รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธัสมา เครือวัลย์   - - - 7:29 7:28 7:27   - ขาด 7:33 ขาด 7:26 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 ขาด 7:26 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  2. นายชยกรณ์ ดวงอุดม   - - - 7:37 7:34 7:34   - ขาด 7:30 7:34 7:34 ขาด   - ขาด 7:35 ขาด ขาด 7:31   - ขาด ขาด 7:41 7:34 ขาด   - 7:39 11 0 8 0 0
  3. นายดลวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ   - - - 7:27 ขาด 7:25   - ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด   - ขาด 7:35 ขาด 7:33 7:28   - 14:07 7:40 7:38 ขาด ขาด   - 7:33 11 1 7 0 0
  4. นายราม บุญทรัพย์   - - - 7:37 7:34 7:34   - ขาด 7:30 7:34 7:34 16:08   - ขาด 7:35 ขาด 7:46 7:31   - 14:10 7:36 7:39 7:34 ขาด   - 7:38 13 2 4 0 0
  5. นายกฤษฎา แย้มทรัพย์   - - - ขาด 16:11 ขาด   - ขาด 7:40 ขาด 16:12 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด   - 14:07 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 4 14 0 0
  6. นายชนนน พรพิพัฒน์พงศ์   - - - 7:22 7:23 7:22   - ขาด 7:19 7:35 7:26 ขาด   - ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด   - ขาด 7:17 7:21 7:19 ขาด   - 7:22 12 0 7 0 0
  7. นายอภิวัฒน์ สุวรรณศรี   - - - 7:29 7:28 7:27   - ขาด 7:33 7:32 ขาด 16:08   - ขาด 7:27 ขาด 7:25 ขาด   - 14:07 7:28 7:24 7:26 ขาด   - 7:28 11 2 6 0 0
  8. นายปฏิภาณ สันติกฤษณเลิศ   - - - 7:20 7:17 7:18   - ขาด ขาด 7:18 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 9 0 10 0 0
  9. นายสิรภพ กิตติวัฒนากูล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. นายอภิสิทธิ์ สาปาน   - - - ขาด 7:37 7:22   - ขาด 7:31 7:18 7:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:45 ขาด   - ขาด 7:43 7:42 7:39 ขาด   - 7:32 10 0 9 0 0
  11. นายธนวิทย์ บุญญังกูร   - - - 6:56 6:51 6:48   - ขาด 14:25 6:54 ขาด ขาด   - ขาด 6:53 ขาด 7:00 6:49   - ขาด 6:55 6:54 6:54 ขาด   - 6:54 11 1 7 0 0
  12. นายนันทสิทธิ์ เอี่ยมสะอาดศรี   - - - ขาด 7:00 6:58   - ขาด ขาด 7:03 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด   - 14:08 ขาด 14:44 ขาด ขาด   - 7:01 4 3 12 0 0
  13. นายยศกร ตั้งจิตต์ธรรม   - - - 7:15 7:11 7:14   - ขาด 7:14 16:11 7:11 ขาด   - ขาด 7:13 ขาด 7:18 7:10   - 14:07 7:11 7:14 7:13 ขาด   - 7:11 12 2 5 0 0
  14. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:07 7:08 16:07   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:05   - 14:07 7:12 ขาด 7:09 ขาด   - 7:09 5 3 13 0 0
  15. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:07 7:08 16:07   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:05   - 14:07 7:12 ขาด 7:09 ขาด   - 7:09 5 3 13 0 0
  16. นางสาวธนภรณ์ มั่นใจ   - - - 7:25 ขาด 7:19   - ขาด 7:10 7:20 7:23 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:23 7:11   - 14:13 7:19 7:21 7:20 ขาด   - ขาด 10 2 7 0 0
  17. นางสาวประภัศรา ภูโต   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  18. นางสาวณัฐนิษฐ์ษา อ่อนน้อม   - - - 7:31 7:28 7:26   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:08   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:44 7:23 ขาด ขาด   - 7:30 7 2 10 0 0
  19. นางสาวญาณิศา อู่อรุณ   - - - 7:22 7:08 7:10   - ขาด 7:12 7:12 7:10 ขาด   - ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   - 14:13 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:11 8 1 10 0 0
  20. นางสาวณัฐธิดา งามสอาด   - - - 7:31 7:26 16:09   - ขาด 7:17 7:28 ขาด 16:07   - ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:32 7:39 ขาด ขาด   - 7:42 8 3 8 0 0
  21. นางสาวปรียาภัทร เรือนรื่น   - - - 7:37 7:37 7:36   - ขาด 7:37 7:36 7:35 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:52 7:34   - ขาด 7:38 7:38 7:35 ขาด   - ขาด 11 0 8 0 0
  22. นางสาวสุภัสสร เรือนวิลัย   - - - 7:34 7:25 7:23   - ขาด 7:36 7:29 7:28 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:29 ขาด   - 14:13 7:28 ขาด 7:28 ขาด   - 7:25 10 2 7 0 0
  23. นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  24. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:47 7:45 ขาด ขาด   - 7:44 4 1 16 0 0
