รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0