รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายศุทธิรัต โชติช่วง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายจักรภัทร คำศรี     - - 7:42 7:43 ขาด     ขาด 7:45 7:48 7:41 16:19     ขาด 7:44 7:35 ขาด 7:47     ขาด 7:34 7:39 7:39 ขาด     7:37 12 1 6 0 0
  3. เด็กชายจิรพัส จิตรงาม     - - ขาด 7:07 ขาด     ขาด 6:59 7:05 7:02 16:10     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 ขาด 7:07 ขาด     7:03 7 1 11 0 0
  4. เด็กชายปุณภพ คล้ายฉ่ำ     - - 7:24 7:15 7:14     ขาด 7:36 7:41 7:05 ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด 7:47     ขาด 7:16 7:19 7:28 ขาด     7:27 12 0 7 0 0
  5. เด็กชายสุกฤษฏิ์ เผ่าพันธ์ศร     - - 7:39 7:36 ขาด     ขาด 7:40 7:37 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:17     ขาด 7:40 7:40 ขาด ขาด     7:39 7 1 11 0 0
  6. เด็กชายครองนภา เล็กชูผล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายณัฐกวี ปาลวัฒน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  8. เด็กชายกรวุฒิ เจริญธัญญากร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กชายนรฉัตร วิโรจน์เวชภัณฑ์     - - 7:27 7:28 7:18     ขาด 16:12 7:27 7:25 16:05     ขาด 7:10 ขาด ขาด 7:40     16:01 7:30 7:34 7:31 ขาด     7:29 11 3 5 0 0
  10. เด็กชายพศิน วิวัฒน์ภาสวร     - - 7:13 7:13 7:11     ขาด 7:12 7:12 7:12 ขาด     ขาด 7:15 7:12 ขาด 7:13     ขาด 7:14 7:14 7:11 ขาด     7:12 13 0 6 0 0
  11. เด็กชายอเนชา อังทองกำเนิด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายอัษฎาวุธ ประภาศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายปฏิภาณ สว่างศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  14. เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขภพ     - - 7:25 ขาด 7:21     ขาด 7:19 7:20 7:21 16:13     ขาด 7:19 7:13 ขาด 14:17     ขาด ขาด ขาด 7:16 ขาด     ขาด 8 2 9 0 0
  15. เด็กหญิงโสรญา จุมพรม     - - 7:34 7:36 7:33     ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด     7:37 9 0 10 0 0
  16. เด็กหญิงนนทนัช ศิริจันทร์นนท์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงปุญญิศา แซ่เล้า     - - 7:38 7:31 7:33     ขาด 7:31 7:29 7:27 15:58     ขาด 7:35 7:34 ขาด ขาด     16:08 7:23 7:28 7:36 ขาด     7:31 12 2 5 0 0
  18. เด็กหญิงวรดา กาวิลเครือ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:27 16:11     ขาด 7:17 7:13 15:49 15:36     15:59 7:19 7:19 7:18 ขาด     7:22 8 4 7 0 0
  19. เด็กหญิงสุภาวดี หนูวรรณะ     - - 7:34 7:53 7:54     ขาด 16:11 16:11 7:57 ขาด     ขาด 8:01 7:51 ขาด ขาด     15:58 7:53 8:12 7:35 ขาด     7:44 10 3 6 0 0
  20. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สายสิน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงชลธิชา นาทองแถม     - - 7:32 7:31 7:33     ขาด 7:30 7:31 7:30 ขาด     ขาด 16:10 7:32 ขาด 7:29     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     7:31 10 1 8 0 0
  22. เด็กหญิงดวงพร ทองสุข     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:01 ขาด 7:00 16:11 ขาด     ขาด 1 2 16 0 0
  23. เด็กหญิงวรรัตน์ พูนพุด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  24. เด็กหญิงสมิตา คุ้มภัย     - - 7:17 16:12 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 16:11     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:18 ขาด ขาด     7:17 6 2 11 0 0
  25. เด็กหญิงสุดาพร พูลบุญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงไข่มุก ทองดี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐพร เพ็ชรากุล     - - 8:04 8:06 7:49     ขาด 7:48 7:50 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:49     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 0 13 0 0
  28. เด็กหญิงปรีชญา โสภณ     - - ขาด ขาด 7:24     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:11     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:24 ขาด     ขาด 3 1 15 0 0
  29. เด็กหญิงวราพร พงศ์ธรพิสุทธิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงปูชิตา เหลืองสถิตย์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีฉ่ำพันธุ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรวดี เขาแก้ว     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงวิภาดา รัมมะพัฒน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:50 ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงชุติมา ช่วยชูเชิด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:29 7:30 ขาด     7:36 4 0 17 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา ช่วยชูเชิด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:29 7:30 ขาด     7:36 4 0 17 0 0
  36. เด็กหญิงพีรยา แซ่เตียว     - - 16:10 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 14:06 ขาด 15:00     ขาด 7:36 16:09 ขาด ขาด     7:36 4 4 11 0 0
  37. เด็กหญิงศศิวิมล สมสาย     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวดี ทองสุกดี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวปทิตตา ศรีพิกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:19 ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  40. นางสาวนันทินี รอดหนิด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  41. นางสาวกาญจนาพรรณ ก่อกำลัง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 12 12 10     0 11 11 11 0     0 13 10 0 6     0 16 13 14 0     15 154
สาย     0 0 1 1 0     0 2 1 0 8     0 1 1 1 4     5 0 1 1 0     0 27
ขาด     2 2 28 28 31     41 28 29 30 33     41 27 30 40 31     36 25 27 26 41     26 602
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0