รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายพุฒิพงศ์ สำราญพานิช     - - 7:38 7:36 7:41     ขาด 7:35 7:41 7:35 ขาด     ขาด 7:35 ขาด 15:38 ขาด     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     7:46 9 1 9 0 0
  2. นายภูมินทร์ พรมอุทธา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. นายสุวิจักขณ์ จันดารักษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:18 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:19 2 0 17 0 0
  4. นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ     - - 7:31 7:28 16:15     ขาด 7:27 7:31 7:31 16:14     ขาด 7:32 ขาด 7:23 7:22     16:15 7:35 7:30 16:04 ขาด     7:30 11 4 4 0 0
  5. นายศิรวัช เรืองทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายสิริภาส เงินงาม     - - 7:12 7:09 7:08     ขาด 16:15 7:19 7:08 ขาด     ขาด 7:14 ขาด 14:32 7:05     ขาด 7:13 7:15 7:09 ขาด     7:09 11 2 6 0 0
  7. นายธีร์รัชช์ สุขสมพงษ์     - - 7:52 7:56 6:46     ขาด 7:38 7:53 7:42 15:59     ขาด 16:04 ขาด 7:47 7:52     ขาด 7:49 7:54 7:47 ขาด     16:12 11 3 5 0 0
  8. นายภัคพล สาระสันต์     - - 7:08 7:06 7:06     ขาด 7:04 7:07 7:05 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:13 7:04     15:59 7:09 ขาด 7:08 ขาด     7:07 11 1 7 0 0
  9. นายอัครรัชต์ พิมใจใส     - - 14:33 7:49 7:45     ขาด 7:44 7:44 7:51 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 1 13 0 0
  10. นายพัลลภ สะมะ     - - 7:10 7:34 7:27     ขาด ขาด 7:32 7:19 ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 ขาด 7:31 ขาด     7:29 9 0 10 0 0
  11. นายภควรรษ อุบลรัตน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายณัฐนนท์ งาชัยภูมิ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  13. นายยุทธศาสตร์ ผิวเผือก     - - ขาด 7:07 ขาด     ขาด ขาด 7:01 ขาด ขาด     ขาด 7:06 ขาด 15:12 ขาด     ขาด 7:03 ขาด 7:02 ขาด     7:07 6 1 12 0 0
  14. นายวัชรพรรณ น้อยแก้ว     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. นางสาวกมลวรรณ จิตรีธรรม     - - 7:41 7:30 7:40     ขาด 7:46 7:40 7:32 16:16     ขาด 7:33 7:24 ขาด 7:28     ขาด 7:37 7:43 7:37 ขาด     7:03 13 1 5 0 0
  16. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ     - - 7:36 7:32 7:36     ขาด 7:32 7:33 7:31 16:11     ขาด ขาด ขาด 14:31 7:31     ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด     15:04 10 3 6 0 0
  17. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสระแสน     - - 7:33 7:33 7:28     ขาด 7:26 7:31 7:30 16:10     ขาด ขาด ขาด 7:32 7:24     ขาด 7:30 ขาด 7:30 ขาด     15:04 10 2 7 0 0
  18. นางสาวอธิชา วัฒิวรรณผล     - - ขาด 7:14 16:15     ขาด 16:14 7:13 15:45 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:14 ขาด     ขาด 7:21 7:22 7:18 ขาด     16:09 6 4 9 0 0
  19. นางสาวกมลชนก บุญมี     - - ขาด 7:30 7:29     ขาด 7:27 7:25 7:29 16:12     ขาด 7:28 ขาด 14:25 7:36     ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด     7:33 11 2 6 0 0
  20. นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี     - - 7:23 7:19 7:22     ขาด 7:22 7:23 7:21 16:10     ขาด 7:21 ขาด 7:23 ขาด     15:57 7:23 7:24 7:19 ขาด     7:21 12 2 5 0 0
  21. นางสาวชนิกานต์ จันธิมา     - - 7:29 7:30 7:29     ขาด 7:27 7:25 7:29 ขาด     ขาด 7:28 ขาด 14:25 7:36     16:19 7:33 7:37 7:36 ขาด     7:33 12 2 5 0 0
