รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายพุฒิพงศ์ สำราญพานิช   - - - 7:38 7:36 7:41   - ขาด 7:35 7:41 7:35 ขาด   - ขาด 7:35 ขาด 15:38 ขาด   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - 7:46 9 1 9 0 0
  2. นายภูมินทร์ พรมอุทธา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. นายสุวิจักขณ์ จันดารักษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:18 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:19 2 0 17 0 0
  4. นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ   - - - 7:31 7:28 16:15   - ขาด 7:27 7:31 7:31 16:14   - ขาด 7:32 ขาด 7:23 7:22   - 16:15 7:35 7:30 16:04 ขาด   - 7:30 11 4 4 0 0
  5. นายศิรวัช เรืองทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายสิริภาส เงินงาม   - - - 7:12 7:09 7:08   - ขาด 16:15 7:19 7:08 ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 14:32 7:05   - ขาด 7:13 7:15 7:09 ขาด   - 7:09 11 2 6 0 0
  7. นายธีร์รัชช์ สุขสมพงษ์   - - - 7:52 7:56 6:46   - ขาด 7:38 7:53 7:42 15:59   - ขาด 16:04 ขาด 7:47 7:52   - ขาด 7:49 7:54 7:47 ขาด   - 16:12 11 3 5 0 0
  8. นายภัคพล สาระสันต์   - - - 7:08 7:06 7:06   - ขาด 7:04 7:07 7:05 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:13 7:04   - 15:59 7:09 ขาด 7:08 ขาด   - 7:07 11 1 7 0 0
  9. นายอัครรัชต์ พิมใจใส   - - - 14:33 7:49 7:45   - ขาด 7:44 7:44 7:51 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 1 13 0 0
  10. นายพัลลภ สะมะ   - - - 7:10 7:34 7:27   - ขาด ขาด 7:32 7:19 ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 ขาด 7:31 ขาด   - 7:29 9 0 10 0 0
  11. นายภควรรษ อุบลรัตน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายณัฐนนท์ งาชัยภูมิ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. นายยุทธศาสตร์ ผิวเผือก   - - - ขาด 7:07 ขาด   - ขาด ขาด 7:01 ขาด ขาด   - ขาด 7:06 ขาด 15:12 ขาด   - ขาด 7:03 ขาด 7:02 ขาด   - 7:07 6 1 12 0 0
  14. นายวัชรพรรณ น้อยแก้ว   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. นางสาวกมลวรรณ จิตรีธรรม   - - - 7:41 7:30 7:40   - ขาด 7:46 7:40 7:32 16:16   - ขาด 7:33 7:24 ขาด 7:28   - ขาด 7:37 7:43 7:37 ขาด   - 7:03 13 1 5 0 0
  16. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ   - - - 7:36 7:32 7:36   - ขาด 7:32 7:33 7:31 16:11   - ขาด ขาด ขาด 14:31 7:31   - ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด   - 15:04 10 3 6 0 0
  17. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสระแสน   - - - 7:33 7:33 7:28   - ขาด 7:26 7:31 7:30 16:10   - ขาด ขาด ขาด 7:32 7:24   - ขาด 7:30 ขาด 7:30 ขาด   - 15:04 10 2 7 0 0
  18. นางสาวอธิชา วัฒิวรรณผล   - - - ขาด 7:14 16:15   - ขาด 16:14 7:13 15:45 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:14 ขาด   - ขาด 7:21 7:22 7:18 ขาด   - 16:09 6 4 9 0 0
  19. นางสาวกมลชนก บุญมี   - - - ขาด 7:30 7:29   - ขาด 7:27 7:25 7:29 16:12   - ขาด 7:28 ขาด 14:25 7:36   - ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด   - 7:33 11 2 6 0 0
  20. นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี   - - - 7:23 7:19 7:22   - ขาด 7:22 7:23 7:21 16:10   - ขาด 7:21 ขาด 7:23 ขาด   - 15:57 7:23 7:24 7:19 ขาด   - 7:21 12 2 5 0 0
  21. นางสาวชนิกานต์ จันธิมา   - - - 7:29 7:30 7:29   - ขาด 7:27 7:25 7:29 ขาด   - ขาด 7:28 ขาด 14:25 7:36   - 16:19 7:33 7:37 7:36 ขาด   - 7:33 12 2 5 0 0
