รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม   - - - ขาด 7:14 7:21   - ขาด 7:13 7:17 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:13 7:30   - 15:58 ขาด ขาด 7:12 ขาด   - 7:19 8 1 10 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร   - - - ขาด ขาด 7:11   - ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:04 7:14 ขาด 7:12 ขาด   - 7:12 6 1 12 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์   - - - ขาด 7:49 7:36   - ขาด 7:37 7:40 7:40 ขาด   - ขาด 7:44 ขาด ขาด 7:35   - ขาด 7:40 16:06 7:44 ขาด   - 7:40 10 1 8 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน   - - - 7:43 7:37 7:28   - ขาด 7:27 7:25 7:29 16:13   - ขาด 16:16 ขาด 7:30 7:35   - ขาด 7:34 ขาด 16:18 ขาด   - 7:32 10 3 6 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค   - - - 7:21 7:15 7:36   - ขาด 7:15 7:19 7:16 ขาด   - ขาด 7:26 ขาด 15:13 ขาด   - 16:33 7:29 ขาด 7:20 ขาด   - 7:13 10 2 7 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย   - - - 7:29 7:24 7:14   - ขาด 7:13 7:26 7:26 16:10   - ขาด ขาด ขาด 7:33 7:14   - 16:04 7:25 ขาด 7:24 ขาด   - 7:31 11 2 6 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร   - - - 7:35 7:32 16:12   - ขาด 7:32 7:33 7:31 16:07   - ขาด 7:27 ขาด 14:25 7:31   - ขาด 7:33 16:05 7:34 ขาด   - 7:33 10 4 5 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์   - - - 7:42 7:38 7:38   - ขาด ขาด ขาด 7:35 16:07   - ขาด 7:34 ขาด 7:36 7:34   - 15:54 7:36 ขาด 7:38 ขาด   - 7:39 10 2 7 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์   - - - 7:42 7:50 7:42   - ขาด 7:50 7:52 8:17 16:07   - ขาด ขาด ขาด 8:14 ขาด   - 15:54 ขาด ขาด 7:52 ขาด   - 7:48 9 2 8 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน   - - - 7:39 7:38 7:38   - ขาด 7:36 7:37 7:37 ขาด   - ขาด 7:40 ขาด 7:34 7:30   - ขาด 7:38 ขาด 7:36 ขาด   - 7:39 12 0 7 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ   - - - 7:27 7:24 7:25   - ขาด 7:24 7:30 7:19 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:17 7:19   - 16:19 7:32 ขาด 7:29 ขาด   - 7:23 11 2 6 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์   - - - 7:05 6:58 7:00   - ขาด ขาด 7:02 6:59 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:06   - ขาด 7:03 ขาด 7:03 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม   - 7:40 7:43 7:39 7:40 7:38   - ขาด 7:33 16:13 7:41 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด   - 7:38 9 1 11 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม   - 7:40 7:43 7:39 7:40 7:38   - ขาด 7:33 16:13 7:41 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด   - 7:38 9 1 11 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด   - - - 7:46 6:54 7:46   - ขาด 7:30 6:55 7:38 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:42 7:30   - 15:59 ขาด ขาด 6:57 ขาด   - 6:53 10 1 8 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง   - - - 7:34 7:36 7:33   - ขาด 7:31 7:33 7:32 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:24 7:32   - ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด   - 7:37 11 0 8 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ   - - - 7:13 7:10 7:13   - ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:11   - 16:04 7:11 ขาด 7:13 ขาด   - 7:20 10 1 8 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน   - - - ขาด 7:38 7:38   - ขาด 7:38 ขาด 7:35 16:11   - ขาด ขาด ขาด 7:36 7:34   - 15:59 7:35 ขาด 7:37 ขาด   - ขาด 8 2 9 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน   - - - 7:23 7:29 7:24   - ขาด 7:18 7:20 7:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:20 7:26   - ขาด 7:35 ขาด 7:26 ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์   - - - 6:49 6:49 ขาด   - ขาด 6:49 6:51 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด   - ขาด 6:49 ขาด 6:48 ขาด   - 6:49 