  22. นางสาวชวิศา แสนโรจน์     - - 7:50 7:45 7:31     ขาด 7:38 16:16 14:21 ขาด     ขาด 7:40 ขาด 7:46 7:29     ขาด ขาด 7:43 16:14 ขาด     ขาด 8 3 8 0 0
  23. นางสาวณัชชา อบอุ่น     - - 7:22 7:23 7:22     ขาด 7:20 16:16 ขาด 16:15     ขาด 7:23 ขาด 7:16 7:13     16:04 7:18 7:22 7:20 ขาด     7:22 11 3 5 0 0
  24. นางสาวณัฐณิชา ตันสุขี     - - 7:29 14:26 7:28     ขาด 7:27 7:25 7:29 ขาด     ขาด 16:03 ขาด 14:25 7:36     ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด     7:33 10 3 6 0 0
  25. นางสาวธัญญ์มล วรรณะ     - - 6:50 6:57 6:47     ขาด 6:43 6:53 6:51 ขาด     ขาด 6:47 ขาด 14:32 6:55     ขาด 6:55 ขาด 7:06 ขาด     ขาด 10 1 8 0 0
  26. นางสาวมณฑิณี ชาวบ้านสิงห์     - - 7:36 7:32 7:35     ขาด 7:32 7:33 7:31 16:10     ขาด ขาด ขาด 7:28 7:31     ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด     7:33 12 1 6 0 0
  27. นางสาวกัญพิชญ์ นิลธนพันธ์     - - 7:41 7:34 7:34     ขาด 7:38 7:36 7:34 16:10     ขาด 7:39 ขาด 7:40 7:30     15:57 7:36 16:05 7:39 ขาด     7:45 12 3 4 0 0
  28. นางสาวอนรรฆวี บัวชะอุ่ม     - - 6:41 6:40 6:40     ขาด 6:40 6:40 6:40 16:15     ขาด 6:39 ขาด 6:41 6:38     ขาด 6:39 6:40 6:41 ขาด     16:12 12 2 5 0 0
  29. นางสาวอริสรา ตู้แก้ว     - - 7:12 7:13 ขาด     ขาด 7:11 7:16 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:14 7:15 ขาด     ขาด 8 0 11 0 0
  30. นางสาวอัจฉราวรรณ ทาวงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. นางสาวชนิษฐา พลายละหาร     - - 7:35 7:32 7:35     ขาด 7:32 7:33 7:31 16:08     ขาด ขาด ขาด 7:27 7:30     ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด     7:32 12 1 6 0 0
  32. นางสาวณัฐกฤตา เสร็จกิจ     - - 6:55 6:54 6:50     ขาด 6:52 6:55 6:54 16:16     ขาด 6:53 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:55 6:57 6:57 ขาด     6:53 11 1 7 0 0
  33. นางสาวเบญจวรรณ ศิริรักษ์     - - 7:24 7:24 ขาด     ขาด 7:26 7:25 7:26 16:12     ขาด 7:30 ขาด 7:23 7:19     16:09 7:22 7:23 7:26 ขาด     7:21 12 2 5 0 0
  34. นางสาวพลอยพรรณ จุมพรม     - - 7:18 7:22 7:17     ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด     ขาด 7:19 ขาด 7:22 7:22     ขาด 7:20 7:21 7:24 ขาด     7:19 13 0 6 0 0
  35. นางสาววาสนา ลิ้มสุวรรณ     - - 7:30 7:28 7:23     ขาด 7:25 7:25 7:25 ขาด     ขาด 7:25 ขาด 7:25 7:17     ขาด 7:32 7:31 7:30 ขาด     7:30 13 0 6 0 0
  36. นางสาวขวัญจิรา อ่ำสกุล     - - 7:35 7:13 7:15     ขาด 8:17 7:16 8:18 16:14     ขาด ขาด ขาด 14:29 7:15     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:08 8 2 9 0 0
  37. นางสาวแพรวา แซ่เซียว     - - 7:51 7:48 7:37     ขาด 7:41 7:52 7:37 16:11     ขาด ขาด ขาด 7:43 7:37     16:00 7:22 7:53 7:32 ขาด     15:04 11 3 5 0 0
  38. นางสาวธิดารัตน์ เสร็จกิจ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวปิยฉัตร เรณูแย้ม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  40. นางสาวปิยภรณ์ โตสวน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  41. นางสาวปิยวรรณ โตสวน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 26 29 25     0 26 28 27 0     0 18 1 16 22     0 27 21 25 0     21 312
สาย     0 0 1 1 2     0 2 2 2 16     0 2 0 9 0     8 0 1 2 0     6 54
ขาด     0 0 14 11 14     41 13 11 12 25     41 21 40 16 19     33 14 19 14 41     14 413
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0