รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายพุฒิพงศ์ สำราญพานิช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. นายภูมินทร์ พรมอุทธา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. นายสุวิจักขณ์ จันดารักษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. นายศิรวัช เรืองทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. นายสิริภาส เงินงาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. นายธีร์รัชช์ สุขสมพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. นายภัคพล สาระสันต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. นายอัครรัชต์ พิมใจใส   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. นายพัลลภ สะมะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. นายภควรรษ อุบลรัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. นายณัฐนนท์ งาชัยภูมิ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. นายยุทธศาสตร์ ผิวเผือก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. นายวัชรพรรณ น้อยแก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. นางสาวกมลวรรณ จิตรีธรรม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสระแสน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวอธิชา วัฒิวรรณผล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวกมลชนก บุญมี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวชนิกานต์ จันธิมา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวชวิศา แสนโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวณัชชา อบอุ่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวณัฐณิชา ตันสุขี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวธัญญ์มล วรรณะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวมณฑิณี ชาวบ้านสิงห์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวกัญพิชญ์ นิลธนพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวอนรรฆวี บัวชะอุ่ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวอริสรา ตู้แก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวอัจฉราวรรณ ทาวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวชนิษฐา พลายละหาร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวณัฐกฤตา เสร็จกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวเบญจวรรณ ศิริรักษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวพลอยพรรณ จุมพรม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาววาสนา ลิ้มสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวขวัญจิรา อ่ำสกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวแพรวา แซ่เซียว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวธิดารัตน์ เสร็จกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวปิยฉัตร เรณูแย้ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวปิยภรณ์ โตสวน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวปิยวรรณ โตสวน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0