  22. นางสาวชวิศา แสนโรจน์   - - - 7:50 7:45 7:31   - ขาด 7:38 16:16 14:21 ขาด   - ขาด 7:40 ขาด 7:46 7:29   - ขาด ขาด 7:43 16:14 ขาด   - ขาด 8 3 8 0 0
  23. นางสาวณัชชา อบอุ่น   - - - 7:22 7:23 7:22   - ขาด 7:20 16:16 ขาด 16:15   - ขาด 7:23 ขาด 7:16 7:13   - 16:04 7:18 7:22 7:20 ขาด   - 7:22 11 3 5 0 0
  24. นางสาวณัฐณิชา ตันสุขี   - - - 7:29 14:26 7:28   - ขาด 7:27 7:25 7:29 ขาด   - ขาด 16:03 ขาด 14:25 7:36   - ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด   - 7:33 10 3 6 0 0
  25. นางสาวธัญญ์มล วรรณะ   - - - 6:50 6:57 6:47   - ขาด 6:43 6:53 6:51 ขาด   - ขาด 6:47 ขาด 14:32 6:55   - ขาด 6:55 ขาด 7:06 ขาด   - ขาด 10 1 8 0 0
  26. นางสาวมณฑิณี ชาวบ้านสิงห์   - - - 7:36 7:32 7:35   - ขาด 7:32 7:33 7:31 16:10   - ขาด ขาด ขาด 7:28 7:31   - ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด   - 7:33 12 1 6 0 0
  27. นางสาวกัญพิชญ์ นิลธนพันธ์   - - - 7:41 7:34 7:34   - ขาด 7:38 7:36 7:34 16:10   - ขาด 7:39 ขาด 7:40 7:30   - 15:57 7:36 16:05 7:39 ขาด   - 7:45 12 3 4 0 0
  28. นางสาวอนรรฆวี บัวชะอุ่ม   - - - 6:41 6:40 6:40   - ขาด 6:40 6:40 6:40 16:15   - ขาด 6:39 ขาด 6:41 6:38   - ขาด 6:39 6:40 6:41 ขาด   - 16:12 12 2 5 0 0
  29. นางสาวอริสรา ตู้แก้ว   - - - 7:12 7:13 ขาด   - ขาด 7:11 7:16 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:14 7:15 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  30. นางสาวอัจฉราวรรณ ทาวงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. นางสาวชนิษฐา พลายละหาร   - - - 7:35 7:32 7:35   - ขาด 7:32 7:33 7:31 16:08   - ขาด ขาด ขาด 7:27 7:30   - ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด   - 7:32 12 1 6 0 0
  32. นางสาวณัฐกฤตา เสร็จกิจ   - - - 6:55 6:54 6:50   - ขาด 6:52 6:55 6:54 16:16   - ขาด 6:53 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:55 6:57 6:57 ขาด   - 6:53 11 1 7 0 0
  33. นางสาวเบญจวรรณ ศิริรักษ์   - - - 7:24 7:24 ขาด   - ขาด 7:26 7:25 7:26 16:12   - ขาด 7:30 ขาด 7:23 7:19   - 16:09 7:22 7:23 7:26 ขาด   - 7:21 12 2 5 0 0
  34. นางสาวพลอยพรรณ จุมพรม   - - - 7:18 7:22 7:17   - ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 7:22 7:22   - ขาด 7:20 7:21 7:24 ขาด   - 7:19 13 0 6 0 0
  35. นางสาววาสนา ลิ้มสุวรรณ   - - - 7:30 7:28 7:23   - ขาด 7:25 7:25 7:25 ขาด   - ขาด 7:25 ขาด 7:25 7:17   - ขาด 7:32 7:31 7:30 ขาด   - 7:30 13 0 6 0 0
  36. นางสาวขวัญจิรา อ่ำสกุล   - - - 7:35 7:13 7:15   - ขาด 8:17 7:16 8:18 16:14   - ขาด ขาด ขาด 14:29 7:15   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:08 8 2 9 0 0
  37. นางสาวแพรวา แซ่เซียว   - - - 7:51 7:48 7:37   - ขาด 7:41 7:52 7:37 16:11   - ขาด ขาด ขาด 7:43 7:37   - 16:00 7:22 7:53 7:32 ขาด   - 15:04 11 3 5 0 0
  38. นางสาวธิดารัตน์ เสร็จกิจ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวปิยฉัตร เรณูแย้ม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  40. นางสาวปิยภรณ์ โตสวน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  41. นางสาวปิยวรรณ โตสวน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 26 29     0 0 26 28 27     0 0 18 1 16     0 0 27 21 25     0 21 265
สาย   0 0 0 1 1     0 0 2 2 2     0 0 2 0 9     0 8 0 1 2     0 6 36
ขาด   0 0 0 14 11     0 41 13 11 12     0 41 21 40 16     0 33 14 19 14     0 14 314
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0