รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม     - - ขาด 7:14 7:21     ขาด 7:13 7:17 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:13 7:30     15:58 ขาด ขาด 7:12 ขาด     7:19 8 1 10 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร     - - ขาด ขาด 7:11     ขาด 7:12 7:12 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:04 7:14 ขาด 7:12 ขาด     7:12 6 1 12 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์     - - ขาด 7:49 7:36     ขาด 7:37 7:40 7:40 ขาด     ขาด 7:44 ขาด ขาด 7:35     ขาด 7:40 16:06 7:44 ขาด     7:40 10 1 8 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน     - - 7:43 7:37 7:28     ขาด 7:27 7:25 7:29 16:13     ขาด 16:16 ขาด 7:30 7:35     ขาด 7:34 ขาด 16:18 ขาด     7:32 10 3 6 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค     - - 7:21 7:15 7:36     ขาด 7:15 7:19 7:16 ขาด     ขาด 7:26 ขาด 15:13 ขาด     16:33 7:29 ขาด 7:20 ขาด     7:13 10 2 7 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย     - - 7:29 7:24 7:14     ขาด 7:13 7:26 7:26 16:10     ขาด ขาด ขาด 7:33 7:14     16:04 7:25 ขาด 7:24 ขาด     7:31 11 2 6 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร     - - 7:35 7:32 16:12     ขาด 7:32 7:33 7:31 16:07     ขาด 7:27 ขาด 14:25 7:31     ขาด 7:33 16:05 7:34 ขาด     7:33 10 4 5 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์     - - 7:42 7:38 7:38     ขาด ขาด ขาด 7:35 16:07     ขาด 7:34 ขาด 7:36 7:34     15:54 7:36 ขาด 7:38 ขาด     7:39 10 2 7 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์     - - 7:42 7:50 7:42     ขาด 7:50 7:52 8:17 16:07     ขาด ขาด ขาด 8:14 ขาด     15:54 ขาด ขาด 7:52 ขาด     7:48 9 2 8 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน     - - 7:39 7:38 7:38     ขาด 7:36 7:37 7:37 ขาด     ขาด 7:40 ขาด 7:34 7:30     ขาด 7:38 ขาด 7:36 ขาด     7:39 12 0 7 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ     - - 7:27 7:24 7:25     ขาด 7:24 7:30 7:19 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:17 7:19     16:19 7:32 ขาด 7:29 ขาด     7:23 11 2 6 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์     - - 7:05 6:58 7:00     ขาด ขาด 7:02 6:59 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:06     ขาด 7:03 ขาด 7:03 ขาด     ขาด 8 0 11 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม     7:40 7:43 7:39 7:40 7:38     ขาด 7:33 16:13 7:41 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด     7:38 9 1 11 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม     7:40 7:43 7:39 7:40 7:38     ขาด 7:33 16:13 7:41 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:28 ขาด     7:38 9 1 11 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด     - - 7:46 6:54 7:46     ขาด 7:30 6:55 7:38 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:42 7:30     15:59 ขาด ขาด 6:57 ขาด     6:53 10 1 8 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง     - - 7:34 7:36 7:33     ขาด 7:31 7:33 7:32 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:24 7:32     ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด     7:37 11 0 8 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ     - - 7:13 7:10 7:13     ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:11     16:04 7:11 ขาด 7:13 ขาด     7:20 10 1 8 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน     - - ขาด 7:38 7:38     ขาด 7:38 ขาด 7:35 16:11     ขาด ขาด ขาด 7:36 7:34     15:59 7:35 ขาด 7:37 ขาด     ขาด 8 2 9 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน     - - 7:23 7:29 7:24     ขาด 7:18 7:20 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:20 7:26     ขาด 7:35 ขาด 7:26 ขาด     ขาด 10 0 9 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์     - - 6:49 6:49 ขาด     ขาด 6:49 6:51 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:24 ขาด     ขาด 6:49 ขาด 6:48 ขาด     6:49 7 1 11 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี     - - 16:08 7:28 ขาด     ขาด 7:26 7:23 7:28 16:09     ขาด 7:26 ขาด 7:25 7:17     ขาด 7:25 ขาด 7:25 ขาด     7:30 10 2 7 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ     - - 7:14 7:12 7:14     ขาด 7:12 7:17 7:12 16:09     ขาด ขาด ขาด 7:12 7:02     ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด     7:14 11 1 7 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:58 16:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:14 ขาด ขาด     ขาด 2 1 16 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10     ขาด ขาด ขาด 7:28 7:31     16:19 ขาด ขาด 7:34 ขาด     7:33 4 3 14 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10     ขาด ขาด ขาด 7:28 7:31     16:19 ขาด ขาด 7:34 ขาด     7:33 4 3 14 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ     - - 16:10 7:17 7:19     ขาด 7:13 7:14 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:25 ขาด     7:17 8 1 10 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ     - - 7:23 16:10 7:11     ขาด 16:10 7:12 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด     7:11 6 2 11 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์     - - 7:11 ขาด 6:56     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:47 ขาด     ขาด ขาด 16:07 ขาด ขาด     7:31 4 1 14 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์     - - 7:38 7:36 7:36     ขาด 7:33 7:36 7:37 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:36 ขาด     ขาด 7:35 ขาด 7:36 ขาด     7:37 10 1 8 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร     - - 6:48 6:51 6:47     ขาด 6:51 6:51 6:48 16:15     ขาด ขาด ขาด 14:24 6:49     ขาด 6:47 ขาด 6:49 ขาด     6:41 10 2 7 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ     - - 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:49 6:51 6:47 16:15     ขาด ขาด ขาด 14:24 6:48     ขาด 6:49 ขาด 16:18 ขาด     6:49 9 3 7 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ     - - 7:35 7:36 7:30     ขาด 7:29 7:35 7:36 16:14     ขาด ขาด ขาด 7:50 7:31     16:03 7:33 ขาด 7:29 ขาด     7:28 11 2 6 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:50 7:31     16:03 7:33 ขาด 7:29 ขาด     7:28 5 1 13 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว     - - 7:24 7:20 7:22     ขาด 7:14 7:26 7:21 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:13 7:22     16:05 7:29 ขาด 7:26 ขาด     7:23 11 2 6 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง     - - 7:12 7:09 7:08     ขาด 7:09 7:19 7:08 16:13     ขาด ขาด ขาด 14:24 7:05     16:05 7:12 ขาด 7:09 ขาด     7:09 10 3 6 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์     - - 7:25 7:14 7:13     ขาด 7:10 7:24 7:19 16:13     ขาด 7:10 ขาด 7:14 7:21     16:01 7:23 ขาด 7:26 ขาด     ขาด 11 2 6 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:19 7:24     16:01 7:21 ขาด 7:25 ขาด     ขาด 4 3 14 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 16:13     ขาด ขาด ขาด 7:19 7:24     16:01 7:21 ขาด 7:25 ขาด     ขาด 4 3 14 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ     - - 7:19 7:17 7:16     ขาด 7:15 7:16 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:25 7 0 12 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ     - - 7:07 7:06 7:06     ขาด 7:06 7:14 6:59 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:15 7:03     16:33 7:08 16:33 7:06 ขาด     6:56 11 2 6 0 0
มา     2 2 28 31 31     0 31 30 29 0     0 7 0 25 28     0 30 1 34 0     33 342
สาย     0 0 2 1 1     0 1 2 5 20     0 1 0 6 0     20 0 4 2 0     0 65
ขาด     4 4 15 13 13     45 13 13 11 25     45 37 45 14 17     25 15 40 9 45     12 460
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0