รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายศุทธิรัต โชติช่วง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายจักรภัทร คำศรี   - - - 7:42 7:43 ขาด   - ขาด 7:45 7:48 7:41 16:19   - ขาด 7:44 7:35 ขาด 7:47   - ขาด 7:34 7:39 7:39 ขาด   - 7:37 12 1 6 0 0
  3. เด็กชายจิรพัส จิตรงาม   - - - ขาด 7:07 ขาด   - ขาด 6:59 7:05 7:02 16:10   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 ขาด 7:07 ขาด   - 7:03 7 1 11 0 0
  4. เด็กชายปุณภพ คล้ายฉ่ำ   - - - 7:24 7:15 7:14   - ขาด 7:36 7:41 7:05 ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด 7:47   - ขาด 7:16 7:19 7:28 ขาด   - 7:27 12 0 7 0 0
  5. เด็กชายสุกฤษฏิ์ เผ่าพันธ์ศร   - - - 7:39 7:36 ขาด   - ขาด 7:40 7:37 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:17   - ขาด 7:40 7:40 ขาด ขาด   - 7:39 7 1 11 0 0
  6. เด็กชายครองนภา เล็กชูผล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายณัฐกวี ปาลวัฒน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  8. เด็กชายกรวุฒิ เจริญธัญญากร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กชายนรฉัตร วิโรจน์เวชภัณฑ์   - - - 7:27 7:28 7:18   - ขาด 16:12 7:27 7:25 16:05   - ขาด 7:10 ขาด ขาด 7:40   - 16:01 7:30 7:34 7:31 ขาด   - 7:29 11 3 5 0 0
  10. เด็กชายพศิน วิวัฒน์ภาสวร   - - - 7:13 7:13 7:11   - ขาด 7:12 7:12 7:12 ขาด   - ขาด 7:15 7:12 ขาด 7:13   - ขาด 7:14 7:14 7:11 ขาด   - 7:12 13 0 6 0 0
  11. เด็กชายอเนชา อังทองกำเนิด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายอัษฎาวุธ ประภาศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายปฏิภาณ สว่างศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  14. เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขภพ   - - - 7:25 ขาด 7:21   - ขาด 7:19 7:20 7:21 16:13   - ขาด 7:19 7:13 ขาด 14:17   - ขาด ขาด ขาด 7:16 ขาด   - ขาด 8 2 9 0 0
  15. เด็กหญิงโสรญา จุมพรม   - - - 7:34 7:36 7:33   - ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด   - 7:37 9 0 10 0 0
  16. เด็กหญิงนนทนัช ศิริจันทร์นนท์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงปุญญิศา แซ่เล้า   - - - 7:38 7:31 7:33   - ขาด 7:31 7:29 7:27 15:58   - ขาด 7:35 7:34 ขาด ขาด   - 16:08 7:23 7:28 7:36 ขาด   - 7:31 12 2 5 0 0
  18. เด็กหญิงวรดา กาวิลเครือ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:27 16:11   - ขาด 7:17 7:13 15:49 15:36   - 15:59 7:19 7:19 7:18 ขาด   - 7:22 8 4 7 0 0
  19. เด็กหญิงสุภาวดี หนูวรรณะ   - - - 7:34 7:53 7:54   - ขาด 16:11 16:11 7:57 ขาด   - ขาด 8:01 7:51 ขาด ขาด   - 15:58 7:53 8:12 7:35 ขาด   - 7:44 10 3 6 0 0
  20. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สายสิน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงชลธิชา นาทองแถม   - - - 7:32 7:31 7:33   - ขาด 7:30 7:31 7:30 ขาด   - ขาด 16:10 7:32 ขาด 7:29   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - 7:31 10 1 8 0 0
  22. เด็กหญิงดวงพร ทองสุข   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:01 ขาด 7:00 16:11 ขาด   - ขาด 1 2 16 0 0
  23. เด็กหญิงวรรัตน์ พูนพุด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:10 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  24. เด็กหญิงสมิตา คุ้มภัย   - - - 7:17 16:12 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 16:11   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:18 ขาด ขาด   - 7:17 6 2 11 0 0
  25. เด็กหญิงสุดาพร พูลบุญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงไข่มุก ทองดี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐพร เพ็ชรากุล   - - - 8:04 8:06 7:49   - ขาด 7:48 7:50 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:49   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 0 13 0 0
  28. เด็กหญิงปรีชญา โสภณ   - - - ขาด ขาด 7:24   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:11   - ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:24 ขาด   - ขาด 3 1 15 0 0
  29. เด็กหญิงวราพร พงศ์ธรพิสุทธิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงปูชิตา เหลืองสถิตย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีฉ่ำพันธุ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรวดี เขาแก้ว   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงวิภาดา รัมมะพัฒน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:50 ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงชุติมา ช่วยชูเชิด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:29 7:30 ขาด   - 7:36 4 0 17 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา ช่วยชูเชิด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:29 7:30 ขาด   - 7:36 4 0 17 0 0
  36. เด็กหญิงพีรยา แซ่เตียว   - - - 16:10 7:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 14:06 ขาด 15:00   - ขาด 7:36 16:09 ขาด ขาด   - 7:36 4 4 11 0 0
  37. เด็กหญิงศศิวิมล สมสาย   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวดี ทองสุกดี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  39. นางสาวปทิตตา ศรีพิกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  40. นางสาวนันทินี รอดหนิด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  41. นางสาวกาญจนาพรรณ ก่อกำลัง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 12 12     0 0 11 11 11     0 0 13 10 0     0 0 16 13 14     0 15 138
สาย   0 0 0 1 1     0 0 2 1 0     0 0 1 1 1     0 5 0 1 1     0 0 15
ขาด   0 2 2 28 28     0 41 28 29 30     0 41 27 30 40     0 36 25 27 26     0 26 466
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0