7 1 11 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี   - - - 16:08 7:28 ขาด   - ขาด 7:26 7:23 7:28 16:09   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 7:17   - ขาด 7:25 ขาด 7:25 ขาด   - 7:30 10 2 7 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ   - - - 7:14 7:12 7:14   - ขาด 7:12 7:17 7:12 16:09   - ขาด ขาด ขาด 7:12 7:02   - ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด   - 7:14 11 1 7 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:58 16:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:14 ขาด ขาด   - ขาด 2 1 16 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10   - ขาด ขาด ขาด 7:28 7:31   - 16:19 ขาด ขาด 7:34 ขาด   - 7:33 4 3 14 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10   - ขาด ขาด ขาด 7:28 7:31   - 16:19 ขาด ขาด 7:34 ขาด   - 7:33 4 3 14 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ   - - - 16:10 7:17 7:19   - ขาด 7:13 7:14 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:25 ขาด   - 7:17 8 1 10 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ   - - - 7:23 16:10 7:11   - ขาด 16:10 7:12 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:13 ขาด   - ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด   - 7:11 6 2 11 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์   - - - 7:11 ขาด 6:56   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:47 ขาด   - ขาด ขาด 16:07 ขาด ขาด   - 7:31 4 1 14 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์   - - - 7:38 7:36 7:36   - ขาด 7:33 7:36 7:37 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:36 ขาด   - ขาด 7:35 ขาด 7:36 ขาด   - 7:37 10 1 8 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร   - - - 6:48 6:51 6:47   - ขาด 6:51 6:51 6:48 16:15   - ขาด ขาด ขาด 14:24 6:49   - ขาด 6:47 ขาด 6:49 ขาด   - 6:41 10 2 7 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ   - - - 6:49 6:49 6:48   - ขาด 6:49 6:51 6:47 16:15   - ขาด ขาด ขาด 14:24 6:48   - ขาด 6:49 ขาด 16:18 ขาด   - 6:49 9 3 7 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ   - - - 7:35 7:36 7:30   - ขาด 7:29 7:35 7:36 16:14   - ขาด ขาด ขาด 7:50 7:31   - 16:03 7:33 ขาด 7:29 ขาด   - 7:28 11 2 6 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:50 7:31   - 16:03 7:33 ขาด 7:29 ขาด   - 7:28 5 1 13 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว   - - - 7:24 7:20 7:22   - ขาด 7:14 7:26 7:21 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:13 7:22   - 16:05 7:29 ขาด 7:26 ขาด   - 7:23 11 2 6 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง   - - - 7:12 7:09 7:08   - ขาด 7:09 7:19 7:08 16:13   - ขาด ขาด ขาด 14:24 7:05   - 16:05 7:12 ขาด 7:09 ขาด   - 7:09 10 3 6 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์   - - - 7:25 7:14 7:13   - ขาด 7:10 7:24 7:19 16:13   - ขาด 7:10 ขาด 7:14 7:21   - 16:01 7:23 ขาด 7:26 ขาด   - ขาด 11 2 6 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:19 7:24   - 16:01 7:21 ขาด 7:25 ขาด   - ขาด 4 3 14 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 16:13   - ขาด ขาด ขาด 7:19 7:24   - 16:01 7:21 ขาด 7:25 ขาด   - ขาด 4 3 14 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ   - - - 7:19 7:17 7:16   - ขาด 7:15 7:16 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:25 7 0 12 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ   - - - 7:07 7:06 7:06   - ขาด 7:06 7:14 6:59 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:15 7:03   - 16:33 7:08 16:33 7:06 ขาด   - 6:56 11 2 6 0 0
มา   0 2 2 28 31     0 0 31 30 29     0 0 7 0 25     0 0 30 1 34     0 33 283
สาย   0 0 0 2 1     0 0 1 2 5     0 0 1 0 6     0 20 0 4 2     0 0 44
ขาด   0 4 4 15 13     0 45 13 13 11     0 45 37 45 14     0 25 15 40 9     0 12 360
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0