รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธัสมา เครือวัลย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. นายชยกรณ์ ดวงอุดม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. นายดลวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. นายราม บุญทรัพย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. นายกฤษฎา แย้มทรัพย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. นายชนนน พรพิพัฒน์พงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. นายอภิวัฒน์ สุวรรณศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. นายปฏิภาณ สันติกฤษณเลิศ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. นายสิรภพ กิตติวัฒนากูล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. นายอภิสิทธิ์ สาปาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. นายธนวิทย์ บุญญังกูร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. นายนันทสิทธิ์ เอี่ยมสะอาดศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. นายยศกร ตั้งจิตต์ธรรม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวธนภรณ์ มั่นใจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวประภัศรา ภูโต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวณัฐนิษฐ์ษา อ่อนน้อม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวญาณิศา อู่อรุณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวณัฐธิดา งามสอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวปรียาภัทร เรือนรื่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวสุภัสสร เรือนวิลัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวชนิกานต์ รอดเชียงล้ำ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวนันท์นภัส พลายละหาร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาววาริษา แก้วศรีงาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวศุภัชยา โพธิ์ศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวอรณัญช์ แก้วพันลึก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวกฤตยา คล่องแคล่ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวมลิดา เพ็ชรัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวปัญจพร พลายเพ็ชร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวจุฑามณี มากขนอน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวชุติมณต์ แจ่มจันทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาวสุพัตรา รามจุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวอารยา มณีเเสง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวลลิดา สิงห์ใจชี่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาววรรณวิมล เกตุแก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  46. นางสาวศิริพร สีนาคสุข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  47. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไตรเวทย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0