:49     ขาด 6:55 - - -     - 8 1 6 0 0
  16. นายนันทสิทธิ์ เอี่ยมสะอาดศรี     - - ขาด 7:00 6:58     ขาด ขาด 7:03 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด     14:08 ขาด - - -     - 3 2 10 0 0
  17. นายยศกร ตั้งจิตต์ธรรม     - - 7:15 7:11 7:14     ขาด 7:14 16:11 7:11 ขาด     ขาด 7:13 ขาด 7:18 7:10     14:07 7:11 - - -     - 9 2 4 0 0
  18. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:07 7:08 16:07     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:05     14:07 7:12 - - -     - 3 3 11 0 0
  19. นางสาวธนภรณ์ มั่นใจ     - - 7:25 ขาด 7:19     ขาด 7:10 7:20 7:23 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:23 7:11     14:13 7:19 - - -     - 8 2 5 0 0
  20. นางสาวประภัศรา ภูโต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  21. นางสาวณัฐนิษฐ์ษา อ่อนน้อม     - - 7:31 7:28 7:26     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:08     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 - - -     - 5 2 8 0 0
  22. นางสาวญาณิศา อู่อรุณ     - - 7:22 7:08 7:10     ขาด 7:12 7:12 7:10 ขาด     ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด     14:13 ขาด - - -     - 7 1 7 0 0
  23. นางสาวณัฐธิดา งามสอาด     - - 7:31 7:26 16:09     ขาด 7:17 7:28 ขาด 16:07     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:32 - - -     - 6 3 6 0 0
  24. นางสาวปรียาภัทร เรือนรื่น     - - 7:37 7:37 7:36     ขาด 7:37 7:36 7:35 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:52 7:34     ขาด 7:38 - - -     - 9 0 6 0 0
  25. นางสาวสุภัสสร เรือนวิลัย     - - 7:34 7:25 7:23     ขาด 7:36 7:29 7:28 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:29 ขาด     14:13 7:28 - - -     - 8 2 5 0 0
  26. นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  27. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     14:13 7:47 - - -     - 2 1 14 0 0
  28. นางสาวชนิกานต์ รอดเชียงล้ำ     - - 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:49 6:50 6:47 16:09     ขาด 6:47 ขาด 14:23 ขาด     14:20 6:49 - - -     - 8 3 4 0 0
  29. นางสาวนันท์นภัส พลายละหาร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  30. นางสาววาริษา แก้วศรีงาม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  31. นางสาวศุภัชยา โพธิ์ศรี     - - 7:21 7:15 7:20     ขาด 7:15 7:19 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:20 7:29 - - -     - 7 1 7 0 0
  32. นางสาวอรณัญช์ แก้วพันลึก     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  33. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 7:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 - - -     - 2 2 13 0 0
  34. นางสาวกฤตยา คล่องแคล่ว     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:15 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:19 - - -     - 1 3 11 0 0
  35. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:16 16:15 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด     14:13 7:19 - - -     - 1 5 11 0 0
  36. นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี     - - 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:17 7:40 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:46 7:29     14:13 7:42 - - -     - 7 1 7 0 0
  37. นางสาวมลิดา เพ็ชรัตน์     - - 7:11 7:08 7:11     ขาด 7:09 7:12 7:11 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:09     ขาด 7:10 - - -     - 8 0 7 0 0
  38. นางสาวปัญจพร พลายเพ็ชร     - - 7:23 7:23 7:21     ขาด 7:23 7:24 7:27 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:20 7:20     14:13 7:23 - - -     - 8 3 4 0 0
  39. นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์     - - 7:49 7:48 7:18     ขาด 7:46 7:44 ขาด 16:19     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:13 7:44 - - -     - 6 2 7 0 0
  40. นางสาวจุฑามณี มากขนอน     - - 7:34 16:09 7:32     ขาด 15:05 7:30 7:34 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:25     14:15 7:31 - - -     - 6 3 6 0 0
  41. นางสาวชุติมณต์ แจ่มจันทร์     - - 7:20 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:15 7:15 - - -     - 2 1 12 0 0
  42. นางสาวสุพัตรา รามจุล     - - 7:45 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:50 7:39 ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:18 ขาด     14:15 7:42 - - -     - 4 2 9 0 0
  43. นางสาวอารยา มณีเเสง     - - 16:08 ขาด 7:04     ขาด 7:03 7:15 7:10 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:20 7:09     ขาด 7:06 - - -     - 7 1 7 0 0
  44. นางสาวลลิดา สิงห์ใจชี่น     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 - - -     - 1 0 14 0 0
  45. นางสาววรรณวิมล เกตุแก้ว     - - 7:34 16:06 7:25     ขาด 7:36 7:29 7:28 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:20 7:28 - - -     - 6 2 7 0 0
  46. นางสาวศิริพร สีนาคสุข     - - 7:05 7:06 7:03     ขาด 7:04 7:05 7:04 ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด     14:20 ขาด - - -     - 6 2 7 0 0
  47. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไตรเวทย์     - - 7:34 16:05 7:25     ขาด 7:36 7:29 7:28 16:09     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:20 7:28 - - -     - 6 3 6 0 0
มา     0 0 27 21 26     0 24 26 27 0     0 14 0 12 15     0 36 0 0 0     0 228
สาย     0 0 1 4 1     0 2 7 4 15     0 0 0 8 0     31 0 0 0 0     0 73
ขาด     8 8 19 22 20     47 21 14 16 32     47 33 47 27 32     16 11 0 0 0     0 420
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0