  25. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:47 7:45 ขาด ขาด   - 7:44 4 1 16 0 0
  26. นางสาวชนิกานต์ รอดเชียงล้ำ   - - - 6:49 6:49 6:48   - ขาด 6:49 6:50 6:47 16:09   - ขาด 6:47 ขาด 14:23 ขาด   - 14:20 6:49 6:49 6:48 ขาด   - 6:49 11 3 5 0 0
  27. นางสาวนันท์นภัส พลายละหาร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. นางสาววาริษา แก้วศรีงาม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  29. นางสาวศุภัชยา โพธิ์ศรี   - - - 7:21 7:15 7:20   - ขาด 7:15 7:19 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:20 7:29 ขาด ขาด ขาด   - 7:13 8 1 10 0 0
  30. นางสาวอรณัญช์ แก้วพันลึก   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:16 7:36 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:44 7:45 7:35 ขาด   - 7:44 5 2 14 0 0
  32. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:16 7:36 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:44 7:45 7:35 ขาด   - 7:44 5 2 14 0 0
  33. นางสาวกฤตยา คล่องแคล่ว   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:15 16:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:19 7:18 ขาด ขาด   - 7:17 3 3 13 0 0
  34. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:16 16:15 16:13   - ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด   - 14:13 7:19 16:10 ขาด ขาด   - 7:17 2 6 13 0 0
  35. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:16 16:15 16:13   - ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด   - 14:13 7:19 16:10 ขาด ขาด   - 7:17 2 6 13 0 0
  36. นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี   - - - 7:17 ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:17 7:40 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:46 7:29   - 14:13 7:42 7:43 7:49 ขาด   - 7:43 10 1 8 0 0
  37. นางสาวมลิดา เพ็ชรัตน์   - - - 7:11 7:08 7:11   - ขาด 7:09 7:12 7:11 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:09   - ขาด 7:10 7:11 7:09 ขาด   - 7:09 11 0 8 0 0
  38. นางสาวปัญจพร พลายเพ็ชร   - - - 7:23 7:23 7:21   - ขาด 7:23 7:24 7:27 16:13   - ขาด ขาด ขาด 14:20 7:20   - 14:13 7:23 7:27 7:23 ขาด   - 7:24 11 3 5 0 0
  39. นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์   - - - 7:49 7:48 7:18   - ขาด 7:46 7:44 ขาด 16:19   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:13 7:44 7:47 7:42 ขาด   - 7:50 9 2 8 0 0
  40. นางสาวจุฑามณี มากขนอน   - - - 7:34 16:09 7:32   - ขาด 15:05 7:30 7:34 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:25   - 14:15 7:31 7:35 7:30 ขาด   - 7:28 9 3 7 0 0
  41. นางสาวชุติมณต์ แจ่มจันทร์   - - - 7:20 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:15 7:15 7:15 ขาด ขาด   - 7:18 4 1 14 0 0
  42. นางสาวสุพัตรา รามจุล   - - - 7:45 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:50 7:39 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:18 ขาด   - 14:15 7:42 7:50 7:52 ขาด   - 7:44 7 2 10 0 0
  43. นางสาวอารยา มณีเเสง   - - - 16:08 ขาด 7:04   - ขาด 7:03 7:15 7:10 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:20 7:09   - ขาด 7:06 7:09 7:09 ขาด   - ขาด 9 1 9 0 0
  44. นางสาวลลิดา สิงห์ใจชี่น   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  45. นางสาววรรณวิมล เกตุแก้ว   - - - 7:34 16:06 7:25   - ขาด 7:36 7:29 7:28 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:20 7:28 7:28 7:27 ขาด   - 7:24 9 2 8 0 0
  46. นางสาวศิริพร สีนาคสุข   - - - 7:05 7:06 7:03   - ขาด 7:04 7:05 7:04 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:23 ขาด   - 14:20 ขาด 7:07 7:25 ขาด   - 7:04 9 2 8 0 0
  47. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไตรเวทย์   - - - 7:34 16:05 7:25   - ขาด 7:36 7:29 7:28 16:09   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 14:20 7:28 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 7 3 9 0 0
มา   0 0 0 27 21     0 0 24 26 27     0 0 14 0 12     0 0 36 29 26     0 34 276
สาย   0 0 0 1 4     0 0 2 7 4     0 0 0 0 8     0 31 0 3 0     0 0 60
ขาด   0 8 8 19 22     0 47 21 14 16     0 47 33 47 27     0 16 11 15 21     0 13 385
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0